เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

1512 items|« First « Prev 1 2 (3/152) 4 5 Next » Last »|

เดินหน้ากองทุน 50 ล้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ชี้จ่ายงบฯงวดแรก 30 สิงหาคมนี้

โดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ on 14 ก.ค. 61 10.27

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีสาวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นผู้ที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลต่างๆ ว่าประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ดังนั้นโครงการที่เสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมได้ เพื่อที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

“ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำงานด้วยอุดมการณ์ ซึ่งในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่” พล.อ.อุดมชัยกล่าว

ในส่วนการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนของภาคประชาสังคมจำนวน 5 คน เรียกว่า คกป. และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจำวน 25 คน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามภาคประชาสังคมที่ได้รับกรอนุมัติทุนดำเนินการ

สำหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนในกรอบของกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่มีประเด็นตามกรอบนโยบายใน 10 ประเด็นคือ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 ด้านความยุติธรรมและเยียวยา 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.ปี 60-62 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 การพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาสังคมในกรอบของกองทุนนั้น ประชาสังคมที่สามารถเสนอโครงการจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีสมาชิกที่เหมาะสม โดยสามารถเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมจะพิจารณาโครงการและจะดำเนินการจ่ายงบประมาณงวดแรกภายในวันที่ 30 สิงหาคม ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของ คปก.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานให้ประโยชน์กับประชาชนและกรอบคิดข้อเสนออาจจะมากกว่า10 ประเด็นตามที่กำหนดไว้ได้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการคือการหนุนเสริมและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พอใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 80 หมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุการสร้างชุมชน

โดย นายสะแปอิง ยะปา on 28 มิ.ย. 61 18.07

วันอังคารที่ 26  มิถุนายน 2561 พลเอก จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนตามโครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2561 มีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๘๐ หมู่บ้านเข้ารับเงินอุดหนุน หมู่บ้านละ 400,000 บาท โดยมี นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นาย ปรีชา  ชนะกิจกำจร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร (ศอ.บต.) ผู้ใหญ่บ้าน ครู ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี

สำหรับโครงการการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ 4 เสาหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย?พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย? รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน ?เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา? หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และปลอดยาเสพติด โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลจะประเมินจากศักยภาพของกลไกและประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส จุดเด่นและจุดแข็งของหมู่บ้าน และความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งต่อไป

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พลเอก จำลอง คุณสงค์ เป็นประธานในการนำเสนอผลกาดำเนินงานของโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย นายสะแปอิง ยะปา on 25 เม.ย. 61 10.06

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ตลาดนัดยามเย็น หมู่ 3 บ้านพรุ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน/เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดยะลา ในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานจำนวน 9 หมู่บ้าน และร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มีการจัดบู๊ธนิทรรศการผลการดำเนินงาน โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ร่วมคณะ พร้อมนี้มี นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา นักประชาสัมพันธ์ฯ วิทยากรครู ก.และครู ข. หมู่บ้าน จังหวัดยะลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ได้เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้สัมผัสกับบรรยายกาศของการพัฒนาตามที่เราได้ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการและจุดมุ่งหมายชุมชนเข้มแข็ง 9 หมู่บ้าน ที่ได้จัดแสดงในวันนี้ ทางศอ.บต.ได้คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งให้การสนับสนุนให้กำลังใจกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอดต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 40 หมู่บ้าน ทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะดำเนินการต่อยอดเป็นต้นแบบ รวมทั้งขยายผลกับพื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆ มิติ ทั้งนี้ จากการนำเสนอของหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็ง มั่นง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดยะลาพบว่า 9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป คือ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกไทยดำ การทำไข่เค็ม การเลี้ยงปลา เลี้ยงโค เลี้ยงเป็ดและไก่ กลุ่มทำขนม กลุ่มทำกระเป๋าจักสาน และจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์เป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วม อีกทั้งดึงดูดภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสร้างร้ายได้อีกด้วย

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

โดย Admin_ae on 23 เม.ย. 61 09.18

โครงการการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

1512 items|« First « Prev 1 2 (3/152) 4 5 Next » Last »|