ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 56-02520
สัญญาเลขที่ 56-00-1058
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. ชุมชน ชุมชนบ้านดอนตาบ่าว หมู่ 1 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

3. รหัสโครงการ 56-02520 เลขที่ข้อตกลง 56-00-1058

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2556 ถึงเดือน มกราคม 2557

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน

วันที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ เสนอให้ นางพรรณี เพาะพืช (ผู้รับผิดชอบโครงการ) และนางรัตนา สรสา (เหรัญญิกโครงการ)อย่างเป็นเอกฉันท์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งสมาชิกชุมชนให้ทราบเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับอนุมัติ จาก สสส. พร้อมทั้งคัดเลือกผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 2 คน ในเวทีประชุมประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียด ของโครงการที่จัดทำ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และคัดเลือกผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศในเดือนตุลาคม เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชุมประจำเดือนรับทราบ

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชน รับสมัครครัวเรือน/แกนนำร่วมกิจกรรมการจัดการขยะโดยชุมชน

วันที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สมาชิก คณะทำงานและแกนนำในชุมชน มีความเข้าใจมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สมาชิกเข้าร่วมประชุม 73 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของโครงการ การทำกิจกรรม และงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สมาชิกพร้อมที่จะร่วมทำกิจกรรมโครงการให้เกิดประโยชน์กับชุมชน  พร้อมกันนี้มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม และแกนนำร่วมกิจกรรมการจัดการขยะนำร่องในชุมชน จำนวน 50 ครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชน รับสมัครครัวเรือน/แกนนำร่วมกิจกรรมการจัดการขยะโดยชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชน โดยผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยง ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม สท. กล่าวชื่นชมสมาชิกชุมชนที่สามารถจัดหาและทำโครงการเสนอ สสส. ได้งบประมาณมาพัฒนาชุมชน
พร้อมทั้งรับสมัครครัวเรือน/แกนนำเข้าร่วมมกิจกรรมการจัดการขยะโดยชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 73

2. แกนนำ/คณะทำงานโครงการประสานนักวิชาการเพื่อออกแบบสำรวจข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 แกนนำ/คณะทำงานโครงการประสานนักวิชาการเพื่อออกแบบสำรวจข้อมูล

วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อออกแบบข้อมูลการสำรวจขยะในชุมชนของครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รูปแบบของการสำรวจข้อมูล การจัดการขยะ และน้ำเสียในชุมชน พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมชี้แจงโครงการแก่คณะทำงานเพื่อออกแบบสำรวจเรื่องขยะและน้ำเสียในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำเสียในชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิชาการสาธารณสุข

 

143 143

3. แกนนำออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอย/แหล่งน้ำเสียในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 แกนนำออกสำรวจขยะมูลฝอย/แหล่งน้ำเสียในชุมชน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลขยะในชุมชนของครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำเสียในชุมชน ตามแบบสอบถามที่กำหนดได้เอกสารสมบรูณ์ครบถ้วน แล้วนำไปสรุปผลและวิเคราะห์โดยคณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการชุมชน  ทำให้ทราบข้อมูลขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำเสียในชุมชน พบว่า มีขยะเป็นจำนวนมาก ไม่มีการคัดแยกขยะ มีการทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองจากโรงพยาบาลชุมพรฯ และครัวเรือน ลงในลำคลองโดยไม่มีวิธีการบำบัดน้ำเสีย และมีขยะบางส่วนที่การจัดเก็บโดยรถขยะของเทศบาลเมือชุมพร
เพื่อนำไปวางแผนแก้ไขต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานออกสำรวจ จำนวน 10 คน โดยใช้แบบสำรวจที่นักวิชาการสาธารณสุขร่วมกันออกแบบสำรวจการจัดการขยะของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำเสียในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 143 ชุด ผู้เยี่ยมสำรวจจำนวน 10 คน ใช้เวลา 2 วัน

 • photo
 • photo

 

10 10

4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลแก่สมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางการแก้ปัญหา จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือนและร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 จัดประชุมชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลสมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทาวการแก้ไขปัญหา จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน และร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล

วันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและขนะในครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการสำรวจข้อมูลสมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำมาตรการชุมชน ประกอบด้วย การห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธาณะ (มีป้ายติดไว้) ร่วมกันตัดหญ้าเดือนละ 2 ครั้ง และช่วยทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านตนเองพร้อมทั้งประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน และร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล ซึงเป็นแผนงานที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลสมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทาวการแก้ไขปัญหา จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน และร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล

กิจกรรมที่ทำจริง

ชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลสมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทาวการแก้ไขปัญหา จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน
และร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกเทศสภาเทศบาลเมืองชุมพร นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภา/อสม./แกนนำ/คณะทำงานในชุมชน จำนวน 48 คน

 • photo
 • photo

 

150 130

5. จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

6. การคัดแยกขยะในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 จัดตลาดนัดขยะเคลื่อนที่

วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างมูลค่าขยะให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดตลาดนัดขยะเคลื่อนที่ ได้ติดต่อบริษัทวงษ์พานิช มารับซื้อขยะในชุมชน ซึ่งจะมาทำการรับซื้อในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มีเด็ก/เยาวชน/แกนนำ และสมาชิกในชุมชนให้ความสนใจ
และได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากเทศบาลเมืองชุมพร มาให้ความรู้และเป็นขวัญกำลังใจในการทำกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้เงินค่าขยะ จำนวน 1,750 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดตลาดนัดขยะเคลื่อนที่

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดตลาดนัดขยะเคลื่อนที่ ได้ติดต่อบริษัทวงษ์พานิช มารับซื้อขยะในชุมชน ซึ่งจะมาทำการรับซื้อในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มีเด็ก/เยาวชน/แกนนำ และสมาชิกในชุมชนให้ความสนใจ

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

7. สำรวจปริมาณขยะครัวเรือนครั้งที่ 2

ไม่มีกิจกรรม

8. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามช่องทางต่างๆในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามช่องทางต่าง ๆ ในชุมชน

วันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ 50 ครัวเรือนในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามช่องทางต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว
เพื่อประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามช่องทางต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว

กิจกรรมที่ทำจริง

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คัตเอาท์ติดตั้งในชุมชน  และออกเสียงตามสาย 2 ครั้ง/วัน (เช้า07-8.00น./เย็นตั้งแต่ 17-17.30น.)

 • photo
 • photo
 • photo

 

250 250

9. การจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 การคัดแยกขยะในครัวเรือน การปลูกต้นไม้/ดอกไม้ริมคลอง

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชน/คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร/นักเรียน ร.ร.เทศบาลบ้านท่าตะเภา/ทหารจาก ร.๒๕ พัน ๑ จำนวน 260 คน ช่วยเก็บขยะในลำคลอง  ปลูกต้นไม้/ไม้ดอกสองฝั่งคลอง  ทำการลอกคลองในชุมชน
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีรถเก็บของเทศบาลเมืองชุมพร รับขยะที่เก็บได้ไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลฯ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกในครัวเรือน เช่น การจัดเก็บขยะในชุมชน การคัดแยกขยะในครัวเรือน การปลูกต้นไม้/ดอกไม้ริมคลอง เพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชาชน เยาวชนและทหาร เข้าร่วม เก็บขยะในลำคลอง  ปลูกต้นไม้/ไม้ดอกริมคลอง  ทำการลอกคลองในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

250 260

10. เชิญชวนจัดกิจกรรมจิตอาสาและเครือข่ายสมาชิกชุมชน"บ้านดอนตาบ่าว"

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงาน โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินผลโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนทุกเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมรับฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูลลการสำรวจเรื่องขยะและการจัดการน้ำเสีย ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกในชุมชน ให้รู้จ้กการคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะ การแปรรูปขยะ
และประสานงานโรงพยาบาลชุมพรฯ ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงคูระบายน้ำ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ในการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ  ในเวทีประชุมประจำเดือน

 • photo
 • photo

 

20 20

12. ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางต่อยอดการดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

13. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามสนับสนุนโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ปี 56

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการฯได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการและระบบการรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็ปไซด์คนไต้สร้างสุข, การจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน,การจัดทำระบบบัญชีเงินสด
ณ โรงแรมชุมพรแกรด์น พาเลซ จ.ชุมพร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการฯและรายละเอียดการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ,การจัดทำเอกสารการเงินและระบบบัญชี

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. การจัดทำรายงาน ส่ง สสส., จัดทำรูปถ่ายกิจกรรมตลอดโครงการ และทำป้ายห้ามสูบบุหรี่

ไม่มีกิจกรรม

15. จัดตลาดนัดเคลื่อนที่

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 25 10                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 124,000.00 37,320.00                  
คุณภาพกิจกรรม 40 30                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ทำรายงาน ส่ง สสส. ( 21 กุมภาพันธ์ 2557 - 22 กุมภาพันธ์ 2557 )
 2. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน ( 25 กุมภาพันธ์ 2557 )
 3. ประชุมคณะกรรมการ/ทำงานจัดทำร่างมาตรการ ( 10 มีนาคม 2557 )
 4. จัดตลาดนัดเคลื่อนที่ ( 15 มีนาคม 2557 )
 5. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน ( 7 เมษายน 2557 )
 6. จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประจำเดือน ( 18 เมษายน 2557 )
 7. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน ( 5 พ.ค. 2557 )
 8. จัดประกวดบ้านน่ามองโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ( 17 พ.ค. 2557 )
 9. ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ( 8 มิถุนายน 2557 )
 10. จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน ( 11 มิถุนายน 2557 )
 11. สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยครั้งที่ 2 ( 14 กรกฎาคม 2557 )
 12. มีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน ( 25 กรกฎาคม 2557 )

(................................)
นางพรรณี เพาะพืช 082-4203980
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......