ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 56-02520
สัญญาเลขที่ 56-00-1058

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รหัสโครงการ 56-02520 สัญญาเลขที่ 56-00-1058

ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557

จำนวนเงินตามสัญญา 124,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 49,600.00 บาท
งวดที่ 2 = 62,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 111,600.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 48.51 บาท
งวดที่ 2 = 112.13 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 160.64 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 117,670.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -5,409.36 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชน 6,000.00 2,190.00
1. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
2. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชน รับสมัครครัวเรือน/แกนนำร่วมกิจกรรมการจัดการขยะโดยชุมชน
กิจกรรมหลัก : แกนนำ/คณะทำงานโครงการประสานนักวิชาการเพื่อออกแบบสำรวจข้อมูล 1,430.00 1,430.00
1. แกนนำ/คณะทำงานโครงการประสานนักวิชาการเพื่อออกแบบสำรวจข้อมูล
กิจกรรมหลัก : แกนนำออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอย/แหล่งน้ำเสียในชุมชน 6,000.00 6,000.00
1. แกนนำออกสำรวจขยะมูลฝอย/แหล่งน้ำเสียในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเพื่อชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลแก่สมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางการแก้ปัญหา จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือนและร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล 15,200.00 19,040.00
1. จัดประชุมชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลสมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทาวการแก้ไขปัญหา จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน และร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล
2. ประชุมคณะกรรมการ/ทำงานจัดทำร่างมาตรการ
3. จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประจำเดือน
กิจกรรมหลัก : จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน 14,000.00 22,000.00
1. จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : การคัดแยกขยะในครัวเรือน 5,060.00 500.00
1. จัดตลาดนัดขยะเคลื่อนที่
กิจกรรมหลัก : สำรวจปริมาณขยะครัวเรือนครั้งที่ 2 4,000.00 4,000.00
1. สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามช่องทางต่างๆในชุมชน 6,000.00 6,000.00
1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามช่องทางต่าง ๆ ในชุมชน
กิจกรรมหลัก : การจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน 15,360.00 15,360.00
1. การคัดแยกขยะในครัวเรือน การปลูกต้นไม้/ดอกไม้ริมคลอง
กิจกรรมหลัก : เชิญชวนจัดกิจกรรมจิตอาสาและเครือข่ายสมาชิกชุมชน"บ้านดอนตาบ่าว" 12,000.00 12,500.00
1. จัดประกวดบ้านน่ามองโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงาน โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินผลโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนทุกเดือน 14,300.00 12,700.00
1. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน
2. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
3. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
4. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
5. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ
6. มีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน
7. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน
กิจกรรมหลัก : ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางต่อยอดการดำเนินงาน 10,500.00 10,500.00
1. ประชุมถอดบทเรียน
กิจกรรมหลัก : เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามสนับสนุนโครงการ 10,000.00 800.00
1. ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ปี 56
2. ทำรายงาน ส่ง สสส.
กิจกรรมหลัก : การจัดทำรายงาน ส่ง สสส., จัดทำรูปถ่ายกิจกรรมตลอดโครงการ และทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ 3,000.00 3,500.00
1. ถ่ายภาพกิจกรรม
กิจกรรมหลัก : จัดตลาดนัดเคลื่อนที่ 1,150.00 1,150.00
1. จัดตลาดนัดเคลื่อนที่

รวมงบทั้งหมด

124,000.00 117,670.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางพรรณี เพาะพืช 082-4203980 )
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2557