other_houses

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
โครงการทั่วไป
2561 0.00 18/30
โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล
โครงการทั่วไป
2561 2,000,000.00 7/9
โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
โครงการทั่วไป
2560 0.00 58/0
HIA RC
โครงการทั่วไป
2560 0.00 0/0
ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
2560 100,000.00 3/3 paid1