ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข

รหัสโครงการ 56-01586 รหัสสัญญา 56-00-1059 ระยะเวลาโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

ชุมชนร่วมกันจัดการปัญหาในชุมชนเองเพื่อให้ชุมชนมีสุชด้วยการนำผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่บ้าน ไม่มีผู้ดูแลและแกนนำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการฝึกอาชีพ จัดการตลาดและศึกษาธรรมะเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับลดอบายมุขต่างๆ พร้อมทั้งให้เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลัง

รานงานผลการดำเนินการ

จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุมีสุข

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

มีกลุ่มเกิดขึ้นสองกลุ่มคือกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ที่มีการทำดอกไม้จันทร์และดอกไม้โปรยทานแล้วนำส่งร้านสังฆภัฑณ์ในตลาดชุมพร และกลุ่มวิ๔ีธรรมวิถีพุทธมีการบริหารจัดการกลุ่มด้วยทีมงานและการมอบหมายงานให้เป็นลายลักษณ์อัคษร

รายงานการประชุม

การบริหารจัดการกลุ่มต้องมีทีมนำและใช้กระบวนการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเเพิ่มมากขึ้นจากการได้รับความรู้จากทีมเยี่ยมบ้าน/อสมและจิตอาสาทั้งในเรื่องเสื้อผ้า-หน้า-ผมและร่างกายให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น ผู้ป่วยที่ติดเตียงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

รานงานผลการดำเนินงาน

ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุมีความสุข ได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้นทั้งจากทีมเยี่ยมบ้าน อสม.เพื่อนบ้านและเครือญาติ พร้อมทั้งมีการประสานงานเทศบาลเมืองชุมพรให้มีการดูแลต่อเนื่องต่อไป

2. การบริโภค

มีความตระหนักและเข้าใจในการรับประทานอาหารทุกชนิดเพิ่มขึ้นจากการได้รับความรู้จากพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง จะเลือกบริโภคสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเช่นมีการกินพืชผักที่ปลูกเพื่อลดรายจ่ายและจากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน ไม่กินอาหารมันเค็ม เป็นต้น

สอบถามผลการตรวจสุขภาพของประชาชน

ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นแต่ยังต้องให้ความรู้และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยและบางรายขาดคนดูแล ต้องประสานหน่วยงานพัฒนาชุมชนและเทศบาลต่อไป

3. การออกกำลังกาย

มีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายที่บ้านอดีตประธานชุมชนช่วงเย็น อย่างง่ายๆ จากแกนนำชุมชนและการสนับสนุนอุปกรณ์จากเทศบาลเมืองชุมพร

จำนวนผู้ออกกำลังกายและข้อมูลชุมชน

ชุมชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้น บางส่วนออกกำลังกายเองที่บ้านจากการแนะนำและไปทำต่อเนื่อง บางรายทำที่ศูนย์ชุมชน และบางรายไปสนามกีฬากลาง(อยู่ไม่ไกลจากชุมชนประมาณหนึ่งกิโลเมตร)

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

เป็นตัวหลักของชุมชนในการต้องลด-ละ-เลิกอบายมุขประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากวิทยากรและพี่เลี้ยงรวมทั้งจากการวิเคราะห์ผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนทำให้รู้ว่าเหล้า บุหรี ไพ่และหวยไม่ใช้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และมีการลดการเล่นหวยลงแต่ยังทำเป็นงานอดิเรก(2คน)เลิกเหล้าและบุหรี ส่วนการเล่นไพ่และการพนันอื่น ๆต้องเลิกแน่นอนเนื่องจากสถานการณ์การเมือง

รายงานของชุมชน

แกนนำชุมชนมีการเฝ้ระวังเรื่องอบายมุขเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง ยังมีทีมงานจากภายนอกเข้ามาตรวจตราอยู่เสมอ

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีกลุ่มวิถีธรรมวิถีพุทธที่มีสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมการไปวัด ปฏิบัติธรรมทุกวันพระใหญ่ที่วัดโพธิ์ และวัดอื่นๆ เมื่อมีคอสการปฏิบัติธรรม ประชาชนมีความสนใจและเข้าร่วมมากขึ้น มีกลุ่มประดษฐ์ที่ทำให้คนมาพบปะพูดคุยกัน ทำให้มีเพื่อนและไม่เครียด

รายงานกิจกรรมโครงการ

ชุมชนมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีต้นทุนใช้การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และทบทวนในเวทีการประชุมประจำเดือนของชุมชน

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

ชุมชนมีเวทีการพูดคุยกันมากขึ้น มีการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น(เป็นชุมชนเมือง ส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่)มีข้าราชการเกษียณหลายคนรวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับอำเภอ/จังหวัด หลายคนมีจุดเด่นหลายอย่างทำให้บางครั้งไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเวทีการเข้าร่วมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้พืชสมุนไพรในการเป็นยาและอาหารเพิ่มขึ้น มีการใช้รางจืดในการล้างพิษ ใช้ขมิ้นชันในการรักษาโรคทางเดินอาหาร และดื่มน้ำสมุนไพร เป็นต้น

การสังเกตุ สอบถามและข้อมูลชุมชน

ชุมชนมีความตระหนักในการนำสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์มากขึ้นจากการได้รับความรู้จากเครือข่ายแต่ยังไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควร จึงต้องประสานกับโรงพยาบาลชุมพรฯและเทศบาลเมืองชุมพรในการส่งเสริมต่อไป

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ประชาชนมีความสนใจและกระตือรือร้นมากขึ้นในการหันกลับมาดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพและการดำรงชีวิต การทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นด้วยการให้ความรักและพูดจาประสาดอกไม้ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในการเฝ้าระวังสิ่งเสพติดและการจัดการขยะครัวเรือน แลการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เป็นต้น

จากรายงานการประชุมของชุมชนที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆมาให้ความรู้และติดตามงาน

ชุมชนให้ความสำคัญมากขึ้นแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนต้องพัฒนามากขึ้นเพื่อให้เป็นชุมชนตัวอย่างต่อไป

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม รวมทั้งมีการจัดการตนเองที่ดีขึ้น มีความสนใจในการดูแลเพื่อนบ้านมากขึ้น มีการแนะนำครัวเรือนใกล้เคียงในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ภาพถ่ายและข้อมูลชุมชน

กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนจะเป็นแกนนำในการบอกต่อให้ประชาชนที่มีเวลาว่างและมีความสนใจให้เข้าร่วมเวทีประชุมประจำเดือนแล้วประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนต่อไปโดยการขอสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมพร

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

เป็นชุมชนเมืองที่ไม่มีสถานที่สาธารณะต้องใช้เวทีที่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นประธานชุมชน แต่สามารถขอให้พื้นที่ของสวท.ได้ทั้งในห้องประชุมและลานหน้าอาคาร ส่วนการออกกำลังกายส่วนใหญ่สามารถใช้สนามกีฬากลางได้ และใช้สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาได้ที่วัดโพธิการามซึ่งอยูห่างจากสนามกีฬาสองร้อยเมตร ซึ่งที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนมีสิ่งเสพติด2รายผู้ปกครองยอมรับบำบัดและติดตามความประพฤติ ไม่มีสถานเริงรมย์หรือสถานที่สุ่มเสี่ยงภายในชุมชน

ข้อมูลชุมชน

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรรที่ค่อยข้างมีฐานะดีเป็นส่วนใหญ่ จะมีบ้างก็เป็นกลุ่มบ้านเช่าที่มาอาศัยอยู่ที่ต้องหาเช้ากินค่ำและต้องเฝ้าระวัง แต่มีผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวหลายคนและอยู่ใกล้เครือญาติ ประธานชุมชนสามารถดูแลและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องได้

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

การทำดอกไม้จันทร์และดอกไมโปรยทานเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านว่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวลาพูดคุยสังสรรค์ทำให้ไม่เป็นโรคซึมเศร้า และยังเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่ง แต่อาจมีปัญหาเรื่องการตลาดเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่มีการหลงลืมและไม่คล่องตัวในเรื่องธุรกิจ

รานงานโครงการ

ชุมชนต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตลาดและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถทำเป็นรายได้เสริมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทศบาลเมืองชุมพร

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีมาตรการในด้าน1.มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ที่ประชุมชุมชน บริเวณปั๊มน้ำมัน 2.แกนนำเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นผู้นำในการออกกำลังกายในชุมชน 3.ส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ได้ 4.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 5.ทุกวันพระใหญ่นำปิ่นโตไปวัดร่วมทำบุญด้วยกัน

รายงานการประชุมและรานงานผลโครงการ

มีการดำเนินการต่อเนื่องในมาตรการที่กำหนด

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้สูงอายุและประธานชุมชนในเวทีประชุมประจำเดือนของเทศบาลเมืองชุมพร ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ในหลาย ๆกิจกรรม มีการขอแรงกันในการจัดกิจกรรม เช่นการนำดอกไม้จันทร์ส่งให้กับชุมชนในซัง การไปวัดร่วมกับวิถีธรรมวิถีพุทธของชุมชนอื่นๆเป็นต้น

รานงานโครงการและภาพถ่าย

ประธานเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนอื่น ๆ

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

กลุ่มแกนนำชุมชนสนใจ และตระหนักที่จะร่วมพัมนาและแก้ไขปัยหาร่วมกันตั้งแต่การรับรู้/ค้นหาปัญหา การนำมาพูดคุยกันแล้วจัดลำดับปัญหา วางแผนแก้ไขการขอสนับสนุนกำลังคนและงบประมาณ การดำเนินการต่างๆ และสามารถประเมินผลได้

รานงานโครงการและภาพถ่ยกิจกรรม

ชุมชนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างใม่มีอคติ

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะเหมือนนโยบายที่กำหนดโดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สอบถามจากเวทีถอดบทเรียน

ชุมชนให้ความสำคัญโครงการนี้มากถึงแม้ว่าประธานคนปัจจุบันเพิ่งมารับงานใหม่ยังสนใจที่จะต่อยอดโครงการเดิมให้มีความครอบคลุมประชาชนในชุมชนมากขึ้นรวมทั้งสนใจในการที่จะแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังและโรคอ้วน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการโครงการมีความเข้าใจมากขึ้นแต่ไม่คล่องตัวในการบันทึกรายงานและมีความเชื่องช้าบ้างเนื่องจากเป็นทีมผู้สูงอายุ ส่วนคนอื่น ๆไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์

รายงานผลการดำเนินงาน

ต้องหาทีมงานที่สามารถพัฒนาทุกด้านได้อย่างเหมาะสม

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ภูมิใจที่ได้ทำและดีใจที่ได้รู้จักพี่เลี้ยง

สอบถาม

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองและได้รวมกลุ่มของประชาชน ได้มีเวลาสังสรรค์กันบ้างจากเดิมที่อยู่แต่บ้านตนเอง

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองและเป็นหมู่บ้านจัดสรร ความเป็นเครือญาติมีน้อย เป็นคนแปลกหน้าต่อกัน มีความคุ้นเคยกันเแพาะกลุ่มทำให้การรวมกลุ่มไม่หลากหลายกลุ่มบ้าน ดูแล้วเป็นคนพื้นที่เดิมเท่านั้นที่เห็นความสำญและเเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบกับช่วงปลายกิจกรรมมีการเลือกประธานชุมชนคนใหม่ การทำงานยังไม่ต่อเนืองทำให้ดูเสมือนว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง

การสังเกตจากเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเทศบาลเมืองชุมพร

ประธานชุมชนคนใหม่ต้องมีการประชาสัมพันธ์และต้องมีพลังที่ดีในการดำเนินงานของชุมชนทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้า ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปโดยสามารถขอความร่วมมือจากพี่เลี้ยงในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนหนึ่งและทีมงานเทศบาลเมืองชุมพรที่เกี่ยวข้อง

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
  1. เกิดแกนนำผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในชุมชน 2 ด้าน 1.1 แกนนำผู้สูงอายุที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณ มีความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนทำให้ทราบว่าจะต้องลดเรื่องความฟุ่มเฟือยลงโดยเฉพาะการเล่นหวยและสิ่งเสพติดที่มีเหล้า และบุหรี่ พร้อมทั้งเพิ่มการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเข้ากลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์และดอกไม้โปรยทาน ที่ได้นำส่งให้กับร้านค้าสังฆทานในตลาดเมืองชุมพรและชุมชนบ้านในซังเพื่อแปรรูปเป็นพวงหรีดมีรายได้เป็นของกลุ่มสองพันบาท ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม 1.2 ประชาชนในชุมชน มีความเข้าใจถึงหลักธรรมร้อยละ 45 และลดอบายมุขร้อยละ 30 แกนนำผู้สูงอายุมีความเข้าใจในหลักธรรมจากการศึกษาธรรมจากการฟังธรรมจากวัดต่างๆทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอท่าแซะ

  2. ร้อยละ 40 ของกลุ่มผู้สูงอายุเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน จากการเข้าถึงหลักธรรมทำให้มีมาตรการชุมชนเกิดขึ้นทำให้ในกลุ่มมีความเอื้ออาทรกันมากขึ้นพร้อมที่จะดูแลเพื่อนผู้สูงวัยในกลุ่มซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้สูงอายุและแม่บ้านทำให้มีการช่วยเหลือเพื่อนบ้านและเพื่อน ๆผู้ด้อยโอกาสได้เป็นอย่างดี เกิดกลุ่มอาสาสมัครมีแกนนำผู้สูงอายุที่สามารถดูแลผุ้อื่นได้เนื่องจากมีความรู้สูงส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณ และได้ขยายไปตามกลุ่มอื่น ต่อไปเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุข มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีความน่าอยู่เป็นชุมชนเข็มแข็งตอไป

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3