เครือข่ายฅนสร้างสุข

องค์กร

รายชื่อองค์กร
ชื่อองค์กร ประเภท ประเด็นการทำงาน สมาชิก
1 กลไกสมัชชาสุขภาพฯ จ.กระบี่ -
2 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านในกริม 1
3 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราช -
4 กลุ่มนาอินทรีย์ 2
5 กลุ่มอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา 2
6 กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งพัฒนา 2
7 กลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู 7
8 กศน.คีรีรัฐนิคม 1
9 กองทุนสุขภาพตำบลเกาะกลาง 3
10 กองทุนสุขภาพตำบลตะโก 3
11 กองทุนสุขภาพตำบลท่าเรือ 3
12 กองทุนสุขภาพตำบลท่าศาลา 2
13 กองทุนสุขภาพตำบลเทพกระษัตรี 1
14 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครภูเก็ต 3
15 กองทุนสุขภาพตำบลนบปริง 2
16 กองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว 3
17 กองทุนสุขภาพตำบลบางหิน 3
18 กองทุนสุขภาพตำบลละแม 4
19 กองทุนสุขภาพตำบลวังไผ่ 3
20 กองทุนสุขภาพตำบลศรีสุนทร 3
21 กองทุนสุขภาพตำบลห้วยน้ำขาว 3
22 กองทุนสุขภาพเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี 3
23 กะปาง 1
24 การจัดการเด็กและเยาวชน 2
25 การศึกษานอกโรงเรียนตำบลนาสาร 1
26 การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 2
27 เกาะค่างขาวบ้านนายาว 2
28 เกาะจัน -
29 เกาะชะอม 2
30 เกาะบุโหลนเล -
31 เกาะระยะโตดนุ้ย 1
32 ขอนคลานหวันออก -
33 ขุนเสน 1
34 เขาน้อยใต้ 2
35 เขาอ้อ 2
36 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3
37 คนต้นน้ำบ้านคลองหรั่ง 2
38 คนนาโหรง 1
39 คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนา 2
40 คลองโชน 2
41 ควนบิลายสา 2
42 คอออม 1
43 คินิกขัน 2
44 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล 2
45 เครือข่ายฅนสร้างสุข
โทรศัพท์ : 0818182543
2
46 เครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบบ้านควนตะเคียน 2
47 เครือข่ายป่าต้นน้ำควนกลอย 2
48 เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้ 1
49 เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ 9 2
50 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
51 โคกวัด 2
52 โคกเหล็ก 1
53 โครงการชุมชนบ้านมั่นคงบ้านทุ่งพัฒนา 2
54 โครงการธนาคารข้าวสาร 2
55 โครงการบัณฑิตอาสา ม.สงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ 1
56 โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี -
57 โครงการป้อม ชรบ.หมู่4 บ้านตีบุ 2
58 โครงการป้อม ชรบ.หมู่5 บ้านตีบุ 2
59 โครงการพัฒนาและส่งเสริมชุมชน / หมู่บ้านสู่ตำบลสุขภาวะ(บ้านควนหรัน) 1
60 โครงการร้านค้าสหกรณ์บ้านกำปง หมู่ที่1 2
61 โครงการเรียนรู้พลังชุมชน คนรักษ์น้ำบ้านแขก 2
62 โครงการเรียนรู้พลังชุมชนคนรักษ์นำบ้านแขก 1
63 โครงการสร้างระบบการจัดการอ่าวทุ่งนุ้ย 1
64 โครงการสร้างศูนย์ศักยภาพความปลอดภัยบ้านตูกู 2
65 โครงการสวรส สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 5
66 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา 1
67 โครงการหมู่บ้านตักวาตามแนวคิดตะโละ model 1
68 โครงการหมู่บ้านตักวาตามแนวคิดตะโละmodel 1
69 จือแรบาตู 2
70 เจาะเกาะ 3
71 ชมชนตำบลบาโงย 1
72 ชมรมผู้สูงอายุ บ้านแป้น 1
73 ชมรมผู้สูงอายุ ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี 2
74 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแป้น 1
75 ชมรมส่งเสริมสุขภาพกีฬาประชาชนและเยาวชน จ.สตูล 2
76 ช่องสะท้อน 1
77 ช่างสะท้อน 1
78 ชาวบางปรุ 1
79 ชาวบางหินร่วมใจนำวิถีชีวิตไทยสู่สุขภาวะชุมชน 2
80 ชุมขนบ้านไทรงาม 1
81 ชุมชน หมู่ 13 ตำบลโคกม่วง 4
82 ชุมชน หมู่ 15 ตำบลโคกม่วง 2
83 ชุมชน13บ้านนา โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ 2
84 ชุมชน3ตำบล 2
85 ชุมชนกายูบอเตะ 1
86 ชุมชนกำปง ตำบลเจ๊ะเห 2
87 ชุมชนเกตรี 1
88 ชุมชนเกาะจัน 1
89 ชุมชนคลองขุด 1
90 ชุมชนคลองผ่าน 2
91 ชุมชนคลองใหม่ 1
92 ชุมชนเจริญทรัพย์ 2
93 ชุมชนชะรัด 6
94 ชุมชนเชิงทะเล 2
95 ชุมชนดอนขี้เหล็ก 2
96 ชุมชนตันหยงโป 2
97 ชุมชนตำบลกระโสม 2
98 ชุมชนตำบลบาโงย 1
99 ชุมชนตำบลสวี 2
100 ชุมชนท่าชะมวง 3
101 ชุมชนท่ายาง 2
102 ชุมชนทุ่งขมิ้น 2
103 ชุมชนนครธรรม -
104 ชุมชนนาปะขอ -
105 ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ 2
106 ชุมชนบากันเคย 3
107 ชุมชนบางน้อย 2
108 ชุมชนบ้านกลองขุด 2
109 ชุมชนบ้านกลองชุด -
110 ชุมชนบ้านกลางป่าบอนต่ำ 2
111 ชุมชนบ้านเขาอ้อ 2
112 ชุมชนบ้านจงเด 2
113 ชุมชนบ้านดอน 2
114 ชุมชนบ้านใต้ 2
115 ชุมชนบ้านไทรงาม 1
116 ชุมชนบ้านนาทอน 1
117 ชุมชนบ้านนาปะขอ 2
118 ชุมชนบ้านเหนือนำ 1
119 ชุมชนป้อมหก 4
120 ชุมชนมะนังกาแยง 3
121 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ 2
122 ชุมชนโรงอ่าง 1
123 ชุมชนลาแป 2
124 ชุมชนลำเปาเหนือ 2
125 ชุมชนลูโบ๊ะกาบี 3
126 ชุมชนวัดเกาะแก้ว 1
127 ชุมชนศรีท่าน้ำธารโต 1
128 ชุมชนศรียาภัย 2
129 ชุมชนสะนอ 2
130 ชุมชนหาดทรายขาว 2
131 ดครงการหมู่บ้านตักวาตามแนวคิดตะโละ model -
132 ดอน 2 และดอน 3 1
133 ดอนตะเคียน 1
134 ดอนม่วง 3
135 ดอนมะปาง 2
136 ต้นสะท้อน 2
137 ตลาดใน -จานเรียว 2
138 ตลาดพรุพี 2
139 ตะลุบัน -
140 ตำบลเกาะกลาง 2
141 ตำบลเกาะกลางคลองประสงค์ 2
142 ตำบลคลองใหม่ 2
143 ตำบลคีรีเขต 2
144 ตำบลโคกเจริญ 2
145 ตำบลตลิ่งชัน 2
146 ตำบลท่าดี 2
147 ตำบลนาทอน 2
148 ตำบลสะกอม 1
149 ตำบลห้วยปริก 3
150 ถ้ำภูผาเพชร หมู่ 9 2
151 ทต.ปะทิว 2
152 ทรัพย์ทวี 2
153 ทองจันทร์ 1
154 ทอนจันทร์ 3
155 ท่าข้ามควาย 2
156 ท่านางสังข์ 2
157 ทุ่งตาเสือ 2
158 เทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดสตูล 1
159 เทศบาลตำบลควนโดน 3
160 เทศบาลตำบลโคกกลอย 4
161 เทศบาลตำบลดอกติง 2
162 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 2
163 เทศบาลตำบลประทิว 1
164 เทศบาลตำบลปริก 5
165 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ 2
166 เทศบาลตำบลละแม 1
167 เทศบาลนครยะลา 1
168 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2
169 เทศบาลเมืองกระบี่ 2
170 เทศบาลเมืองชุมพร 2
171 ไทรงาม 1
172 นากอฮูแต 3
173 นายาบามิกะโสม 1
174 นาสอย 2
175 นาเหนือ 1
176 น้ำฉา 2
177 ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร -
178 บางส้านพัฒนา -
179 บางเสียบ 2
180 บางใส 2
181 บางหละ 2
182 บางหวัก 2
183 บ้านกลางนา 2
184 บ้านกะโสม 2
185 บ้านกาหยี 2
186 บ้านเกตรี 2
187 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 2
188 บ้านเกาะรุ้ง 2
189 บ้านเกาะรุ้งปากคลอง 2
190 บ้านขาดสูง 2
191 บ้านเขากอบ 2
192 บ้านเขาเกรียบ 1
193 บ้านเขาจอ 2
194 บ้านเขาน้อย 2
195 บ้านเขาปุก 1
196 บ้านเขาปูน 3
197 บ้านเขาพระ 2
198 บ้านเขาพรุเสม็ด 2
199 บ้านเขายาว 2
200 บ้านคลองกำ 2
201 บ้านคลองขุด 2
202 บ้านคลองชีล้อม 2
203 บ้านคลองนุ้ย 2
204 บ้านคลองมาก 2
205 บ้านคลองไม้แดง 2
206 บ้านคลองลาด 2
207 บ้านคลองลาว 1
208 บ้านคลองสอง 2
209 บ้านควนขี้แรด 4
210 บ้านควนดิน 2
211 บ้านควนตราบ 1
212 บ้านควนตำเสา 2
213 บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ 4
214 บ้านควนท้อน 1
215 บ้านควนยูง 6
216 บ้านควนสูง 1
217 บ้านควนสูง 1
218 บ้านควนหนองหงษ์ 6
219 บ้านควนใหญ่ 2
220 บ้านควนอินทนิล 1
221 บ้านควน 1
222 บ้านคอกเสือ 1
223 บ้านคอลอกาปะ 2
224 บ้านคีรีวง 4
225 บ้านแคเหนือ 2
226 บ้านโคกบุดพัฒนา 2
227 บ้านโคกพยอม 2
228 บ้านโคกยาง 1
229 บ้านโคกแย้ม 3
230 บ้านโคกสิเหรง 1
231 บ้านเจดีย์หลวง 2
232 บ้านเจริญทรัพย์ 3
233 บ้านเจาะปูแน 2
234 บ้านช่องใคร 2
235 บ้านช่องฟืน 2
236 บ้านชะรัด หมู่ 5 3
237 บ้านช่างทอง 3
238 บ้านชายคลอง 2
239 บ้านชุดโด 2
240 บ้านดอนทะเล 1
241 บ้านดอนเมือง 2
242 บ้านดอนหาน 2
243 บ้านดานยาง 2
244 บ้านดาหลำ 2
245 บ้านต้นจันทร์ 2
246 บ้านตลาดเก่าน่าอยู่สู่วิถีพอเพียง 2
247 บ้านตลาด 2
248 บ้านตะโล๊ะ โครงการป้อมชรบ. หมู่ที่3 2
249 บ้านตะโละใส 2
250 บ้านตันหยง 2
251 บ้านตาสา 2
252 บ้านตาหลำ 2
253 บ้านตีนนา 2
254 บ้านตูล 1
255 บ้านโตระ 2
256 บ้านทรายขาว 1
257 บ้านทะเลน้อย 2
258 บ้านทะเลน้อยหมู่1 2
259 บ้านทะเลน้อยหมู่13 2
260 บ้านทะเลพัง 3
261 บ้านทับชันไทรงาม 1
262 บ้านท่ากิจ 2
263 บ้านท่าขาม 2
264 บ้านท่าแขก 2
265 บ้านท่าฉาง 3
266 บ้านท่าชัย หมู่ 5 1
267 บ้านท่าแซ 2
268 บ้านท่าเตียน 2
269 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 4
270 บ้านท่าบันได 2
271 บ้านท่าพยอม 3
272 บ้านท่าแพเหนือ 2
273 บ้านท่ายาง 3
274 บ้านท่าเรือใต้ 1
275 บ้านท่าสูง 2
276 บ้านทำนบ 2
277 บ้านทุ่งขรห้วงขอย 2
278 บ้านทุ่งค้อ ห้วยร้อย 1
279 บ้านทุ่งคอกควาย 2
280 บ้านทุ่งคายาง 2
281 บ้านทุ่งคา 4
282 บ้านทุ่ง -
283 บ้านทุ่งจิก 2
284 บ้านทุ่งจูด 2
285 บ้านทุ่งโชน 1
286 บ้านทุ่งแซะ 2
287 บ้านทุ่งทะนาน 1
288 บ้านทุ่งนางแก้ว 2
289 บ้านทุ่งนางดำ 2
290 บ้านทุ่งพัก 2
291 บ้านทุ่งพัฒนา 1
292 บ้านทุ่งยอ 2
293 บ้านทุ่งยาว 4
294 บ้านทุ่งยูง 2
295 บ้านทุ่งใส 2
296 บ้านทุ่งหนองควาย 1
297 บ้านทุ่งโหลง 2
298 บ้านทุ่งใหญ่ 1
299 บ้านเทพสตรี 2
300 บ้านไทรขึง 2
301 บ้านไทรทอง 2
302 บ้านนากวด หมู่ 7 1
303 บ้านนากวด 2
304 บ้านนากวาด หมู่ 7 -
305 บ้านนาแก้ว 1
306 บ้านนางกำ 1
307 บ้านนาโตง 1
308 บ้านนาน้อย -
309 บ้านนาป่า 2
310 บ้านนาเปรีย 2
311 บ้านนามะพร้าว 3
312 บ้านนายอดทอง ทุ่งไพร 4
313 บ้านนาแยะเหนือ 1
314 บ้านนาหวาน 2
315 บ้านนาเหนือ 2
316 บ้านนาโหนด 3
317 บ้านน้ำบ่อ ม.3 3
318 บ้านเนินทอง 2
319 บ้านในซัง 1
320 บ้านในดอน 2
321 บ้านในถัง 1
322 บ้านในถุ้ง 2
323 บ้านในฝัน 2
324 บ้านในไร่ 2
325 บ้านในวัง 1
326 บ้านในหงบ 2
327 บ้านบางด้วน 2
328 บ้านบางไทรนนท์ 2
329 บ้านบางนาว 2
330 บ้านบางสละ 2
331 บ้านบางหิน 2
332 บ้านบางเหรียง 2
333 บ้านบางเหลียง 1
334 บ้านบางเหลียว -
335 บ้านบาเลาะ 2
336 บ้านบ่าวเหนือ 1
337 บ้านแบรอ 2
338 บ้านปรักแรด 2
339 บ้านปรักหว้า 2
340 บ้านปะติมะ 1
341 บ้านปากช่อง 2
342 บ้านปากบ่อ 2
343 บ้านปากละงู 2
344 บ้านปากหวะ 2
345 บ้านป่ากอ 2
346 บ้านป่าแก่ ม.6 1
347 บ้านป่างาม 1
348 บ้านป่าชิง 2
349 บ้านป่าพน หมู่ 6 2
350 บ้านป่าไม้ 2
351 บ้านปารีย์ 2
352 บ้านปาล์มทองพัฒนา 2
353 บ้านป่าใส 1
354 บ้านแป-ระ เหนือ 1
355 บ้านแป-ระเหนือ 1
356 บ้านผักกูด 2
357 บ้านผัง หมู่ 13,15,16 2
358 บ้านผัง หมู่ 14 2
359 บ้านผังปาล์ม 2 2
360 บ้านผังปาล์ม 3 2
361 บ้านผังปาล์ม 4 2
362 บ้านผังปาล์ม 7 2
363 บ้านผังปาล์ม 2
364 บ้านพรุชนเหนือ 3
365 บ้านพรุเมด 2
366 บ้านพอแม็ง 1
367 บ้านพัฒนา 2
368 บ้านพางพาง 2
369 บ้านม่วงทวน 2
370 บ้านมะกรูด 2
371 บ้านมะนัง หมู่ 5 2
372 บ้านมะม่วงขาว 2
373 บ้านไม้มูก 2
374 บ้านยาแฆะ 2
375 บ้านยางงาม 2
376 บ้านยางม้อ 1
377 บ้านย่านซื่อ 2
378 บ้านยี่งอ (สัปบุรุษมัสยิดยาเมร์) 1
379 บ้านราวอ 2
380 บ้านราไวเหนือ 2
381 บ้านรุ่งเรือง 1
382 บ้านไร่เจริญ 2
383 บ้านล่าง 3
384 บ้านลาดกวาง 2
385 บ้านลาหงา 2
386 บ้านลำขนุน 2
387 บ้านลำคลอง 1
388 บ้านลำในใต้ 2
389 บ้านลำ 3
390 บ้านลุ่ม 2
391 บ้านลูโป๊ะเมอเล๊าะ 2
392 บ้านวังเจริญราษฎ์ 1
393 บ้านวังดง 2
394 บ้านวังตง 1
395 บ้านศรีนคร 3
396 บ้านศาลาไม้ใผ่ 2
397 บ้านศาลาไม้ไผ่ -
398 บ้านสมควร 2
399 บ้านสมบรูณ์ 2
400 บ้านสระกูด 3
401 บ้านสระขาว 2
402 บ้านสระบัว 2
403 บ้านสวนเทศ 2
404 บ้านสวน 4
405 บ้านสะพานแต้ว 4
406 บ้านสักงาม 2
407 บ้านสังกาอู้ 5
408 บ้านสาคร 1
409 บ้านสามร้อยกล้า 2
410 บ้านสายควน 2
411 บ้านสำนักไม้เรียง 1
412 บ้านใสกลิ้ง 2
413 บ้านใสขาม 1
414 บ้านไสขาม 1
415 บ้านไสยงค์ 4
416 บ้านไสยง 2
417 บ้านหนองกล้า 2
418 บ้านหนองคล้า 2
419 บ้านหนองตรุด 2
420 บ้านหนองถิน 2
421 บ้านหนองนก 2
422 บ้านหนองบัว 2
423 บ้านหนองปรก 2
424 บ้านหนองไม้แก่น 1
425 บ้านหนองไม้แสน 2
426 บ้านหนองราโพธิ์ 2
427 บ้านหนองสิต โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ 4
428 บ้านหนองหอยโข่ง 2
429 บ้านหนองหิน 1
430 บ้านหน้าถำ 1
431 บ้านหน้าทับ 2
432 บ้านหลอมปืน 1
433 บ้านหลังควน 2
434 บ้านห้วยแก้ว 2
435 บ้านห้วยโก 2
436 บ้านห้วยคล้า 5
437 บ้านห้วยตาสิงห์ 1
438 บ้านห้วยทรัพย์ 2
439 บ้านห้วยทรายขาว 2
440 บ้านห้วยไทร 4
441 บ้านห้วยนุ้ย 2
442 บ้านห้วยยวนเหนือ 1
443 บ้านห้วยลึก 3
444 บ้านห้วยลึกท่าเรือ 2
445 บ้านห้วยใหญ่ 2
446 บ้านหัวควน 1
447 บ้านหัวทาง 1
448 บ้านหัวนอนวัด 2
449 บ้านหัวลำพู 1
450 บ้านหัวหมอน 2
451 บ้านหาดยาว 2
452 บ้านหินเภา 2
453 บ้านหูเล่ม หมู่ 8 1
454 บ้านเหนือ หมู่ 4 4
455 บ้านเหนือขุด 2
456 บ้านแหลม 3
457 บ้านใหญ่ 2
458 บ้านอวด -
459 บ้านออกศาลา 1
460 บ้านอายเลา 2
461 บ้านอ่าวลึก 2
462 บ้านอ่าวลึกน้อย 1
463 บ้านอู๋แก้ว 2
464 บ้านฮูมอลามัส 5
465 บ้านังสังข์ 1
466 บ้านาน้อย -
467 บ้านาแยะเหนือ 1
468 บ้านาลาน 1
469 บุโย 1
470 บูโย 1
471 ประชาคมสุราษฎร์ธานี 1
472 ประชาพัฒนา 3
473 ปลักใหญ่ใจดี 2
474 ปากคลอง 1
475 ปากมินนาสร้างหลังสถานี 2
476 ป่าชุมชนป่าพรุคีรีวงศ์ 2
477 ปาเระ 2
478 เปียะหัวเนิน 4
479 ผู้เข้าร่วมอบรม 6
480 ผู้ใหญ่บ้าน 1
481 พังเหา 4
482 พ่าสนุก 1
483 พิศิษฐ์พยาบาล 2
484 พี่่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดกระบี่ 2
485 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดชุมพร 10
486 พี่่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดตรัง -
487 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
488 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 10
489 พี่่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดพังงา 4
490 พี่่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดพัทลุง 1
491 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดสตูล 7
492 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ฯ -
493 พี่่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่สงขลา 1
494 พี่่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการฯ พื้นที่สงขลา 1
495 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงงการฯ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 3
496 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงงการฯ พื้นที่จังหวัดปัตตานี -
497 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงงการฯ พื้นที่จังหวัดพัทลุง 2
498 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงงการฯ พื้นที่จังหวัดยะลา -
499 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงงการฯ พื้นที่จังหวัดสตูล 1
500 ม.ทักษิณ -
501 มหาวิทยาลัยชีวิต -
502 มหาวิทยาลัยชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช 2
503 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1
504 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -
505 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏ์ธานี 1
506 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 1
507 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1
508 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
509 มหาวิทยาลัยอิมลามยะลา -
510 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ : 089-4633916
1
511 มะเต๊ะ 1
512 มากแดง 1
513 ย่านอุดม 2
514 ยาบี 1
515 ร.ร.ศาสนบำรุงวิทยาบ้านคลองข่า 2
516 รพสต.สี่แยกสวนป่า 1
517 ร่วมใจพัฒนา 2
518 รสทช. บ้านควนดิน 2
519 รักษ์สุขภาพบ้านนาหวาน 3
520 รูสะมิแล -
521 เรียนรู้วิถีไทย สู้ภัยพิษัติบ้านไร่เนิน 1
522 โรงพยาบาลควนโดน 1
523 โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1
524 โรงพยาบาลท่าแซะ -
525 โรงพยาบาลท่าแพ -
526 โรงพยาบาลปากพนัง 1
527 โรงพยาบาลมหาราช 1
528 โรงพยาบาลละงู 1
529 โรงพยาบาลสมเด็จฯนาทวี 1
530 โรงภาษีเก่า 2
531 โรงเรียนบ้านโคกค่าย 1
532 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 2
533 โรงอ่าง 2
534 ละเมาะทะเล 2
535 ลุ่มพอง 2
536 วัดขันเงิน 2
537 วัดพระขวาง 3
538 วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ 1
539 เวชปฎิบัติชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง -
540 ศาลาบางปู 2
541 ศูนย์ อปพร.บ้านเหนือ อบต.คลองฉนาน 1
542 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
543 ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ 1
544 ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยชีวิตภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
545 ศูนย์วิทยาการบ้านหนองกลางดง 4
546 ศูนย์สุขภาพจิต เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
547 ศูนย์อนามัย เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
548 ศูนย์อนามัยที่ 11 ตำบลบางจาก 1
549 สจรส.มอ. หาดใหญ่ 3
550 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
551 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 1
552 สนามกีฬา 2
553 สภาลานวัดตะโหมด 2
554 สภาองค์กรชุมชน ต.ท่าขนอน 2
555 สมาคมประชาสังคมชุมพร 2
556 สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 1
557 สร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งอาหารทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน 2
558 สร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซุรอ 1
559 สร้างเสริมประสบการณ์ฯ 2
560 สวนเทศ 1
561 สะบารัง -
562 สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม -
563 สานเทศ 1
564 สานสัมพันธ์คนสามวัย 2
565 สานสัมพันธ์สร้างชุมชนคนวังกุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ 2
566 สามเสียม 2
567 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 7
568 สำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3
569 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 1
570 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 5
571 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
572 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 1
573 สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2
574 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 2
575 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 2
576 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 1
577 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง -
578 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 3
579 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 1
580 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 2
581 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 2
582 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 2
583 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 1
584 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2
585 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
586 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 3
587 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
588 สินสืบสุข 2
589 สื่อสมัชชาสุขภาพภาคใต้ -
590 สุไหงมาตี 2
591 ใสเสียม 1
592 หนองชีพูน 2
593 หนองหว้าพัฒนา 2
594 หน้าทับ 4
595 หน้านิรมล-รังนกออก 2
596 หน้าสวนสาธารณะ 4
597 หน้าหนองศรีขวัญ 2
598 หนูนบ 2
599 หมู่ 1 ตำบลกำแพง 1
600 หมู่ 1 ตำบลชะรัด 3
601 หมู่ 1 ตำบลปากพยูน 1
602 หมู่ 11 ตำบลเกาะเต๋า -
603 หมู่ 6 ตำบลเขาเจียก 2
604 หมู่1 ตำบลปากพะยูน 1
605 หมู่1ตำบลกำแพง 1
606 หมู่1ตำบลบาราโหม 1
607 หมู่1เทศบาลตำบลรูสะมิแล 2
608 หมู่4ตำบลจันดี 2
609 หมู่ที่ 13 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 1
610 หลักกิโล3 -
611 ห้วยลึกน่าอยู่ เรียนรู้ปรัชญา พึ่งพาตนเอง 2
612 หอยมือเสือ 1
613 หัวแหลมพัฒนา 2
614 หาดพันไกร 1
615 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1
616 องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง 1
617 องค์การบริหารส่วนตำบลวท่าเรือ 2
618 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน 1
619 อบต.คลองฉนาน 2
620 อบต.ควนขนุน 2
621 อบต.ท่าแพ จ.สตูล 1
622 อบต.ปะรุลู 1
623 อามะบือเระ 3