เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

1512 items|« First « Prev 1 (2/152) 3 4 5 Next » Last »|

รายชื่อนักติดตาม ภาคเหนือ

โดย Admin_ae on 23 ส.ค. 61 09.15

รายชื่อนักติดตามภาคเหนือฯ

 1. พิษณุโลก
  • ผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ อาจารย์พิเศษ ม.นเรศวร (มรภ.เลย)
  • ดร.สิริกร ชาคำมูล ม.พิษณุโลก
  • นพดล พุ่มยิ้ม สปสช.เขต2  พิษณุโลก
 2. กำแพงเพชร
  • อ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ มรภ.กำแพงเพชร
 3. พิจิตร
  • ดร.ชัยณรงค์  สังข์จ่าง สสจ.พิจิตร
 4. สุโขทัย
  • ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเปี่ยม สถาบันการพลศึกษา สุโขทัย
 5. ตาก
  • อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ มรภ.กำแพงเพชร (แม่สอด)
 6. เพชรบูรณ์
  • ดร.ภูมินทร์ คำหนัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี
 7. อุตรดิตถ์
  • ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชยฺ มรภ.อุตรดิตถ์
 8. นครสวรรค์
  • ผศ.ดร.วรพจน์  วงษ์รอด มรภ.นครสวรรค์
 9. อุทัยธานี
  • ผศ.ดร.วรรณภัทร  ใจเอื้อ มรภ.นครสวรรค์
 10. เชียงใหม่
  • อ.ปวีณา  ยศสุรินทร์ วิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • ดร.วิชุลดา มาตันบุญ สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่
 11. ลำพูน
  • อ.วันเพ็ญ พรินทรากูล สถาบันวิจัยหริกุญชับย มจร.ลำพูน
 12. ลำปาง
  • ดร.ณัฐ  ชาคำมูล มรภ.ลำปาง
  • ดร.พัฒนา นาคทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
 13. เชียงราย
  • ดร.เสถียร  ฉันทะ มรภ.เชียงราย
  • นายนิรันดร์ แปลงคำ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
  • ดร.สำราญ เชื้อเมืองพาน สสอ.แม่ลาว
 14. พะเยา
  • ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ม.พะเยา
 15. แพร่
  • อ.ศิริพร พันธุลี ม.แม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
  • อ.เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ นักวิชาการอิสระ (สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่)
 16. น่าน
  • ดร.มาโนชญ์ ชายครอง นักวิชาการอิสระ (อ.พิเศษวิทยาลัยชุมชนน่าน)
  • ดร.วิชาภรณ์ คันทะมูล สสอ.ปัว จ.น่าน
 17. แม่ฮ่องสอน
  • นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ  (เคยปฏิบัติงาสถาบันวิจัยทางสังคม มช. มาก่อน)

เฌอบูโดถ่ายทอดวิธีการสื่อสารชุมชน

โดย เฌอบูโด on 6 ส.ค. 61 11.52

วันนี้นายเพาซี ยะซิง และนางสาวรอฮานะ สิเดะ กลุ่มเฌอบูโด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและทคนิคการสื่อสารเพื่อชุมชนให้กับนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์  ราชภัฏยะลา จำนวน 100 คน ผ่านเทคนิค MOJO Mobile Journalism

แนวคิดและหลักการในการออกแบบระบบการติดตามประเมินผล

โดย Admin_ae on 4 ส.ค. 61 22.42

แนวคิดและหลักการในการออกแบบระบบการติดตามประเมินผล ปรัชญาการประเมิน การประเมินเป็นวิธีการศึกษาปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ ศึกษาค่าของข้อเท็จจริง (Fact) ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้ความจริง (Truth) ในด้านคุณค่า การประเมินจึงต้องใช้หลักปรัชญา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้ความรอบด้าน และต้องใช้วิจารณญาณอันสมเหตุสมผล ภายใต้แต่ละบริบทของสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด นิยามการติดตาม (Monitoring)
หมายถึง การศึกษากระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่การใช้ปัจจัยนำเข้า (Input) ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน (Process) และผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และหนุนเสริม วิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การติดตาม ควรจะตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ในการดำเนินโครงการ ในแต่ละขั้นตอน ได้ใช้ทรัพยากรต่อไปนี้อย่างไร - คน แบ่งเป็น กลุ่มคนที่เป็นตัวหลัก และกลุ่มคนที่เป็นตัวยุทธศาสตร์ (คนที่เป็นตัวหลัก หมายถึง คนที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยตรง ส่วนตัวยุทธศาสตร์ หมายถึง คนที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยตัวหลักหรือตัวยุทธศาสตร์อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้) แต่ละกลุ่มคนเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างไร - ข้อมูลและฐานข้อมูลรวมถึงชุดความรู้และความรู้ที่ใช้ประกอบในการทำงาน และควรบอกถึงที่มาของข้อมูลและชุดความรู้นั้น(แหล่งของข้อมูล) - มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกต์การทำงานจากแผนงานที่มีอยู่เดิมและที่เป็นแผนปฏิบัติการอย่างไร(หมายถึงแผนชุมชน แผนของหน่วยงาน แผนของท้องถิ่น หรือแผนที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการปัญหานั้นๆ)
- มีการใช้งบประมาณมากน้อยเพียงไร และจากแหล่งงบประมาณใด
- มีการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างไร - มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาหนุนเสริมการทำงานอย่างไร ได้แก่ ทรัพยากรในชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เป็นต้น 2. ในการดำเนินโครงการได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร และมีการปรับวิธีการทำงาน รวมถึงมีการปรับแผนอย่างไร 3. ได้ผลแต่ละขั้นตอนตรงตามที่วางแผนหรือไม่ และควรจะต้องปรับวิธีการทำงานอย่างไร รวมถึงต้องการการหนุนเสริมจากใคร หน่วยงานใด ในเรื่องใดบ้าง อย่างไร
การติดตามจะเป็นประโยชน์ต่อการเร่งรัดให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การติดตามต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการทุกระดับ เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไข สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

นิยามการประเมินผล (Evaluation)
หมายถึง การศึกษาคุณค่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) ขั้นตอนของการดำเนินงาน (Process) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปการบ่งชี้คุณค่ามักใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือสิ่งที่กำหนดไว้ การประเมินผล ควรจะตอบคำถามต่อไปนี้

 1. มีปัจจัยสำคัญใดบ้างทั้งที่ทำให้โครงการบรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย(หมายถึงปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค) และควรสามารถระบุว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการ ดำเนินงานของโครงการ
 2. ในการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สุขภาวะ) ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะสามารถ แบ่งเป็น 3 ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลและกลุ่มคน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพ
 3. การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ต้องใช้กระบวนอะไร อย่างไรบ้างและควรใช้กระบวนการสำคัญ อะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ ในการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สุขภาวะ) มักให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ และ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการจัดการข้อมูล ความรู้ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขับเคลื่อนสังคม เป็นต้น
 4. ผลที่เกิดขึ้นทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจมีอะไรบ้างทั้งที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการ ประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สุขภาวะ) มักให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าผลผลิตของ กิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ (Empower) ของคนในชุมชนและการพัฒนา กระบวนการขับเคลื่อนของสังคม (Social Movement
 5. คุณค่าทั้งภายในและภายนอก ความสำเร็จที่สำคัญของโครงการ และแนวทางการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ในการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สุขภาวะ) จะเน้นคุณค่าทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะคุณค่าภายในที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางปัญญาและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ที่มา โครงการ เครือข่ายนักประเมิน

โดย Admin_ae on 4 ส.ค. 61 22.41

ฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของสำนักงาน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆในระดับพื้นที่ เช่น ระดับภาค หรือ ระดับเขตสุขภาพ      โดยการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของนักประเมินในด้านการ ติดตามและประเมินผลโครงการของ สสส. ให้ตระหนักและเข้าใจวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ      ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อทำให้โครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูล/องค์ความรู้/ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยน/ขยายผลกับนักประเมินผลในภาคอื่นๆ

โครงการนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

 1. สามารถออกแบบการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. มีทักษะในการทำงานการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. สามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการติดตามประเมินผล
 4. สามารถสร้างทีมนักการติดตามประเมินผลในพื้นที่ และสามารถจัดการพัฒนาศักยภาพเรื่องการติดตามประเมินผลให้กับเครือข่ายในพื้นที่
 5. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

 1. ได้นักติดตามและประเมินผลที่มีความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ในการติดตามและประเมินผล
      ในระดับโครงการ (Project level) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับ
      แผนงาน (Program level) สำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.
 2. ได้นักติดตามและประเมินผลสำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

เฌอบูโดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างคอนเทนท์ประเด็นในการผลิตสื่อ

โดย เฌอบูโด on 4 ส.ค. 61 12.16

กลุ่มเฌอบูโดได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนกระบวนการคิดคอนเทนท์ประเด็นในการผลิตสื่อ ในเวทีพัฒนาศักยภาพการทำ Content โครงการ นักสื่อสารสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ภาคใต้ (Young Human Rights Communicator) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ รีสอร์ทไร่แอลอง ยือลาแป อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

เฌอบูโดถ่ายทอดความรู้การสื่อสารสู่ชุมชนผ่านนวัตกรรม MOJO

โดย เฌอบูโด on 1 ส.ค. 61 12.56

กลุ่มเฌอบูโดได้รัับเชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้การสื่อสารเรื่องราวชุมชนผ่านนวัตกรรม MOJO ภายใต้โครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ จัดโดย เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดการอบรม 2 วัน 1 คืน  จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าอบรมคือเยาวชนจากชุมชนลุโบะยิไร และรุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าอบรมเยาวชนจากชุมชนแหลมโพธิ์และชุมชนบางปู กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 30 คน สถานที่จัดอบรม ณ บักกะห์แลนด์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ Patani Artspace อำเภอหนองจิก จังหวัีดปัตตานี

เฌอบูโดได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอน MOJO

โดย เฌอบูโด on 1 ส.ค. 61 12.36

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีได้เชิญนายเพาซี ยะซิง ประธานกลุ่เฌอบูโด และนางสาวรอฮานะ สิเดะ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ ยุค 4.0  ณ ห้องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคาร TK Park ปัตตานี  เน้นการผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกว่า MOJO ในรูปแบบของสารคดีสั้น และหนังสั้น  โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 100 คน และหลังจากการอบรมมีการประกวดผลงานของผู้เข้าร่วม โดยวิทยากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

โครงการแปรรูปข้าวโพด และ ฟักทองเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ (จำนวน ๒ รุ่น ) ได้รับงบประมาณจากแผนงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด

โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลา บ้านนาโอน on 30 ก.ค. 61 20.23

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมคณะทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงานโครงการ
จำนวน ๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท  จำนวน  ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๐๕๐ บาท                         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานโครงการ จำนวน ๑๕ คนๆละ ๒๕ บาท  จำนวน  ๒ มื้อ เป็นเงิน   ๗๕๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน เป็นเงิน ๒๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เป็นเงิน            ๑๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๔ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
๑.กระดาษ A ๔ จำนวน ๒  รีมๆละ ๙๐ บาท เป็นเงิน    ๑๘๐ บาท ๒.ไม้บรรทัดเหล็ก  จำนวน ๓ เล่มๆละ ๒๐ บาท เป็นเงิน     ๖๐  บาท ๓.คลิบหนีบ    จำนวน ๕ กล่องละๆ ๘ บาท เป็นเงิน     ๔๐ บาท ๔.ตัวหนีบสีดำ จำนวน ๓ กล่องละๆ ๔๕ บาท  เป็นเงิน   ๑๓๕ บาท ๕.แม็ก  จำนวน ๒ ตัวละๆ  ๘๐ บาท เป็นเงิน   ๑๖๐ บาท ๖.ไส้แม็ก จำนวน จำนวน ๑๐ กล่องๆละ ๑๐ บาท เป็นเงิน   ๑๐๐ บาท รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน        ๖๗๕ บาท

 งบบริหารจัดการ&nbsp;      รวมเป็นเงิน ๕๔๗๕ บาท<br />-๗- งบกิจกรรม กิจกรรมที่ ๑  ประชุมคณะทำงานโครงการด้านบริหารจัดการ    รวมเป็นเงิน  ๖๖๑๐๐  บาท     -ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสาร รูปเล่มๆละ ๒๐ บาท  ๖๐ เล่ม เป็นเงิน ๑๒๐๐ บาท                 -ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑๐๐ * ๒.๕๐ จำนวน ๒ แผ่นๆละ ๑๐๐๐  เป็นเงิน ๒๐๐๐ บาท
    -ค่าอาหาร ๑ มื้อจำนวน ๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท         เป็นเงิน ๕๒๕  บาท
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑ มื้อ จำนวน ๑๕ คนๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน ๓๗๕  บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  ๑ คนๆละ ๕๐ ชม ๆละ ๑๒๐๐ บาท        เป็นเงิน ๖๐๐๐๐  บาท   - ค่าจัดทำเอกสารในการเตรียมโครงการ         เป็นเงิน  ๒๐๐๐  บาท กิจกรรมที่ ๒ เปิดกิจกรรมโครงการแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่  รวมเป็นเงิน  ๒๗๐๐ บาท -ค่าอาหาร ๑ มื้อจำนวน ๔๕ คนๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน              ๑๕๗๕บาท
            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม๑ มื้อ จำนวน ๔๕ คนๆละ๒๕ บาทเป็นเงิน        ๑๑๒๕บาท

กิจกรรมที่ ๓&nbsp; กิจกรรมโครงการแปรรูปข้าวโพด&nbsp; รุ่นที่ ๑&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; รวมเป็นเงิน&nbsp; ๗๗๕๒๒&nbsp; บาท
   -ค่าอาหาร ๒ มื้อจำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๕ บาท   เป็นเงิน&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ๒๑๐๐ บาท<br />

            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๒ มื้อ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๕ บาท
                                                                                                  เป็นเงิน          ๑๕๐๐  บาท -ค่าพาหานะ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๑๐๐ ต่อวันจำนวน  ๓ วันเป็นเงิน        ๙๐๐๐  บาท -ค่าวัสดุสำนักงาน / อุปกรณ์ ๑.เครื่องบดเนื้อ จำนวน ๒  ตัวๆละ๔๘๐๐ บาท เป็นเงิน  ๙๖๐๐ บาท ๒.เครื่องตัด หั่นสไลด์เนื้อบาง  จำนวน ๒ ตัวละๆ ๔๙๕๐ เป็นเงิน ๙๙๐๐ บาท ๓.เตาอบเล็ก  จำนวน ๒ ตัวละๆ ๔๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๕๐๐ บาท ๔.ถังแก๊ส ขนาด ๑๕ ก.ล. จำนวน ๒ ตัวละๆ ๒๔๐๐ บาท  เป็นเงิน ๔๘๐๐ บาท ๕.เตาแก๊ส จำนวน ๒ ตัวละๆ ๑๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๑๐๐ บาท ๖.เครื่องนวดแป้ง จำนวน ๑ ตัวๆละ ๔๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๕๐ บาท ๗.เครื่องซีนอาหาร จำนวน  ๑ ตัวๆละ ๓๙๘๐ บาท เป็นเงิน ๓๙๘๐ บาท ๘.ตาชั่ง  จำนวน ๒ ตัวๆละ ๕๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๘๐ บาท


- ๘- ๙.ช้อนตวง จำนวน  ๑๐ ชุดๆละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๔๕๐  บาท ๑๐.กระช้อนร่อนแป้ง  จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๔๕๐  บาท ๑๑.ลังถึงเบอร์  ๒๔  จำนวน  ๒ ชุดๆละ ๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐๐ บาท ๑๒.ถาดสเตนเลสสี่เหลี่ยม จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๑๒๙ บาท เป็นเงิน ๑๒๙๐บาท ๑๓.กะละมังสเตนเลศ  จำนวน  ๑๐ ใบละๆ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐๐ บาท ๑๔.ตะแกรง  จำนวน  ๕  ชุดๆละ ๑๑๕ บาท เป็นเงิน ๕๗๕  บาท ๑๕.ไม้พาย จำนวน    ๑๕ ชุดๆละ ๖๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐  บาท ๑๖.ถ้วยตวงของเหลว  จำนวน  ๑๕ ชุดๆละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๖๗๕  บาท ๑๗.ตะวัก จำนวน ๑๕ ชุดๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๑๒๕ บาท ๑๘.เขียง จำนวน  ๓ ชุดๆละ  ๘๙ บาท เป็นเงิน ๒๖๗  บาท ๑๙.มีด    จำนวน ๒๐ เล่มๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๗๐๐  บาท ๒๐.กระดาษซับน้ำมัน  จำนวน ๗๐ แผ่นๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๔๙๐    บาท ๒๑.ถุงบรรจุภัณฑ์  จำนวน ๕ แพ็คๆละ ๘๙ บาท เป็นเงิน ๔๔๕  บาท ๒๒.ตะหลิว จำนวน  ๕ เล่มๆละ ๖๕ บาท เป็นเงิน ๓๒๕  บาท ๒๓.น้ำมันพืช  จำนวน ๓๐ ลิตรๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๐๕๐ บาท ๒๔.แป้งมัน  จำนวน ๖๐ ก.ล.ๆละ ๑๘ บาท เป็นเงิน ๑๐๘๐ บาท ๒๕.น้ำตาลทราย จำนวน ๓๕ ก.ล.ๆละ ๒๔ บาท เป็นเงิน ๘๔๐  บาท ๒๖.กระเทียม จำนวน  ๕ ก.ล.ๆละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๔๗๕  บาท ๒๗.เกลือผง  จำนวน ๓๐ ถุงๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๑๕๐    บาท ๒๘.พริกไทยป่น  จำนวน ๓๐ ขวดๆละ  ๑๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐    บาท ๒๙.ผงฟู จำนวน  ๑๕ ถุงๆละ  ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕๒๕  บาท ๓๐.ข้าวโพด  จำนวน ๘๐ ก.ล. ๆละ  ๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๒๐๐ บาท ๓๒.น้ำเปล่า จำนวน  ๔๐๐ ลิตรๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๒๐๐๐ บาท

    รวมค่าวัสดุอุปกรณ์     เป็นเงิน  &nbsp; &nbsp; ๖๔๙๒๒&nbsp; &nbsp; บาท <br />-๙- กิจกรรมที  ๔  โครงการแปรรูปฟักทอง  รุ่นที่ ๒      รวมเป็นเงิน  ๑๙๐๘๐  บาท -ค่าอาหาร ๓ มื้อจำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน          ๓๑๕๐ บาท
            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓ มื้อ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๕ บาท
เป็นเงิน          ๒๒๕๐    บาท             - ค่าวัสดุ / วัตถุดิบ ๑.ฝักทอง  จำนวน ๘๐  ก.ล.ๆละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๙๖๐    บาท ๒.พริกไทยป่น  จำนวน ๓๐ ขวดๆละ  ๑๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐    บาท ๓.กระเทียม จำนวน ๕ ก.ล.ๆละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๔๗๕  บาท ๔. ผงฟู จำนวน  ๑๕ ถุงๆละ  ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕๒๕  บาท ๕. น้ำตาลทราย จำนวน ๓๕ ก.ล.ๆละ ๒๔ บาท เป็นเงิน ๘๔๐  บาท๖. แป้งมัน  จำนวน ๖๐ ก.ล.ๆละ ๑๘ บาท เป็นเงิน ๑๐๘๐ บาท ๘.น้ำ เปล่า  จำนวน ๑๐๐ ลิตรๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๕๐๐  บาท   รวม เป็นเงิน              ๔๖๘๐  บาท -ค่าพาหานะ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๑๐๐ ต่อวัน จำนวน  ๓ วัน                                                                                       เป็นเงิน            ๙๐๐๐  บาท กิจกรรมที่ ๕.จัดเวทีสรุปผลการจัดโครงการ และพิธีปิดโครงการ  รวมเป็นเงิน  ๑๔๕๐๐  บาท -ค่าอาหาร ๓ มื้อจำนวน ๗๕ คนๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน          ๗๘๗๕  บาท
            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓ มื้อ จำนวน ๗๕ คนๆละ ๒๕ บาท
เป็นเงิน          ๕๖๒๕    บาท - ค่าเอกสารจัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน เป็นเงิน         ๑๐๐๐    บาท           งบกิจกรรม                                              เป็นเงิน        ๑๗๙๙๐๒  บาท

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;    รวมงบประมาณทั้งสิ้น&nbsp; เป็นเงิน&nbsp; ๑๗๙๙๐๒ บาท

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)  ๑๗๙๙๐๒

CSO ชายแดนใต้เริ่มขับเคลื่อนงาน 200 กว่าองค์กรเดินหน้างานพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข

โดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ on 14 ก.ค. 61 10.32

เครือข่ายองค์กรประชาสังคมในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณกว่า 200 องค์กรเริ่มงานขับเคลื่อนตามแผนงาน หลายองค์กรเริ่มประชุมการเตรียมงานขับเคลื่อนในขณะที่หลายองค์กรเริ่มกิจกรรมแล้ว

คำอธิบายภาพ

กลุ่มจิตอาสาสร้างสันติสุขจังหวัดปัตตานี ในนามเครือข่ายภาคประชาสังคม ศอ.บต.  ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 กิจกรรม/โครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบาราโหม หมู่ที่ 1 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรม/โครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ เป็นการเสวนา ในหัวข้อ "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขสู่ชุมชน"  มีนายสมศักดิ์ ทิพย์มณี ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.บาราโหมฯ ร่วมเป็นวิทยากรซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 150 คน

วันที่ 27 กันยายน 2560 โครงการอัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ได้มีกิจกรรม Workshop ก่อนจัดกิจกรรมโครงการในการขับเคลื่อนประเด็น "สร้างคน" BAR (Before Action Review) เป็นการฝึกกระบวนการคิดของเยาวชนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมาย สิ่งที่คาดหวังหลังจัดโครงการ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมป้องกัน

วันนี้ 30 กันายน 2560 ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์ ประชุมคณะทำงาน ร่สมกับเครือข่ายท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี เพื่อกำหนดแผนกิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเยาวชนและพัฒนาท่องเทียวขุมชนชายแดนใต้

มูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์  อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  จัดกิจกรรมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี เปิดพิธีโดย  พ.อ.เกรียงศักดิ์  โคตระภู  ผอ.สกพ.ศสว. บรรยาย ภาคเช้า โดย ท่านมูฮำมัดอายุบ  ปาทาน  หัวข้อ บทบาทภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน

aaa

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลาภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลาแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดยะลา งบที่ได้รับจาก ศอ.บต. จัดการประชุมวางแผนการดำเนินการวางขอบข่ายการทำงานของคณะกรรมการกลุ่ม

aa

ชมรมฉัตรวารินไบค์สุไหงปาดี ประชุมคณะทำงานชี้แจ้งความคืบหน้าของการจัดกิจกรรม "รำลึกถึงพ้อปั่นตามรอยเสด็จประพาสสุไหงปาดี" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยเป้าหมายผู้มาร่วมงานทั้งภาครัฐและประชาชนไม่น้อยกว่า1000 คน ทั้งนี้ประธานชมรมได้ประสานงานและแจ้งให้นายอำเภอทราบแล้วถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้น โดยทางอำเภอจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทน ครม.ส่วนหน้าร่วมเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

ประธานชมรมได้แจ้งถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเสื้อปั่นและนิทรรศการเสด็จประพาสอยู่ระหว่างออกแบบดำเนินการแล้ว และประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านโผลงในเรื่องสถานที่และทีมแม่บ้านที่จะช่วยเหลือการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้มาร่วมงาน

1512 items|« First « Prev 1 (2/152) 3 4 5 Next » Last »|