ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 56-02520 รหัสสัญญา 56-00-1058 ระยะเวลาโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

ชุมชนนำปัญหาเรื่องขยะมาวิเคราะห์ด้วยชุมชนเองหาแนวทางแก้ไข จัดทำแผน แล้วประสานขอสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่ทีมงานสามารถประสานได้อันดับแรกเป็นเครือข่ายประธานชุมชนที่มีตัวอย่างการของบประมาณจากสสส.และเทศบาลขอกำลังพลจากค่ายเขตอุดมศักดิ์และนักเรียนจากรร.เทศบาลเมืองชุมพรในการพัฒนาชุมชนให้สะอาดไม่รกด้วยต้นไม้ วัชพืชและขยะ

รายงานและหนังสือขอความร่วมมือ

สร้างความตระหนักให้ชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองและใกล้เคียง เพื่อเชื่อมความสะอาดของลำคลองตลอดแนวจนถึงปากอ่าวต่อไป

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

ประชาชนมีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลมากขึ้นมีการนำน้ำยาอเนกประสงค์มาทำความสะอาดเสื้อผ้าและน้ำยาล้างจานที่ทำเองมีความปลอดภัยและราคาไม่แพงใช้ทำความสะอาดเครื่องครัวและอื่นๆที่ใช้กับตนเองและครอบครัว

รายงานและภาพถ่าย

ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองตามสุขบัญญัติ๑๐ประกาศได้อย่างเหมาะสม

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นจากการทำความสะอาดถนนรอบๆ คูคลองถืว่าได้ออกกำลังกายระดับหนึ่งและมีลานออกกำลังกายทำให้ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุไม่ต้องไปออกกำลังกายที่ไหน

ภาพถ่าย

มีการปรับพื้นที่โล่งไม่ใช้งานเพื่อทำลานออกกำลังกายโดยไม่ต้องให้เยาวชน วัยทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้มีน้อยมาก มีการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวมากขึ้น  ร่วมกับการจัดการขยะในครัวเรือนทั้งคัดแยกขณะและการนำไปขายเป็นรายได้

รายงานและภาพถ่าย

มีการเสริมพลังให้คนทำดีในครัวเรือนและชุมชนในการจัดการขยะ การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาอเนกประสงค์

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดการน้ำคลองให้สะอาดได้อย่างดี ด้วยการจัดเก็บขยะในน้ำและริมคลอง การทำลายวัชพืชที่เป็นผักตบชวา และนำไปแปรรูปให้ใช้ประโยชน์ได้และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นรายได้ครอบครัวและชุมชน

ภาพถ่าย

สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนในชุมชนทราบและปฏิบัติ

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีมาตรการชุมชนในการจัดการชุมชนด้วยารให้ทุกคนช่วยกันดูแลชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ไว้เป็นที่ออกกำลังกาย เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาในการรักษาความสะอาด ห้ามทิ้งขยะบริเวณรอบๆลำคลองเด็ดขาด รับผิดชอบดูแลบ้านตนเองและริมคลองหน้าบ้านตนเอง

รายงานการประชุมและประกาศชุมชน

ชุมชนช่วยกันดูแลเฝ้าระวังให้มากขึ้นบริเวณริมคลองและหน้าบ้านตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอและผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาลต่อไป

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชื่อมโยงเครือข่ายประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรและนอกเขตเทศบาลในการพัฒนาชุมชนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นชุมชนสุขภาวะ น่ามองและน่าอยู่

รายงานและภาพถ่าย

มีการประสานด้านงบประมาณและกองกำลังพัฒนาชุมชนจากเครือข่ายและเทศบาลเมืองต่อไป

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการนำปัญหาชุมชนเช่นขยะที่เป็นหาทำให้น้ำเน่าเสีย รกเป็นบ่อเกิดเป็นแหล่งพาหะของโรคและไม่น่ามองมาเป็นข้อมูลในการจัดลำดับของปัญหามีการประเมินความสำคัญจำเป็นต้องแก้ไขก่อน แล้ววางแผนงาน ปฏิบัติการตามความเหมาะสมทุกด้านและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเพื่อทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมและจะได้ปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป

รานงาน

นำผลของการดำเนินงานชี้แจงในเวทีประชุมประธานชุมชนของเทศบาลเมืองชุมพรให้ทุกชุมชนและทีมผู้บริหารทราบและดำเนินการต่อยอดต่อไป

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการพัฒนาริมคลองให้สะอาดและปลอดภัยกับผู้สัญจรและประชาชนผู้ที่ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

ภาพถ่าย

มีนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและนำเรื่องการขอสนับสนุนชุมชนต่อไป

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการจัดทำโครงการสามารถนำข้อมูลที่มีในชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำแผนและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดความไม่พร้อมหรือฉุกเฉินจะตัดสินใจขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการ(ช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมืองประชาชนเหลือในชุมชนน้อย)จึงต้องขอปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการตามแผนต่อไป

รานงานการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามปฏิทินงาน

ผู้รับผิชอบโครงการปรับเปลี่ยนตารางปฏิทินงานโดยขออนุญาตพี่เลี้ยงและมีการติอตามงานให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักสสส.ด้วยการแนะนำของเพื่อนในชุมชนใกล้เคียง มีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น แม้จะยุ่งยากในการจัดทำรายงานที่ตนเองไม่ถนัดต้องประสานพี่เลี้ยงและเพื่อนๆ เหนื่อยเป็นบางครั้งแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ดีๆให้กับชุมชน

รานงานผลการปฏิบัติงาน

จะนำแนวทางการทำงานที่เป็นระบบระเบียบนี้ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไปรวมทั้งวิธีการประสานงานและปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การจัดกิจกรรมในช่วงวิกฤตทางการเมืองทำให้ต้องปรับแผนตามความต้องการของชุมชน ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมเหลือน้อยแต่ยังมีความร่วมมือกันดีทำให้วานสำเร็จตามแผนด้วยการประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมสองฝั่งคลองดอนตาบ่าวให้มีคลองสวยและน้ำสะอาด เป็นต้น

รายงานและภาพถ่ายกิจกรรม

ชุมชนต้องร่วมกันพัฒนาต่อเนื่องตามมาตรการที่กำหนดให้ทุกครัวเรือนดูแลหน้าบ้านตนเองให้สะอาดน่าอยู่ น่ามองและใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและสัญจรไปมาได้สะดวก

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ประชาชนบางส่วนหันกลับมาดูแลตนเองทบทวนการใช้จ่ายของตนเองด้วยการลดสิ่งฟุ่มเฟือยให้มาทำน้ำยาต่างๆใช้กันเองเป็นกลุ่มๆช่วยลดต้นทุน การนำขยะที่คัดแยกแล้วมาใช้ประโยชน์และขายได้บางส่วนและนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือนและสวนผลไม้

รานงานและภาพกิจกรรม

ชุมชนมีความตระหนักในการสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีการประหยัด การออม และหารายได้เสริมในครัวเรือนและที่สำคัญต้องอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่เพิ่มรายจ่ายโดยไม่จำเป็น รวมทั้งต้องสอนเยาวชนให้รู้จักพอเพียง

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

ประชาชนในชุมชนมีน้ำใจเพิ่มขึ้นหลังจากมีโครงการสสส.โดยส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการแบ่งปันกันเห็นได้จากมีการนำผลผลิตครัวเรือนแลกเปลี่ยนกัน แต่ยังมีบ้างที่มีความเห็นต่างและไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวและงานประจำในหน้าที่

รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลชุมชน

กระตุ้นและผลักดันให้ชุมชนเห็นความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยใช้วันสำคัญๆ ทางปฏิทินและท้องถิ่นเป็นจุดเปลี่ยนต่อไป

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

การจัดกิจกรรมหรือการพัฒนาชุมชน ประธานชุมชนต้องประชุมและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ก่อน รวมทั้งสอบถามผู้รู้แล้วตัดสินใจทำซึ่งใช้การมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมในชุมชน

สอบถาม สังเกตและดูข้อมูลย้อนหลัง

ความเห็นของเสียงข้างมากถือว่าชุมชนต้องช่วยกันสานต่อและรับผิดชอบร่วมกัน

6. อื่นๆ

ผู้นำชุมชนต้องเป็นคนเก่ง เสียสละ มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์และมีอุดมการณ์ถึงจะทำงานสำเร็จได้

การสังเกตุ

ประธานชุมชนเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความคล่องตัวสูง ทำตนให้เป็นแบบอย่างกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและเสียสละ

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 1. มีครัวเรือนในชุมชนดอนตาบ่าวเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 45 จาก 143ครัวเรือน ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมืองที่มีทั้งสวนและเขตชุมชนทำให้มีความแตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กันเมื่อได้มาร่วมทำกิจกรรมในโครงการด้วยกัน ทั้งในส่วนของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนซึ่งต้องมีการพัฒนาไปพร้อม ๆกัน

 2. ครัวเรือนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะร้อยละ 60 ทางชุมชนได้มีการจัดการในเรื่องการทำให้คลองสวยและน้ำสะอาดด้วยการสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมในชุมชนนำมาวิเคราะห์ และจัดการให้คนในชุมชนได้มีความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องการคัดแยกขยะ และนำไปขายเพื่อเพิ่มมูลค่า

 3. ครัวเรือนร้อยละ 50 มีความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ ตั้งแต่การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี การทำปุ๋ยหมัก/ชีวภาพจากขยะครัวเรือน การนำกลับมาใช้ใหม่และการขายให้กับพ่อค้าในตลาดนัดขยะที่จัดขึ้นและมีเงินเป็นกองทุนขยะหนึ่งหมื่นบาทเพื่อเป็นทุนในการจัดการต่อไป เกิดการสร้างมูลค่าขยะให้นำมาใช้ใหม่เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 4. ขยะของครัวเรือนในชุมชนลดลงร้อยละ 60 โดยครัวเรือนมีการจัดการน้ำทิ้งให้สะอาดก่อนปล่อยลงคลองและมีมาตรการชุมชนในการเฝ้าระวังดูแลรักษาลำคลอง พร้อมกันนี้ได้มีการร่วมกันขุดลอกคลองพัฒนาคลองให้ได้ใช้ประโยชน์และสวยงามด้วยการปลูกผักกระเแด ผักบุ้งไว้บริโภคและขายได้ มีการปลูกต้นไม้สองฝั่งคลอง
 5. เกิดบ้านต้นแบบที่ดูแลรักษาความสะอาด มีการจัดการขยะที่ดี มีหน้าบ้านสวยงามและน่ามองจำนวน 10ครัวเรือนได้รับประกาศนียบัตรจากนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และร่วมกันผลักดันการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะและความสะอาดสวยงามของสองฝั่งคลองให้เป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาลต่อไป
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3