ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน

This owner was block

รหัสโครงการ 56-01510
สัญญาเลขที่ 56-00-0977

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน
รหัสโครงการ 56-01510 สัญญาเลขที่ 56-00-0977

ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2558

จำนวนเงินตามสัญญา 152,075.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 61,100.00 บาท
งวดที่ 2 = 76,375.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 137,475.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 40.47 บาท
งวดที่ 2 = 148.32 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 188.79 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 152,575.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -14,411.21 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมแกนนำหมู้่บ้าน 875.00 875.00
1. ประชุมแกนนำเพื่อชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : ชักชวนชาวบ้านร่วมลอกคูคลองเพื่อรักษาสภาพริมฝั่งคลอง 13,400.00 13,400.00
1. ลงแขกลอกคลองบางไทร
กิจกรรมหลัก : ประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 3,300.00 3,300.00
1. ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดซื้อและจัดหาพันธ์พืชทำรั้วพืขสุขภาพ 8,000.00 8,000.00
1. ทีมกรรมการโครงการร่วมกันจัดหาพันธ์พืช ทำรั้ว
กิจกรรมหลัก : ร่วมลงแขกปลูกรั้วพืชสุขภาพ 8,400.00 8,400.00
1. ร่วมลงแขกปลูกรั้วไม้กินได้
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมร่วมกันดูแลต้นไม้รั้วสุขภาพต่อเนื่อง 9,400.00 9,400.00
1. จัดกิจกรรมร่วมกันดูแลต้นไม้รั้วต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก : จัดเสวนาเวทีชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนแสวงหาภูมิปัญญา 9,950.00 9,950.00
1. เวทีชาวบ้าน เสวนาและแลกเปลี่ยนแสวงหาภูมิปัญญาบ้านบางไทร
กิจกรรมหลัก : จัดทำสวนสุขภาพภูมิปัญญา 7,600.00 7,600.00
1. รวมพลังบางไทรจัดทำเครื่องเล่นและพื้นที่ สร้างสวนภูมิปัญญา
กิจกรรมหลัก : จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำในคลองบางไทร 17,000.00 17,000.00
1. การจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำประสานสามัคคีบางไทร
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมแรลลี่ครอบครัวทัวร์คลองบางไทร 15,400.00 15,400.00
1. กิจกรรมแรลลี่ครอบครัวทัวร์คลองบางไทร และพี่เลี้ยงติดตามครั้งที่3
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานทุกเดือนต่อเนื่อง 4,500.00 5,750.00
1. ประชุมประจำเดือนแกนนำ
2. ประชุมแกนนำโครงการประจำเดือน
3. จัดประชุมคณะทำงานประจำเดือน
4. ประชุมแกนนำประจำเดือน
5. ประชุมวางแผนกิจกรรมเสวนาสืบสานภูมิปัญญา
6. ประชุมประจำเดือน
7. ประชุมประจำเดือน
8. ประชุมประจำเดือน
9. ประชุมกรรมการประจำเดือน มิย.57
10. ประชุมกรรมการประจำเดือนกค.56
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเวทีชาวบ้านทุก 4 เดือน 6,750.00 6,750.00
1. จัดเวทีชาวบ้านครั้งที่ 1 เรื่องการจัดทำข้อตกลงการใช้สวนภูมิปัญญาร่วมกัน
2. จัดเวทีชาวบ้านครั้งที่ 2 เรื่องการร่วมกันอนุรักษ์ดูแลสายน้ำคลองบางไทร
3. เวทีชาวบ้านครั้งที่ 3 อภิปรายเรื่องสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมมอบรางวัลเพื่อการยกย่อง 11,400.00 11,400.00
1. มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกบ้านที่ร่วมโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมถอดบทเรียน 8,900.00 8,900.00
1. ถอดบทเรียน และร่วมกันประเมินคุณค่าโครงการ
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประสานงานสรุปโครงการ 6,000.00 4,375.00
1. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน
2. ประชุมกรรมการประจำเดือนสิงหา 57
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมร่วมกันดูแลรักษาคูคลองทุก 1-2 เดือน 8,200.00 8,200.00
1. เด็กนักเรียนร่วมอนุรักษ์คลองโดยการตราวจสภาพคลองบางไทร
2. เยาวชนและนักเรียน ร่วมกันตรวจสภาพน้ำลำคลอง ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส 13,000.00 13,875.00
1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ
2. สรุปโครงการรายงวด
3. กรรมการประเมินการจัดทำรั้วสุขภาพร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
4. ติดตามโครงการในพื้นที่
5. รับการพัฒนาและติดตามโครงการ
6. ร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

152,075.00 152,575.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ผญ.มีชัย ดีถนอม )
วันที่รายงาน 11 สิงหาคม 2557