ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน

This owner was block

รหัสโครงการ 56-01332
สัญญาเลขที่ 56-00-0864
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 2 มีนาคม 2557

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการกับสมาชิกในชุมชน
2) ประชุมทำความเข้าใจในการตั้งคณะทำงาน,จัดเตรียมอาสาสมัครในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและภัยพิบัติในด้านต่างๆในช่วงเทศกาล
3) จัดทำข้อมูลพื้นฐานของบ้านดอนรักษ์และสร้างแผนที่หมู่บ้านเพื่อใช้จัดการภัยพิบัติ ของหมู่ที่ 4 ต.สวี ที่สามารถใช้ได้จริงและเป็นปัจจุบัน
4) ปฐมนิเทศโครงการ
5) เฝ้าระวังภัยและอุบัติเหตุภายในชุมชนและตำบลใกล้เคียงในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่
6) เชื่อมเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ
7) อบรมการทำแผนที่หมู่บ้าน
8) อบรมให้ความรู้เรื่อง กฏจราจร การปฐมพยาบาล โทษของสุราสิ่งมึนเมา
9) การจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ การเตือนภัย การสื่อสารและการช่วยเหลือเบื้องต้น

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 45,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 56.71 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,806.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 256.71 บาท
รวมรายรับ (1) = 45,756.71 บาท รวมรายจ่าย (2) = 40,694.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 5,062.71 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 56,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายเกรียงศักดิ์ จกโป )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายเกรียงศักดิ์ จกโป )
2 มีนาคม 2557

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
2 มีนาคม 2557