เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

Node Flagship

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.ยะลา

ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

จัดทำรายงาน : กิจกรรมสนับสนุนจาก สสส. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ รายงานความก้าวหน้าออนไลน์ โดยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม จะต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดในแต่ละกิจกรรม ว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมกี่คน ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างไร และ ผู้เข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และต้องลงรูปภาพประกอบด้วย ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ใบสำคัญรับเงิน รูปภาพประกอบ@16 ก.ค. 64 22:21

ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง

จัดทำป้ายไวนิลโครงการ และไวนิลบันไดผลลัพธ์ : ได้ป้ายไวนิลขนาด 1.202.40 ม.โดยมีรายละเอียดในไวนิลว่า "โครงการส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง" ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม จะมีการเขียนชื่อกิจกรรม กำกับไว้ บนไวนิล ทุกครั้งเพื่อที่ให้รับรู้โดยทั่วกัน ของผู้เข้าร่วมการอบรม และไวนิลบันไดผลลัพธ์ ขนาด 0.81.40 ม. วัตถุประสงค์ใการจัดทำบันไดผลลัพธ์ 1.เพื่อให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดภัยสำหรับการบริโภคในครัวเรือน 2.เพื่อสร้างระบบการจัดจำหน่ายผักปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย - กิจกรรม - ผลลัพธ์ -ตัวชี้วัด ซึ่งการจัดทำบันไดผลลัพธ์ นั้นเพื่อให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าถึงขั้นไหน ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา@16 ก.ค. 64 21:58

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์

สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชน : สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนในการใช้รถใช้ถนน@04 ก.ค. 64 23:52

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.พัทลุง

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

เวทีประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ARE : -ได้พบปะภาคีเครือข่าย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียรู้ถึงกิจกรรมของแต่กลุ่มว่าได้ดำเนินงานกันไปถึงไหนแล้ว@10 ก.ค. 64 09:23
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

กิจกรรมที่ 8 ขับเคลื่อนธนาคารพันธุ์พืชพืชพื้นถิ่น : -สมาชิกสามารถซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ หรือน่ำมาแลกเปลี่ยนกัน -สมาชิกได้มีพันธุ์พิชในสวนเพิ่มมากชึ้น -มีอาหารหลากหลาย ไว้ขาย หรือไว้กินเพิ่่มมากขึ้น -ทำให้เกิดกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น@07 ก.ค. 64 12:31
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน

จัดทำนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ : -เป็นการนำเสนอผลงานและผลผลิตของทางกลุ่่มและของสมาชิก ทำให้ก่อนเกิดรายได้@07 ก.ค. 64 12:02

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.