ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน

This owner was block

รหัสโครงการ 56-01332
สัญญาเลขที่ 56-00-0864
งวดที่ 2

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน

2. ชุมชน หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

3. รหัสโครงการ 56-01332 เลขที่ข้อตกลง 56-00-0864

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

5. รายงานงวดที่ : 2 จากเดือน มีนาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2557

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ สมาชิกชุมชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำครอบครัว/เยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

2. จัดเวทีการประชุมประสานความร่วมมือเพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ

ไม่มีกิจกรรม

3. จัดหากลุ่มอาสาสมัครพร้อมจัดอบรม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ช่วยเหลือผู้ที่ประสพเหตุ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ประสพเหตุได้รับการช่วยเหลือได้ทันเวลา ลดอาการบาดเจ็บของผู้ประสพเหตุ สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบางานของโรงพยาบาล อาสากู้ชีพได้ปฏิบัติหน้าที่จริง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุได้รับบาทเจ็บ

กิจกรรมที่ทำจริง

ออกช่วยเหลือผู้ประสพเหตุ ทำการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ นำผู้ประสพเหตุส่ง ร.พ.สวี จดบันทึกรายละเอียดเพื่อส่งให้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ )

 • photo

 

5 5

4. จัดทำข้อมูลพื้นฐานของบ้านดอนรักษ์

ไม่มีกิจกรรม

5. จัดทำมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและอุบัติภัย

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 อาสาสมัครจัดทำมาตรการเฝ้าระวังภัยในช่วงวันสงกรานต์(7วันอันตราย)

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 07:00-24.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีกิจกรรมทำในช่วงเทศกาล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบติเหตุได้รับการช่วยเหลือได้ทันเวลา ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการนำส่ง รพ.ด้วยความปลอดภัยและไม่มีค่าใช่จ่าย สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนท้องถนนได้  กลุ่มอาสา และเยาวชนมีจุดหมายในการปฎิบัติหน้าที่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คอยเฝ้าระวังภัย คอยอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ นำผู้ได้รับบาทเจ็บส่งโรงพยาบาล

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดอาสาเฝ้าระวังวันละ 5 คน การปฎิบัติ คอยเฝ้าฟังวิทยุสื่อสารเพื่อรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และคอยแจ้งเหตุต่างๆที่ใด้รับแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดชุดอาสาออกให้การช่วยเหลือในสถานะการณ์ฉุกเฉิน จัดทีมรับส่งผู้ป่วยนำส่ง รพ.สวี จัดชุดดูแลการจราจรในช่วงมีอุบัติเหตุและมีการจราจรหนาแน่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

6. จัดกลุ่มฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 อบรมศิลปวัฒนธรรม โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนและกลุ่มเสี่ยงได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนและสำนึกรักวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มอาสาและเยาวชนในท้องถิ่นทราบถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน มีจิตใจนอบน้อมโดยการให้ความศัทธาและเคารพในพระพุทธศาสนา รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตนเองโดยการเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันที่มีงานประเพณีในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าค่ายอบรมศิลปวัฒนธรรม โดยทีมผูชำนาญการด้านดนตรี  รำวงพื้นบ้าน และจัดกิจกรรมแสดงออกของเด็กในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

กลุ่มอาสากู้ชีพและเยาวชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานและตัดกิ่งไม้เพื่อความสวยงามโดยมีผู้ใหญ่บ้านคอยแนะนำถึงวิธีในการตัดกิ่งไม้ที่ดูสวยงามให้กับเยาวชน ช่วยกันปรับสภาพริมตลิ่งเพื่อให้สะอาดและปลอดภัย โดยมี สอบต.ค่อยแนะนำถึงการใหลของกระแสน้ำและการกัดเซาะตลิ่งในช่วงของน้ำขึ้น-น้ำลง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานคู่บ้านคู่เมือง ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านถึงประเพณีการขึ้นผ้าพระบรมธาตุสวี ใด้เล้าถึงความเป็นมาของประเพณีและบอกให้เยาวชนช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อมิให้สูญหาย ในตอนเย็นไห้อาสาและเยาวชนที่ว่างงานเข้าค่ายที่จุดบริการประชาชนกู้ชีพพระธาตุสวี โดยคอยช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 เข้าค่ายทำประโยชน์แก่สังคม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนใด้ใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำให้อาสาและเยาวชนมีความสนิดสนมกันมากขึ้น มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการให้การช่วยเหลือโดยได้ความรู้จากการเล่าสู่กันฟัง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าค่ายในช่วงเย็นถึงสามทุ่มเพื่อออกบริการประชาชนที่ประสพภัยและต้องการความช่วยเหลือ สอนความรู้ในเรื่องของการมีจิตใจอ่อนโยนและเรื่องดนตรี

กิจกรรมที่ทำจริง

ให้เยาวชนและอาสากู้ชีพร่วมเข้าค่ายในช่วงตอนเย็นเพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีการจับกลุ่มคุยกันโดยมีการให้ความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยหัวหน้ากลุ่มกู้ชีพ มีการเล่าประสพการณ์และซักถามข้อสงสัย

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.3 ให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนใด้ใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์ รู้จักและเข้าใจถึงการเล่นดนตรีและวัฒนธรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนรักในการเล่นดนตรี มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีความกล้าในการแสดงออก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมเรื่องความสำคัญของศิสปวัฒนธรรม สอนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในเรื่องการเล่นดนตรี ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีการแสดงออกในช่วงชุมชนมีงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

โดยให้ผู้ที่มีความรู้ในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เรื่องการเล่นดนตรี ใด้เยาวชนมีการเล่นดนตรีแบบจริงๆ มีการจัดให้เยาวชนใด้เล่นดนตรีเพื่อแสดงออกในช่วงที่ชุมชนมีงาน

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.4 เข้าค่ายเพื่อทำประโยชน์กับสังคม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:00-21.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนและอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนอื่น เห็นใด้จากที่มีความกระตือรือร้นที่จะออกไปช่วยเหลือผู้ที่ใด้รับความเดือดร้อนในยามที่มีคนร้องขอมา เยาวชนและอาสารู้จักการใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ประมาณ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ใด้เห็นผู้อื่นบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบ่อยครั้งในขณะที่ไปทำการช่วยเหลือ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าค่ายในช่วงเย็นถึงสามทุ่มเพื่อออกบริการประชาชนที่ประสพภัยและต้องการความช่วยเหลือ สอนความรู้ในเรื่องของการมีจิตใจอ่อนโยนและเรื่องดนตรี

กิจกรรมที่ทำจริง

ให้เยาวชนและอาสาออกช่วยเหลือผู้ที่ใด้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้น

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.5 เข้าค่ายเพื่อทำประโยชน์กับสังคม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:00-21.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนและอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนมีความรู้และสามารถนำความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลไปใช้ได้ มีความเข้าใจถึงประเพณีต่างๆในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าค่ายในช่วงเย็นถึงสามทุ่มเพื่อออกบริการประชาชนที่ประสพภัยและต้องการความช่วยเหลือ สอนความรู้ในเรื่องของการมีจิตใจอ่อนโยนและเรื่องดนตรี

กิจกรรมที่ทำจริง

ฝึกให้เยาวชนได้ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยหัวหน้ากลุ่มกู้ชีพ บอกกล่าวถึงวัฒนธรรมต่างๆของท้องถิ่น

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.6 เข้าค่ายทำประโยชน์เพื่อสังคม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:00-21.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนและอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

อาสามีความสนิดสนมกันมากขึ้น รู้จักรับฟังความคิดของคนอื่น และมีความกล้าในการเป็นนักพูด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าค่ายในช่วงเย็นถึงสามทุ่มเพื่อออกบริการประชาชนที่ประสพภัยและต้องการความช่วยเหลือ สอนความรู้ในเรื่องของการมีจิตใจอ่อนโยนและเรื่องดนตรี

กิจกรรมที่ทำจริง

ให้อาสาพูดคุยศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ และซักถามในขอสงสัย ในเรื่องการช่วยเหลือสังคม เรื่องดนตรี

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.7 เข้าค่ายเพื่อทำประโยชน์กับสังคม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:00-21.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนและอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

อาสาได้ปฏิบัติงานจริง ทำให้เกิดการมีจิตเมตตาเมื่อเห็นผู้อื่นกำลังลำบาก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าค่ายในช่วงเย็นถึงสามทุ่มเพื่อออกบริการประชาชนที่ประสพภัยและต้องการความช่วยเหลือ สอนความรู้ในเรื่องของการมีจิตใจอ่อนโยนและเรื่องดนตรี

กิจกรรมที่ทำจริง

อาสาได้ออกช่วยเหลือผู้ประสพอุบัติเหตุภายในพื้นที

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.8 เข้าค่ายเพื่อทำประโยชน์กับสังคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:00-21.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนและอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

อาสากู้ชีพมีความรักในการเป็นอาสา ได้ทำประโยชน็เพื่อสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าค่ายในช่วงเย็นถึงสามทุ่มเพื่อออกบริการประชาชนที่ประสพภัยและต้องการความช่วยเหลือ สอนความรู้ในเรื่องของการมีจิตใจอ่อนโยนและเรื่องดนตรี

กิจกรรมที่ทำจริง

เฝ้าคอยระวังภัย และให้การช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ และเรื่องอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.9 อาสากู้ชีพทำกิจกรรมร่วมกับทางวัดโดยการลงร่วมแข่งเรือ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนใด้ใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์ รู้จักและเข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณี และมีส่วนร่วม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนใด้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของทางชุมชนและใด้ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

มีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่น โดยการร่วมกิจกรรมแข่งเรือ

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมช่วยงานต่างๆของทางวัดที่จัดงานและร่วมกิจกรรมโดยการลงแข็งเรือ

 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.10 ร่วมทำกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นประเพณีขึ้นผ้าพระธาตุ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนใด้ใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์ รู้จักและเข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณี และมีส่วนร่วม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีดังเดิมของชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน และข้าราชการต่างๆ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อาสากู้ชีพและเยาวชนร่วมกันถือผ้าห่มพระราชทานและผ้าบริวาล คอยชี้แจงวิธีการถือผ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่ทำจริง

อาสาและเยาวชนร่วมกันแห่ผ้าพระธาตุ โดยในตอนเช้าเวลา 07.00 น.เริ่มจัดขบวนที่ตลาด ตำบลนาโพธิ์โดยอาสาและเยาวชนคอยเก็บผ้าและค่อยคลี่ผ้าผ่มพระธาตุให้ประชาชนร่วมจับผ้าตลอดเส้นทาง ในตอนบ่ายอาสาและเยาวชนค่อยคลี่ผ้าห่มพระธาตุไว้โดยรอบโบสถ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมพิธีห่มผ้า

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

7. กลุ่มเล่นกีฬาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 จัดให้เยาวชนในชุมชนมีการเล่นกีฬา แตะตะกร้อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเล่นกีฬา รู้จักความสมัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนในตำบลใกล้เคียงใด้ทำกิจกรรมร่วมกัน  มีเพื่อนเพื่มขึ้น เกิดความสามัคคีกันภายในกลุ่ม 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดให้เยาวชนมีการแข็งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และเกิดความสมัคคี

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดให้เยาวชนในตำบลและตำบลใกล้เคียงทำการแข่งขันตะกร้อ เพื่อเชื่อมความสัมพันธิ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

6 6

8. เชื่อมเครือข่ายเยาวชนต้นแบบกับพื้นที่อำเภอท่าแซะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ไม่มีกิจกรรม

9. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ให้เยาวชนและอาสาในชุมชนมีการเล่นดนตรีในชุมชน

วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 16:00-23.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนใด้ทำกิจกรรมในช่วงที่ชุมชนมีงาน และมีการแสดงออกของแต่ละกลุ่ม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มเยาวชนมีความกล้าที่จะแสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชาวบ้านในชุมชนมองเห็นความสำคัญของกลุ่มเยาวชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ให้เยาวชนได้มีการแสดงออกโดยการเล่นดนตรีและมีการแจกรางวัล

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดให้กลุ่มเยาวชนเล่นดนตรีในงานประจำปี มีการแจกรางวัลให้กับกลุ่มเยาวชนที่เล่นดนตรี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 นำเสนอผลงาน

วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้ชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชาวบ้านและคนในชุมชนมีความเข้าใจถึงกิจกรรมของโครงการ ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปและต้องการให้มีกิจกรรมที่แน้นกับผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นำเสนอผลงาน  จัดทำข้อเสนอชุมชนท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำการสรุปผลงานที่ทำมานำเสนอต่อชุมชนในที่ประชุม ชี้แจงถึงกิจกรรมที่จะทำต่อไปกับผู้สูงอายุในชุมชน พี้เลี้ยงกล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 120

10. ประชุมทีมงานและแกนนำชุมชนทุกเดือนในเวทีประชุมประจำเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ประชุมทำความเข้าใจประสานงานและมอบหมายงานกับ อพปร ตำรวจ โรงบาล

วันที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 17:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

อาสาและเยาวชนเข้าใจถึงหน้าที่ของแต่ละคน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับทีมงานในด้านต่างๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในหน้าที่ของอาสาและการดำเนินกิจกรรม

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 ประชุมสรุปผลงานในช่วงเทศกาล

วันที่ 20 เมษายน 2557 เวลา 17:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลของกิจกรรมที่ทำมาแล้ว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

อาสาทีร่วมทำกิจกรรมรู้ถึงขอผิดพลาดต่างๆและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สรุปผลงานที่ทำในช่วงเทศกาล ว่าได้ทำอะไรบ้าง มีตรงใหนที่ต้องทำการแก้ไขปรับปรุง

กิจกรรมที่ทำจริง

สรุปผงดำเนินงานของกิจกรรมในช่วง 7 วันอันตราย

 

20 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 ประชุมสรุปผลงาน

วันที่ 15 พ.ค. 2557 เวลา 17:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อร่วมทำความเข้าใจในการทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อให้มีเอกสารหลักฐานพร้อมกับการตรวจสอบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมการดำเนินงาน ทบทวนการลงรายงานเพื่อการตรวจสอบของ สจรส.

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำความเข้าใจถึงการลงบัญทึกรายงาน

 

20 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.4 อบรมเรื่องความสำคัญของการกีฬา / แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเล่นกีฬา รู้จักความสมัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญของกีฬาและการออกกำลังกาย เยาวชนห่างใกลจากยาเสพติด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมเรื่องความสำคัญของการกีฬา / แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมทำความเข้าใจในเรื่องของการเล่นกีฬา

 

6 6
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.5 ประชุมทีมงาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลของกิจกรรมที่ทำมาแล้ว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทราบถึงข้อบกพร้องของการดำเนินกิจกรรม หารือเพื่อหาวิธีการแก้ไขในครั้งต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสรุปผลงานของวันที่ 4-11 ก.ค. 57

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมทำความเข้าใจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.6 ประชุมทีมงาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 17:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลของกิจกรรมที่ทำมาแล้ว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนและอาสากู้ชีพเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและดนตรี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทีมงานเพื่อสรุปผลงานในการที่จัดให้เยาวชนมีการเล่นดนตรีและกีฬา

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสรุปผลงานของกิจกรรมที่ผ่านมา

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.7 จัดประชุมทีมงานเพื่อสรุปกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด

วันที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 09:00-14.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลของกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในเรื่องการเฝ้าระวังภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ การจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเฝ้าระวังอุบัติภัย  การอบรมหลักสูตรFRที่มีการเสียสละเป็นจิตอาสา การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล/การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี แนวทางการจัดการภัยพิบัต การสื่อสาร อบรมศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งจัดกลุ่มในการร่วมกิจกรรมในประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น  กลุ่มกีฬาสัมพันธ์ และเชื่อมเครือข่ายกับเยาวชนต้นแบบการช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัต จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงา่นและเสริมพลังให้รางวัลกับเยาวชนต้นแบบ ประชุมทีมงานทุกเดือนพร้อมนำเสนอผลงานเพื่อหาจัดกิจกรรมดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มต่างๆในชุมชนต่อเนื่องในการวางแผนในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปโดยมุ่งเน้นไปยังคนในชุมชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนของตนเอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สรุปผลของกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการ  การจัดทำรายงานการเงิน และสรุปค่าใช้จ่ายในส่วนค่าบริหารจัดการโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ทบทวนสรุปผลของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม สรุปผลการดำเนินการของกลุ่มอาสากู้ชีพที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ วางแผนกิจกรรมในครั้งต่อไปเพื่อการต่อยอดให้กับชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีส่วนร่วมของกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

15 12

11. ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ สสส.และ สจรส.มอ.และจัดทำรายงานพร้อมภาพถ่าย

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ประชุมร่วมร่วมกับ สจรส.มอ.

วันที่ 18 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามการดำเนินงานในระยะที่ 2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีความรู้เรื่องการจัดทำ ง.1 เพื่มขึ้น เข้าใจถึงการบันทึกกิจกรรมในแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ทำจริง

รายงานโครงการงวดที่ 2 พร้อมบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 เข้าพบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารรายงานมีความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เข้าใจถึงขั้นตอนในการลงเอกสารรายงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารต่างๆของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำเอกสารและลงรายงานกิจกรรมโครงการ แก้ไขรายงานที่ไม่เรียบร้อย ตรวจสอบความเรียบร้อยของการลงรายงานในแต่ละกิจกรรม

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่ ๓

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ จะนำไปปฎิบัติ แต่มีความล่าช้าเนื่องจากมีภาระกิจที่ต้องปฏิบัติการงานกู้ชีพในอำเภอสวี ประกอบกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหาทำให้การลงข้อมูลล่าช้า แต่ได้จัดกิจกรรมแล้ว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดตามเยี่ยมการดำเนินโครงการและการจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ติดตามเยี่ยมทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้มีการจัดทำรายงาน เสนอแนะวิธีการจัดการทีม และการจัดทำรายงานให้สอดคล้องกับกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

9 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 เข้าพบพี่เลี้ยงเพื่อทำเอกสาร

วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารรายงานมีความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เข้าใจถึงขั้นตอนในการลงเอกสารรายงาน และรวมทั้งรวบรวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน ค่ารูปถ่ายและค่าแผ่นไวนิลล์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำเอกสารต่างๆของกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำเอกสารและลงรายงานกิจกรรมโครงการ แก้ไขรายงานที่ไม่เรียบร้อย ตรวจสอบความเรียบร้อยของการลงรายงานในแต่ละกิจกรรม 

 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 34 35                    
การใช้จ่ายงบประมาณ 113,000.00 113,154.00                  
คุณภาพกิจกรรม 140 90                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

(................................)
นายเกรียงศักดิ์ จกโป
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......