แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า

รหัสโครงการ 55-01778 รหัสสัญญา 55-00-1046 ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่
 1. การจัดเก็บและจัดระบบฐานข้อมูลเกษตรกรครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ (จากเดิมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นคนจัดเก็บข้อมูล สู่ชุมชนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตร)เริ่มจากออกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลร่วมกับสำนักงานเกษตร มีการประชุมทำความเข้าใจแบบฟอร์มกับทีมเก็บข้อมูลตามโซนพื้นที่ รวบรวมประมวลผลข้อมูล
 1. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
  2.ไฟล์เอกสารฐานข้อมูลครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
 2. สอบถามเจ้าหน้าที่เกษตรกรตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ นางฉลวย เวียนคำ

1.จะพัฒนาเสริมข้อมูลครอบครัวเกษตรอินทรีย์ด้านสุขภาพ

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 1. เกิดกลุ่มสมุนไพรของโรงเรียนบ้านสวนป่าประชาอุปถัมภ์
 2. เกิดกลุ่มครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
 1. โรงเรียนบ้านสวนป่าประชาอุปถัมภ์
 2. รายงานเอกสาร และภาพถ่ายกิจกรรม
 3. สอบถามเรื่องกลุ่มสมุนไพรได้ทาง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนป่าประชาอุปถัมภ์ หรือ ทาง อ.สิทธฺ์ แก้วกาญ
 4. สอบถามเรื่องกลุ่มครอบครัวอาสาเกษตรตำบล นางฉลวย เวียนคำ
 1. การนำกลุ่มสมุนไพรของโรงเรียนบ้านสวนป่าประชาอุปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาของชุมชน
 2. การขยายสมาชิกกลุ่ม
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค
 • การบริโภคของครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ 38 ครอบครัว มีการบริโภคพืชผักเพิ่มมากขึ้น
 • สอบถามจากครัวเรือนสมาชิกครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
 • อยากมีการต่อยอดเรื่องเมนูสุขภาพสำหรับครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
 • มีตัวอย่างครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ 10 ครัวเรือน ที่ปลูกและใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
 • บ้านครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
 • การต่อยอดเมนูสุขภาพ ผักเป็นอาหารและเป็นยา
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
 1. สมาชิกครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์มีการปลูกพืชผักกินเองในครอบครัว โดยใช้พื้นที่ว่างรอบบ้าน
 2. โรงเพาะชำ แปลงสมุนไพร คอกปุ๋ยหมัก และโรงปุ๋ยน้ำ ในโรงเรียนบ้านสวนป่าประชาอุปถัมภ์
 1. บ้านครัวเรือนสมาชิกครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ
 2. โรงเรียนบ้านสวนป่าประชาอุปถัมภ์

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้
 1. ครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์บางครอบครัวได้นำผลผลิตที่เหลือจากการกินในครอบครัวไปขายในหมู่บ้าน
 1. สอบถามสมาชิกครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์

1.การพัฒนาจุดรวมพืชผักในชุมชน
2. ประสานผลผลิตไปขายในตลาดนัดคนรักสุขภาพของโรงพยาบาลวังวิเศษทุกวันศุกร์

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน
 1. กติกาของครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์
 1. สอบถามได้ทางกลุ่มครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ และทางเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล นางฉลวย เวียนคำ

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
 1. กลุ่มครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ประสานงานกับกลุ่มเลี้ยงปลา มาให้ความรู้เรื่องวิธีการขุดบ่อน้ำตื้น
 2. การร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุในการทำบุญเลี้ยงพระของหมู่บ้านทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
 3. การร่วมกับกลุ่มอสม.ในชุมชนในการเก็บข้อมูลสุขภาพ
 4. การร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของตำบลในการช่วยหนุนเสริมกิจกรรมตรวจคุณภาพดิน วิเคราะห์โรงพืช
 5. เชื่อมโยงประสานกับทางกลุ่มโครงการบ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข
 1. การทำบุญเลี้ยงพระประจำหมู่บ้านทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
 2. การสอบถามทางนายอำนาจ บุญทรงธรรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล โรงพยาบาลวังวิเศษ
 3. การสอบถามทางนางฉลวย เวียนคำ เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล
 1. การเชื่อมโยงกับกลุ่มหมอพื้นบ้านอำเภอวังวิเศษในการเข้ามาสนับสนุนความรู้เรื่องพันธุ์สมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์
2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน
 1. การใช้ทุนวิถีวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้โอกาสการทำบุญทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน ในการให้สมาชิกครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ได้เข้าร่วม
 2. ทุนคน ได้แก่ การให้ผู้รู้ที่เชี่ยวชาญในการปลูกพืชสมรมมาถ่ายทอดความรู้ และพืชสมุนไพร
 1. สอบถามนายเคลื่อน เต็งรัง นายเกลื่อน เอียดชูทอง นางม่อย คดีพิศาล ในด้านการปลูกพืชสมรม และสมุนไพร
 2. กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระประจำเดือน

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง
 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ การให้ความรู้เรื่องการบริโภค โทษภัยจากการบริโภคพืชผักที่มีสารเคมี การประสานกับทางโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ในการพัฒนาโรงปุ๋ย แปลงผัก และสมุนไพรสาธิต

1.สอบถามทางสมาชิกกลุ่มครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์ ทางผู้ใหญ่บ้าน และทาง อ.สิทธ์ แก้วกาญ

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ
 • ทักษะในการจัดการโครงการ ด้านการจัดฐานข้อมูลของหมู่บ้าน

 

 • การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพของชุมชน
7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

-  ความภูมิใจในการสร้างความร่วมมือของแกนนำในชุมชน
- การยอมรับของชุมชนว่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของส่วนตัวแต่เป็นประโยชน์ส่วนรวม

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
 • แกนนำครอบครัวอาสาเกษตรอินทรีย์เริ่มเห็นคุณค่าการพึ่งตนเอง ด้านการปลูกพืชผักไว้บริโภค

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

 

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3