Node Flagship

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

  โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

  มีการแบ่งทีมทำงาน ออกเป็น 4  ฝ่าย คือ ฝ่ายอำนวยการ 11 คน    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 18 คน  ฝ่ายสันทนาการ 25 คน  ฝ่ายวิชาการ 8 คน มีแผนการลงพื้นที่ ครบทั้ง 14 ชุมชน มีกำหนดนัดประชุมทุก ๆ 2 เดือน มีรายละเอียดกิจกรรมที่ลงพื้นที่แต่ละครั้ง         5. มีเกณฑ์การประกวดชุมชนโรงเรียนขยะ ลดแหล่งพาหะนำโรค (Reduce Carrier Garbage School)@12 ส.ค. 63 12:40
 • เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

  เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

  สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องขั้นตอนระยะของการเตรียมดินก่อนปลูก สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้สำหรับจะนำมาปลูกในปีต่อไป สมาชิกเกิดความตระหนักและเห็นพ้องต้องกันในการทำนาข้าวใช้พันธุ็ข้าวเดียวกันทั้งกลุ่มฯ สมาชิกทุกคนได้รับทราบแผนงานกิจกรรมครั้งต่อไป@06 ส.ค. 63 19:56
 • เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

  เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

  ได้กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ได้วิทยากรมาบรรยายในกิจกรรมอบรมให้ความรู้การผลิตข้าวที่ปลอดภัยครั้งที่ 1 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่อไปจากนี้ ได้แผนงานที่จะดำเนินตามกิจกรรมโครงการ@06 ส.ค. 63 19:35
 • เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

  เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด

  ได้ข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคเพิ่มเติม ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการทำนา ได้รับรู้ถึงปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการทำนา ได้ฐานข้อมูลของกลุ่มคนทำนาจาก 100 คน@20 ก.ค. 63 22:17
 • การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน

  1.คณะทำงานและครูมีความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 2.คณะทำงานและครู เข้าใจวิธีการเก็บข้อมูลลงแบบฟอร์ม โดยกำหนดการติดตามเก็บข้อมูล และเสริมพลังจำนวน 3 ครั้ง (ทุกๆ 4 เดือน)@16 ก.ค. 63 20:15
 • การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน

  การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน

  คณะครู ได้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงการในปีที่ 2 1.การออกแบบตอบข้อมูลผลลัพธ์ ซึ่งทำให้โรงเรียนได้ออกแบบแบบฟอร์มได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขั้นไป 2.การทำความเข้าใจบันไดผลลัพธ์ โรงเรียนเข้าใจ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดใต้บันได และสามารถวางแผนปฏิทินกิจกรรมได้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน การจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับการอบรมให้ความรู้นักเรียน เสริมในคาบ เช่น การจัดการขยะครัวเรือน 3.การทำเอกสารเบิกจ่ายการเงินที่ถูกต้อง โรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายมากขึ้น 4.การใช้ระบบรายงานข้อมูล Happy network โรงเรียนได้ทบทวนทำให้มีความคุ้นชินกับการรายงานข้อมูล ซึ่งง่ายและสะดวกในการติดตามกิจกรรม 5.การเปิดบัญชีธนาคาร โรงเรียนได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินที่ใช้ตามกิจกรรมที่วางแผนจัดขึ้นตามปฏิทินเวลา โดยบริหารภายใต้งวดงบประมาณที่ได้รับ มากขึ้นจากปีที่ 1@16 ก.ค. 63 20:05