เครือข่ายฅนสร้างสุข

Node Flagship

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.ยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ถอดบทเรียนสู่ชุมชน : ได้ข้อสรุปรายละเอียดประเด็นสำคัญของการดำเนินงานที่ผ่านมา@26 ก.ย. 64 12:03
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จัดเวทีทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการซื้อขี้ยางและผู้เลี้ยงสัตว์ : เกิดข้อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระดับตำบลจำนวน 11 ข้อ ผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 50 คน@26 ก.ย. 64 11:56
พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สานพลังชุมชนซ่อมแซมผิวถนนในหมู่บ้านและจัดทำป้าย/สื่อรณรงค์/สร้างการรับรู้เรื่องวินัยจราจร : เกิดการซ่อมแซมถนนที่เป็นผิวขรุขระภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 ที่ ประชาสัมพันธ์ ณ พื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 5 ที่@26 ก.ย. 64 11:52

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.พัทลุง

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

ค่าเดินทางร่วมกับหน่วยจัดการนำเสนผลงาน : ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการให้ทางหน่วยจัดการทราบ@29 พ.ย. 64 16:38

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 1 : แกนนำโครงการและสมาชิกโครงการ ได้เข้าร่วมเวทีการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 1 โดยประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามบันไดผลลัพธ์ ดังนี้@28 พ.ย. 64 21:37

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่ 2 : แกนนำโครงการและตัวแทนสมาชิกโครงการเข้าร่วมเวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2 โดยมีการประเมินตามบันไดผลลัพธ์ทั้ง 4 ขั้น@28 พ.ย. 64 21:35

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ. อื่นๆ