แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง

รหัสโครงการ 56-02519 รหัสสัญญา 56-00-1060 ระยะเวลาโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การนำทุนทางสังคมในชุมชนที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและนายทุนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนโดยใช้ศักยภาพของผู้นำเชิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมาปรับใช้กับผู้นำแบบทางการ มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนเป้น 3 รูปแบบคือ กลุ่มอสม.กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มประชาชนทั่วไป แต่ละกลุ่มมีประธานเป็นของกลุ่มเองและแกนนำทุกกลุ่มนำเรื่องจากการประชุมแต่ละกลุ่มมาถ่ายทอดในการประชุมประจำเดือนของชุมชนที่บ้านประธานชุมชนซึ่งจัดเป็นสถานที่ประชุม

รายงานการประชุมของแต่ละกลุ่มและภาพถ่าย

มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการประสานกับทีมงานเทศบาลเมืองชุมพร นำแผนชุมชนเสนอต่อที่ประชุมประจำเดือน

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

มี 3 กลุ่มที่ดำเนินการต่อเนื่อง คือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมากขึ้น มีสิ่งของไปเยี่ยมทั้งในโครงการและส่วนตัวของทีมโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษา กลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกันดูแลเรื่องน้ำเน่าเสียและการจัดการขยะชุมชน กลุ่มมัคคุเทศก์ใหญ่ที่นำโดยคุณครูที่เกษียณราชการเป็นแกนนำที่สอนภาษาต่างประเทศให้กับชุมชนและยังให้คำปรึกษาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประชุมของท้องถิ่นและแกนนำชุมชน

การพัฒนาให้ทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาศักยภาพแกนนำอย่างเหมาะสมและต่อเนื่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

ประชาชนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมโครงการและเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งเดิมไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะแต่เมื่อมีโครงการนี้ทำให้แกนนำทุกกลุ่มประพฤติแลปับพฤติกรรมตนเองให้มีการดูแลตนเองมากขึ้น และจะเป็นต้นแบบของประชาชนทั่วไปของชุมชนตนเองและใกล้เคียง

คนสุขภาพดีต้นแบบ

บุคคลต้นแบบจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนที่สนใจและขยายจำนวนต่อไปจนครอบคลุมทั้งชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือมีภาวะเทรกซ้อน

2. การบริโภค

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัยตามหลักโภขนาการ รวมทั้งการบริโภคข่าวสารที่เป็นจริง ไม่หมกหมุ่น

ข้อมูลชุมชน

ขยายโครงการต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ประชาชนกลุ่มอสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพระดับหนึ่งทำให้มีความรู้พอสมควรที่สามารถดูแลตนเองได้มากขึ้นและสามารถให้ความรุ้กับบุคคลในครอบครัวตนเองและคนใกล้ชิดได้มากขึ้น พร้อมทั้งถ่ายถอดให้กับชุมชนแต่ละกลุ่มได้

รายงานการดำเนินงานและหน่วยบริการปฐมภูมิ

จัดเสริมความรู้ในการให้คำปรึกษาและแนะนำผู้อื่นได้

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดการพื้นที่น้ำเน่าเสียให้สะอาดก่อนระบายลงพื้นที่สวน ซึ่งบางส่วนจะตำกับคูระบายน้ำคลองตาบ่าว ที่คลองมีน้ำสะอาด

ภาพถ่ายและรายงานของชุมชน

ขยายความสะอาดให้ครอบคลุมทั้งชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการจัดสภาพแวดล้อมรอบบคูคลองให้สะอาดและสบสยตาขึ้นไม่รกและเด็กเยาวชนสามารถขี่จักรยานริมคลองได้จากเดิมไม่เคยมี

ข้อมูลชุมชนและสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง

จัดมุมพักผ่อนริมคูคลองตรงกับหน้าบ้านประธานชุมชนโดยการขอความช่วยเหลือจากชุมชนและเทศบาลเมืองชุมพร

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานกับชุมชนใกล้เคียงผ่านทางประธานชุมชนทีใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นกลไกการเชื่อมชาวชุมชนและประสานหน่วยงานนอกพื้นที่

รายงานกิจกรรมของแต่ละชุมชน

ผลักดันเข้าเป็นแผนการพัฒนาชุมชน

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ประชาชนที่อยู่ภายใต้กลุ่มต่างๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มตนเองโดยมีนักวิชาการในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งวานแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตลอดจนการประเมินผลการจัดกิจกรรมทั้งหมด เพื่อคัดกลุ่มชุมชนที่มีจุดเด่น

รายงานและการบอกต่อของชุมชน

พัฒนาทีมแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการปัญหาชุมชนได้

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการใช้การระดมทุนในการจัดทำศาลริมน้ำจากชุมชน และใช้ลูกมือช่างจากชุมชน

ศาลาริมน้ำ

ประสานแกนนำท้องถิ่นในการขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกช่วยในการจัดกิจกรรมชุมชน

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ประธานชุมชนและครอบครัวมีความภาคภูมิใจที่พี่เลี้ยงสสส.ได้นำโครงการดีๆมาให้ทำเพื่อพัฒนาชุมชนในฐานะตนเองเป็นประธานชุมชนยินดีที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุด

การสอบถาม

จะทำตนให้เป็นประโยชน์กับชุมชนต่อไปถึงแม้ว่าตนเองจะไได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนต่อไปหรือไม่ก็ตาม

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

เจ้าของโรงงานลูกชิ้นยินดีให้การสนับสนุนทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอย่างจริงใจ

คลองสวยน้ำสะอาดและกลิ่นจากโรงงานหายไปแต่จะมีเป็นบางครั้งถ้าฝนตกใหม่ ๆเท่านั้น และจะหายไปในเวลาต่อมา

ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนให้ได้ร้อยละร้อยหลังคาเรือน

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนในสวนผลไม้ มีห้องเช่าและรีสอร์ทบ้างแต่อยู่ภายในสวนไม่มีเสียงหรือสิ่งรบกวนอื่น ๆ รวมทั้งไม่มีกลุ่มเด็กเว๊นท์ในชุมชน

สภาพบ้านและบรรยากาศ

จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงอย่างสมดุลต่อไป

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี มีประธานชุมชนเป็นศูนย์กลางในการติดต่อช่วยเหลือและประสานงานกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

มีศูนย์ข้อมูลชุมชนและหอกระจายข่าวที่สื่อสารให้คนในชุมชนทราบ

ความเอื้ออาทรเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพอเพียงที่อยู่อย่างสมดุล

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ปัญหาหรือเหตุไม่พึงประสงค์สามารถแก้ไขได้ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในชุมชนโดยแกนนำกลุ่มจะเป็นผู้ตัดสินใจแทนชุมชนโดยการปรึกษาผู้รู้ในชุมชนและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการรวมกลุ่ม

นำผลการทบทวนการประเมินผลกิจกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 1. ผู้สูงอายุชุมชนบ้านในซังสามารถเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการดูแลผู้อื่นได้ จัดการสิ่งแวดล้อมและด้านภาษาได้ ร้อยละ 30 เห็นได้จากการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่มีการประชุมชี้แจงโครงการ มีการแสดงข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและชาวต่างชาติในชุมชน
 2. มีเครือข่ายผู้สูงอายุ 3 เครือข่ายประกอบด้วย เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายมัคคุเทศก์ใหญ่
 3. เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการที่ป่วยอยู่กับบ้านให้ออกมาเข้าร่วมกิจกรรมและให้การชวยเหลือเมื่อเจ็บป่วยและร้องขอ ร้อยละ 45
 4. เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะในชุมชนลงร้อยละ 30 ด้วยการใช้อีเอ็มบอลในการใส่ในน้ำเสียก่อนปล่อยลงในสวนและที่สาธารณะ
 5. เครือข่ายมัคคุเทศก์ใหญ่สมาชิกกลุ่มมีความสามารถพูดภาษาอังกฤษ เล่าประวัติชุมชน ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในชุมชนได้ ร้อยละ 30
 6. ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องร้อยละ 45 และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
 7. ผู้สูงอายุร้อยละ 30 เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน พร้อมทั้งจัดศูนย์ให้คำปรึกษาที่บ้านประธานชุมชนโดยมีทีมงานหมุนเปลี่ยนกันตามความเหมาะสม มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดีเป็นแบบอย่างกับผู้อื่นสร้างความตระหนักให้กับชุมชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข็มแข็งยั่งยืนต่อไป
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3