แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น

รหัสโครงการ 55-01895 รหัสสัญญา 55-00-0852 ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

1.มีชุดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น หอยปะ หอยนางรม ปูดำ

2.แผนที่ทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน

3.มีพื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน

1.แผนทีแสดงอาณาเขตทรัพยากร ที่ท่าเทียบเรือหมู่3 บ้านแหลม

2.เอกสารเรื่องทรัพยากร

3.ป้ายเขตอนุรักษ์

นำเอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ไปพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

มีป่าชุมชนเกิดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

 

3. กระบวนการใหม่

เกิดกระบวนการจัดการป่าชายเลนของชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดูแลป่าชุมชนร่วมกับคนในชุมชน

คณะกรรมการดูแลป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

คณะกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีบทบาท หน้าที่ ในการดูแลรักษาป่าชุมชนเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการดูแลป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
  • เกิดกลุ่มเยาวชนอาสารักษ์เลในการดูแลทรัพยากร
  • มีคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านแหลม

1.มีสมาชิกกลุ่มเยาวชนจำนวน 30คนโดยมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 2.คณะกรรมการดูแลป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ทีึ่ 3

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

เกิดพื้นที่ป่าชุมชนและการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้านเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน

พื้นที่ป่าชุมชนหมู่ 3 บ้านแหลมจำนวน 15 ไร่

ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

การดำรงชีวิตของคนในชุมชนเป็นผู้กำหนดร่วมกันบนวิถีชีวิตและฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ชุมชนมีการจัดการของคนในชุมชนเองในเรื่องทรัพยากรชุมชน

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดการเรื่องขยะ จากเยาวชนและคนในชุมชนจัดเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะและบริเวณบ้านเรือน สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน

กลุ่มเยาวชนรักเลบ้านแหลมหมู่ 3

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

คนในชุมชนเรียนรู้ข้อมูลด้านทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองและร่วมรักษาคุณค่าทรัพยากร เพื่อความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ 3

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

คนในชุมชนร่วมกันกำหนด กติกาในการดูแลจัดการพื้นที่ป่าชุมชน

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อนุรักษ์และการจัดการใช้ประโยชน์ของชุมชน

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มในชุมชนและภายนอกชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาป่าชายเลน

ใบลงทะเบียน มูลนิธิอันดามัน กลุ่มในชุมชน

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ศึกษาถึงสภาพปัญหาในเรื่องของป่าชุมชนที่ถูกทำลาย รวมกันเสนอความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหา โดยการเกิดพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ และร่วมกันดูแลรักษา

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

-ในชุมชนมีทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่่อน -มีผู้นำชุมชน คณะกรรมการมัสยิส คณะกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกันระดมความคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในชุมชน

คณะกรรมการดูแลป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ 3

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและกลุ่มเยาวชนเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องของป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการดูแลป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

สร้างกระบวนการความร่วมมือของคนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

เกิดการจัดการความมรู้โดยการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลเรื่องป่าชุมชน

  • VDO เรื่องทรัพยากรในชุมชน
  • พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

การรายงานสถานการณ์ทรัพยากรชุมชนก่อให้เกิดข้อมูลให้คนในชุมชนได้ใช้ในการตัดสินใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรของชุมชนตนเอง

สื่อความรู้ วิดิโอ แผ่นพับ เกี่ยวกับทรัพยากรชุมชน

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

คนในชุมชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ 3

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเช่นป่าชายเลนและร่วมกันใช้ประโยชน์และรักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมดุล

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ 3

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรและมีวิถีชีวิตตามลุ่มน้ำปะเหลียน

พื้นที่ป่าชายเลนบ้านแหลม หมู่ที่ 3

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การเรียนรู้ ทำความเข้าใจในคุณค่าทรัพยากรได้เห็นความสำคัญในการพึ่งพาทรัพยากรและเข้าใจในอาชีพต่างๆในชุมชน

กลุ่มอาชีพในชุมชน และพื้นที่ป่าชายเลนบ้านแหลม

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

คนในชุมชนร่วมกัน แก้ปัญหาและตัดสินใจด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม หมู่ 3

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถประสานการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน ร่วมถึงดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโครงการได้

2.เกิดกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีหน้าที่ในการรายงานสถาณการณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชน และมีส่วนในการหาแนวทางร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

3.มีเอกสารชุดความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนโดยการเก็บข้อมูลของคนในชุมชนเอง

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3