ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 56-02520
สัญญาเลขที่ 56-00-1058
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 30 กันยายน 2557

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ทำรายงาน ส่ง สสส.
2) ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
3) ประชุมคณะกรรมการ/ทำงานจัดทำร่างมาตรการ
4) จัดตลาดนัดเคลื่อนที่
5) ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
6) จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประจำเดือน
7) ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
8) จัดประกวดบ้านน่ามองโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
9) ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ
10) จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน
11) สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยครั้งที่ 2
12) มีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน
13) ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
14) ประชุมถอดบทเรียน
15) ถ่ายภาพกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 12,428.51 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 62,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 112.13 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,050.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 240.64 บาท
รวมรายรับ (1) = 74,540.64 บาท รวมรายจ่าย (2) = 80,350.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -5,809.36 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 5,809.36 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางพรรณี เพาะพืช 082-4203980 )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางพรรณี เพาะพืช 082-4203980 )
30 กันยายน 2557

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางรัตนา สรสา )
30 กันยายน 2557