ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 56-02520
สัญญาเลขที่ 56-00-1058
งวดที่ 2

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. ชุมชน ชุมชนบ้านดอนตาบ่าว หมู่ 1 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

3. รหัสโครงการ 56-02520 เลขที่ข้อตกลง 56-00-1058

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

5. รายงานงวดที่ : 2 จากเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือน กันยายน 2557

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

2. แกนนำ/คณะทำงานโครงการประสานนักวิชาการเพื่อออกแบบสำรวจข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

3. แกนนำออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอย/แหล่งน้ำเสียในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลแก่สมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางการแก้ปัญหา จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือนและร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมคณะกรรมการ/ทำงานจัดทำร่างมาตรการ

วันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดชุมชนชนต้นแบบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้มีร่างมาตรการชุมชนเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในชุมชน ดังนี้ 1. ช่วยกันดูแลรักษาชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ ไว้เป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจในตอยเช้า 2. ร่วมกันช่วยรักษาความสะอาดและเป็นหูเป็นตาช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชน 3. ห้ามไม่ให้ใครเอาขยะมาทิ้งบริเวณรอบริมคลองเด็ดขาด 4. รับผิดชอบช่วยดูแลบ้านใครก็ให้ดูแลกันเอง 5. รับผิดชอบริมคลองบริเวณบ้านของตนเอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลสมาชิกชุมชนและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทาวการแก้ไขปัญหา จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน และร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ 10 คน จัดทำมาตรการฉบับสมบูรณ์และพร้อมที่ประกาศใช้ และกำหนดรูปแบบการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชุมพร นายอภิวุฒิ รักร่วม ผู้อำนวยการกองสาธารณุขเทศบางเมืองชุมพร

 

50 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 จัดทำมาตรการชุมชนและประกาศใช้ในเวทีประจำเดือน

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดชุมชนชนต้นแบบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการโครงการ สมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชุมพร อสม. และกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านดอนตาบ่าว
ได้สรุปร่างมาตรการชุมชนร่วมกันเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น ขยะ แม่น้่ำ ลำคลอง การปรับภูมิทัศน์บริเวณคันคลอง ทำให้ชุมชนดอนตาบ่าวมีมาตรการชุมชนที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน และได้กำหนดมาตรการชุมชน ดังนี้ 1. ช่วยกันดูแลรักษาชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ ไว้เป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจในตอนเช้า 2. ร่วมกันช่วยรักษาความสะอาดและเป็นหูเป็นตาช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชน 3. ห้ามไม่ให้ใครเอาขยะมาทิ้งบริเวณรอบริมคลองเด็ดขาด 4. รับผิดชอบช่วยดูแลบ้านใครก็ให้ดูแลกันเอง 5. รับผิดชอบริมคลองบริเวณบ้านของตนเอง และร่วมกันผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาลต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการโครงการ สมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 150 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะกรรมการโครงการ สมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชุมพร อสม. และกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านดอนตาบ่าว
ได้สรุปร่างมาตรการชุมชนร่วมกันเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น ขยะ แม่น้่ำ ลำคลอง การปรับภูมิทัศน์บริเวณคันคลอง

 

150 150

5. จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ 50 ครัวเรือนในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน -การคัดแยกขยะเปียก/แห้ง/รีไซเคิล -การบันทึกจำนวน/การใช้ประโยชน์ -จัดหาสถานที่จัดเก็บขยะ/พักขยะ -การบำบัดน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงลำคลอง/ท่อระบายน้ำ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน -การคัดแยกขยะเปียก/แห้ง/รีไซเคิล -การบันทึกจำนวน/การใช้ประโยชน์ -จัดหาสถานที่จัดเก็บขยะ/พักขยะ -การบำบัดน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงลำคลอง/ท่อระบายน้ำ

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน -การคัดแยกขยะเปียก/แห้ง/รีไซเคิล -การบันทึกจำนวน/การใช้ประโยชน์ -จัดหาสถานที่จัดเก็บขยะ/พักขยะ -การบำบัดน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงลำคลอง/ท่อระบายน้ำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 250

6. การคัดแยกขยะในครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

7. สำรวจปริมาณขยะครัวเรือนครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยครั้งที่ 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำเสียในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แกนนำ อสม. ได้ออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำเสียในชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งชุมชน จำนวน 143 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ 50 ครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำเสียในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ออกสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำเสียในชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งชุมชน

 

143 10

8. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามช่องทางต่างๆในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. การจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

10. เชิญชวนจัดกิจกรรมจิตอาสาและเครือข่ายสมาชิกชุมชน"บ้านดอนตาบ่าว"

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 จัดประกวดบ้านน่ามองโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

วันที่ 17 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดประกวดน่าหน้าบ้านน่ามอง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการชุมชน ได้ทำการคัดเลือกบ้านต้นแบบ ได้จำนวน 10 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นายสมชาย พัฒราช 2.นางรุจี พันธุ์ธร 3.นางธีรรัตน์ เซ่งเจริญ 4.น.ส.ยุพา เอกบุตร 5.พ.อ.อ.ธนิต แก้วพินิจ 6.นางจันทรา ครุฑปักษี 7.นางบรรจง อินทรัตนพล 8.นางนันทา ศรีสงคราม 9.นางยุพิน โชติกวานิช 10.นายทรงศักดิ์ หังสเนตร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อให้เกิดกลุ่มรักษ์ดอนตาบ่าวขึ้นในชุมชน จึงได้มีการจัดประกวดหน้าบ้านน่ามองขึ้นในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประกวดหน้าบ้านน่ามอง โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
1. การจัดภูมิทัศน์บริเวณบ้านและบริเวณบ้านให้น่ามอง 2. มีการคัดแยกขยะที่ถูกสุขลักษณะ 3. บริเวณบ้านสะอาดน่ามอง 4. บริเวณบ้านไม่มีแหล่งสะสมของพาหะนำโรค

 

250 50

11. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงาน โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินผลโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนทุกเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงการสรุปกิจกรรมโครงการการผ่านมา

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ และชี้แจงสรุปงานการเงินให้คณะทำงานทราบ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ในเวทีประชุมประจำเดือน

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน

วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ช่วยกันสรุปผลการจัดตลาดนัดเคลื่อนที่ ครัวเรือนนำร่อง 50 ครัวเรือน ทำให้มีการจัดกองทุนขยะในชุมชนขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ  ชี้แจงและสรุป ผลการจัดตลาดนัดเคลื่อนที่ ครัวเรือนนำร่อง 50 ครัวเรือน  ในเวทีประชุมประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 20 คน

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน

วันที่ 5 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ระชุมสรุปผลการดำเนินการที่มาและวิเคราะห์ วางแผน การรวมกลุ่มทำกิจกรรมให้ต่ออย่างตามแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกันกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและรางวัล การประกวดหน้าบ้านน่ามอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ 20 คน ประชุมสรุปผลการดำเนินการที่มาและวิเคราะห์ วางแผน การทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ช่วยกันสรุปและประเมินกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อวางแผนและการจัดกิจกรรมให้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมเพื่อวางแผนในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.5 มีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 20 คน
โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ สรุป
จัดเตรียม วางแผน มอบหมายงานในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยมี นายอภิวุฒิ รักร่วม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 20 คน 

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.6 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำเดือน

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อวางแผนและการจัดกิจกรรมให้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
และมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีการจัดทำผลการดำเนินโครงการ ประเมินโครงการ ในเวทีประชุมประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อวางแผนและการจัดกิจกรรมให้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

 • photo
 • photo

 

20 20

12. ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางต่อยอดการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ประชุมถอดบทเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดชุมชนชนต้นแบบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงาน/กลุ่มแกนนำ/ 15 คน นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ทหารจากจังหวัดทหารบก และประชาชนในชุมชน จำนวน 165 คน ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางต่อยอดดำเนินงานมีเนื้อหาดังนี้ -ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานพร้อมทำเอกสารเผยแพร่สู่ชุมชนและ อปท. เพื่อการขยายผล -มอบรางวัลจากผลสรุปกิจกรรม ให้เชิญนายศรีชัย วีระพรพานิช นายกเทศมตรี เทศบาลเมืองชุมพร และคณะทีมผู้บริหาร
  มาเป็นเกียรติในการมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้บุคคลต้นแบบในชุมชน -จัดตั้งกองทุนขยะชุมชน ได้นำเงินส่วนที่ได้จัดกิจกรรมในการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท -กิจกรรมที่สามารถต่อยอดในปีต่อไป แหล่งทุนที่ควรเสนอ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางต่อยอดดำเนินงานมีเนื้อหาดังนี้ -ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานพร้อมทำเอกสารเผยแพร่สู่ชุมชนและ อปท. เพื่อการขยายผล -มอบรางวัลจากผลสรุปกิจกรรม -จัดตั้งกองทุนขยะชุมชน -กิจกรรมที่สามารถต่อยอดในปีต่อไป แหล่งทุนที่ควรเสนอ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางต่อยอดดำเนินงานมีเนื้อหาดังนี้ -ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานพร้อมทำเอกสารเผยแพร่สู่ชุมชนและ อปท. เพื่อการขยายผล -มอบรางวัลจากผลสรุปกิจกรรม -จัดตั้งกองทุนขยะชุมชน -กิจกรรมที่สามารถต่อยอดในปีต่อไป แหล่งทุนที่ควรเสนอ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

250 165

13. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามสนับสนุนโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ทำรายงาน ส่ง สสส.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำงวดส่ง สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำให้มีความเข้าใจและมีความถูกต้องในการทำโครงการได้มากขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ส่งรายงานงวด รายงานการเงิน โครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ส่งรายงาน เอกสารสำคัญทางการเงิน จำนวน 2 วัน

 

2 2

14. การจัดทำรายงาน ส่ง สสส., จัดทำรูปถ่ายกิจกรรมตลอดโครงการ และทำป้ายห้ามสูบบุหรี่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ถ่ายภาพกิจกรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำรายงานส่ง สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการชุมชนและผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้ช่วยกันสรุปกิจกรรมและจัดทำรายงานเพื่อสรุปโครงการส่ง สสส. เช่น จัดประกวดบ้านน่ามองโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมและขยะในครัวเรือน
สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยครั้งที่ 2

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ

 

20 20

15. จัดตลาดนัดเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 จัดตลาดนัดเคลื่อนที่

วันที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดงานตลาดนัดเคลื่อนที่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้จัดตั้งกองทุนขยะ มีสมาชิก 50 ครัวเรื่อนเริ่มทำนำร่องเป็นต้นแบบ และจะขยายออกผลออกไปตามบ้านที่สนใจเข้าร่วม ทั้งในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดตลาดนัดเคลื่อนที่

กิจกรรมที่ทำจริง

สมาชิกในชุมชนนำร่อง 50 ครัวเรือน ได้ทำการคัดแยกขยะขาย และรับซื้อขยะตามในหมู่บ้าน มีผู้มาร่วมกิจกรรมโดยเอามาขายให้กับสมาชิกในโครงการที่รับซื้อขยะ ขยะที่นำมาขายส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องน้ำอัดลม ส่วนถุงพลาสติกไม่ค่อยนิยมซื้อ แต่มีบางคนนำมาขาย เพราะซื้อยาก แต่เน้นและรณรงค์ให้เขาลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้า ในช่วงจับจ่ายตลาดสด

 

100 50

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 25 25                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 124,000.00 117,670.00                  
คุณภาพกิจกรรม 100 75                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

(................................)
นางพรรณี เพาะพืช 082-4203980
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......