โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน

รหัสโครงการ 55-00993
สัญญาเลขที่ 55-00-0752

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน
รหัสโครงการ 55-00993 สัญญาเลขที่ 55-00-0752

ระยะเวลาตามสัญญา 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2556
ระยะเวลาดำเนินการจริง 5 สิงหาคม 2555 - 26 มิถุนายน 2556

จำนวนเงินตามสัญญา 187,550.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 93,775.00 บาท
งวดที่ 2 = 75,020.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 168,795.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 162.06 บาท
งวดที่ 2 = 91.03 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 253.09 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 179,740.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -10,191.91 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สร้างเครือข่ายทูตน้อยแห่งสายน้ำ 8,500.00 11,440.00
1. ปฐมนิเทศการดำเนินการตามโครงการ โดย สจรส
2. สร้างเครือข่ายทูตน้อยแห่งสายน้ำ 40 คน
กิจกรรมหลัก : เวทีเสวนาสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน 19,000.00 19,000.00
1. เวทีเสวนาสร้างความเข้าใจ
กิจกรรมหลัก : ประชุมวางแผนเก็บข้อมูล 3,000.00 3,000.00
1. ประชุมวางแผนเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลแบบมีส่วนร่วมและเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 1,750.00 4,750.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 11,000.00 11,000.00
1. กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธื
กิจกรรมหลัก : เวที่ระดมความคิดเห็นค้นหาวิธีจัดการคลอง 11,500.00 11,500.00
1. เวที่ระดมความคิดเห็นค้นหาวิธีจัดการคลอง
กิจกรรมหลัก : ปรับภูมิทัศน์ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 35,000.00 35,000.00
1. ปรับภูมิทัศน์ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
กิจกรรมหลัก : เวทีกำหนดกฎกติกาชุมชน 3,500.00 2,750.00
1. เวทีกำหนดกฎกติกาชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีพัฒนาทีมอาสาสมัครระวังสายน้ำ 10,000.00 10,000.00
1. เวทีพัฒนาทีมอาสาสมัครระวังสายน้ำ
กิจกรรมหลัก : เวทีประชาคมร่วมกัน 45,800.00 45,800.00
1. เวทีประชาคม
กิจกรรมหลัก : เวทียื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ อปท. 21,000.00 21,000.00
1. เวทียื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ อปท.
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนจากโครงการ 4,500.00 4,500.00
1. ถอดบทเรียนจากโครงการ

รวมงบทั้งหมด

174,550.00 179,740.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( wichai meechoo )
วันที่รายงาน 9 ตุลาคม 2556