ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน

This owner was block

รหัสโครงการ 56-01510
สัญญาเลขที่ 56-00-0977
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557

ชื่อโครงการ ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมวางแผนกิจกรรมเสวนาสืบสานภูมิปัญญา
2) เวทีชาวบ้าน เสวนาและแลกเปลี่ยนแสวงหาภูมิปัญญาบ้านบางไทร
3) ประชุมประจำเดือน
4) ประชุมประจำเดือน
5) รวมพลังบางไทรจัดทำเครื่องเล่นและพื้นที่ สร้างสวนภูมิปัญญา
6) ประชุมประจำเดือน
7) จัดเวทีชาวบ้านครั้งที่ 1 เรื่องการจัดทำข้อตกลงการใช้สวนภูมิปัญญาร่วมกัน
8) ประชุมกรรมการประจำเดือน มิย.57
9) กรรมการประเมินการจัดทำรั้วสุขภาพร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
10) เด็กนักเรียนร่วมอนุรักษ์คลองโดยการตราวจสภาพคลองบางไทร
11) ประชุมกรรมการประจำเดือนกค.56
12) จัดเวทีชาวบ้านครั้งที่ 2 เรื่องการร่วมกันอนุรักษ์ดูแลสายน้ำคลองบางไทร
13) ติดตามโครงการในพื้นที่
14) รับการพัฒนาและติดตามโครงการ
15) เยาวชนและนักเรียน ร่วมกันตรวจสภาพน้ำลำคลอง ครั้งที่ 2
16) ประชุมกรรมการประจำเดือนสิงหา 57
17) เวทีชาวบ้านครั้งที่ 3 อภิปรายเรื่องสรุปผลการจัดกิจกรรม
18) มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกบ้านที่ร่วมโครงการ
19) ถอดบทเรียน และร่วมกันประเมินคุณค่าโครงการ
20) ลงแขกลอกคลองบางไทร
21) การจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำประสานสามัคคีบางไทร
22) กิจกรรมแรลลี่ครอบครัวทัวร์คลองบางไทร และพี่เลี้ยงติดตามครั้งที่3
23) ร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 25,510.47 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 76,375.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 148.32 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,575.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 163.79 บาท
รวมรายรับ (1) = 102,033.79 บาท รวมรายจ่าย (2) = 116,445.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -14,411.21 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 14,600.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ผญ.มีชัย ดีถนอม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ผญ.มีชัย ดีถนอม )
11 สิงหาคม 2557

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางเสาวเสาวณีย์ ศรีต้า )
11 สิงหาคม 2557