เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

Node Flagship

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.ยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ถอดบทเรียนสู่ชุมชน : ได้ข้อสรุปรายละเอียดประเด็นสำคัญของการดำเนินงานที่ผ่านมา@26 ก.ย. 64 12:03
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จัดเวทีทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการซื้อขี้ยางและผู้เลี้ยงสัตว์ : เกิดข้อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระดับตำบลจำนวน 11 ข้อ ผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 50 คน@26 ก.ย. 64 11:56
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สานพลังชุมชนซ่อมแซมผิวถนนในหมู่บ้านและจัดทำป้าย/สื่อรณรงค์/สร้างการรับรู้เรื่องวินัยจราจร : เกิดการซ่อมแซมถนนที่เป็นผิวขรุขระภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 ที่ ประชาสัมพันธ์ ณ พื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 5 ที่@26 ก.ย. 64 11:52

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.พัทลุง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

เวทีคืนข้อมูลชุมชน/สรุปผลการดำเนินงาน : ผลผลิต มีคนร่วมกิจกรรม35คน ผลลัพธ์ เกิดแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง แกนนำชุมชน แลัท้องถิ่น@28 ต.ค. 64 08:54
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 : ผลลผลิต มีผู้เข้าร่วมประชุม6คน ผลลัพธ์ คณะทำงานโครงการได้สรุปผลการดำเนินงาน อุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส@28 ต.ค. 64 08:45
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง

เวทีเรียนรู้และเสนอรูปแบบการจัดการน้ำระดับชุมชน : ผลลัพธ์ เกิดความเข้าในต่อแนวทางการจัดการสายน้ำร่วมกันของคนในชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ระบบนิเวศน์สายน้ำ@28 ต.ค. 64 08:41

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.