บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 2 มิถุนายน 2557 11:41:15
Project trainer
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 2 มิถุนายน 2557 11:52:26 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ และตรวจเอกสารโครงการในระยะที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน,พี่เลี้ยงพื้นที่จังหวัดสงขลา 2 คน ,เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน,พี่เลี้ยงพื้นที่จังหวัดสงขลา 2 คน ,เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ให้คำแนะนำในการรายงานข้อมูลในเว้ปไซร์ คนใต้สร้างสุข เช่น การบันทึกปฎิทิน,การรายงานบันทึกกิจกรรม เนื่องในระบบเว้ปไซร์มีการปรับการบันทึกข้อมูลโครงการที่ให้ใส่รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ,เอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการเข้าใช้งานในระบบเว้ปไซร์ คนใต้สร้างสุข เช่น การบันทึกปฏิทินโครงการ การแก้ไขข้อมูล เมื่อมีการบันทึกผิดพลาด ,เอกสารการเงินมีความเรียบร้อย,การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ยังคงติดขัดในเรื่องของเวลาในการดำเนินกิจกรรมที่ทางพื้นที่มีงานประจำ(งานราชการท้องถิ่น) ทำให้การดำเนินกิจกรรมมีความล่าช้า แต่หลังจากประชุมร่วมกันทางพื้นที่พร้อมที่จะจะดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรในชุมชน ฯลฯ กับแผนที่เหลือบวกกับระยะเวลาที่เหลืออีก 3 เดือน ก่อนปิดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ยังคงติดขัดในเรื่องของเวลาในการดำเนินกิจกรรมที่ทางพื้นที่มีงานประจำ(งานราชการท้องถิ่น) ทำให้การดำเนินกิจกรรมมีความล่าช้า แต่หลังจากประชุมร่วมกันทางพื้นที่พร้อมที่จะจะดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรในชุมชน ฯลฯ ให้ทันกับแผนที่เหลือบวกกับระยะเวลาที่เหลืออีก 3 เดือน ก่อนปิดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

7 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 14 พ.ค. 2557 20:53:34
Project trainer
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 2 มิถุนายน 2557 11:19:19 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมทำความเข้าใจวางแผนการปฏิบัตรงาน

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ, ตัวแทนจากชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้าน จำนวน 20 คน

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ประชุมวางแผนการหาแกนนำในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนของกลุ่มประมงพื้นบ้าน

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานโครงการตัวแทนจากชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านทำนบ 10 คน,  พี่เลี้ยงโครงการ 2 คน,ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านหัวลำพู ตำบลป่าขาด 5 คน

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       ประชุมแผนโครงการ หารือในเรื่องของการทำฟาร์มทะเลชุมชน และการก่อตั้งกลุ่มและการปลูกป่าชายเลนในกิจกรรมในระยะที่ 2

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ประชุมแผนโครงการ หารือในเรื่องของการทำฟาร์มทะเลการก่อตั้งกลุ่มและการปลูกป่าชายเลน โดยกลุ่มที่เข้าร่วมมาจากพื้นที่ของทำนบและป่าขาด กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องของการทำฟาร์มทะเลโดยได้รับคำแนะนำจากประธานประมงพื้นบ้านของตำบลป่าขาดที่ได้ทำในเรื่องของฟาร์มทะเลของตำบลพูดถึงผลที่จะตามมาในเรื่องของสัตว์น้ำหากจำทำฟาร์มทะเล โดยเน้นที่ความร่วมมือของคนในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนโดยมีประชาชนเป็นส่วนร่วมในการผลักดันการจัดตั้งกลุ่ม

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

       -

       13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:00 น.
       รายงานจากพี่เลี้ยง
       โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 1 เมษายน 2557 13:46:54
       Project trainer
       แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 1 เมษายน 2557 20:57:26 น.

       ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานงวดที่ 1

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อจัดทำรายงานงวดที่ 1

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ท่าน

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       จัดทำรายงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย ส1 ส2 ง1 และภาพถ่าย 10 ภาพ

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       ผู้รับผิดชอบโครงการ 1ท่าน พี่เลี้ยง 2 ท่าน

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       จัดทำรายงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย ส1 ส2 ง1 และภาพถ่าย 10 ภาพ

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       จัดทำรายงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย ส1 ส2 ง1 และภาพถ่าย 10 ภาพ 

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

       -

       4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:00 น.
       รายงานจากพี่เลี้ยง
       โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557 12:57:43
       Project trainer
       แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557 13:06:26 น.

       ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ท่าน พี่เลี้ยง 2 ท่าน และทีม สจรส

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ทางโครงการชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของโครงการ

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคแก่ สจรส และพี่เลี้ยง

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ทางโครงการวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่จะทำในครั้งต่อไป และเตรียมทำรายงานโครงการในงวดที่1

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       การขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมหลังจากที่ได้รับเงินในงวดที่ 1

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

       1 จะต้องวางแผนการดำเนินกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง

       13 มกราคม 2557 เวลา 10:00 น.
       รายงานจากพี่เลี้ยง
       โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 15 มกราคม 2557 12:22:02
       Project trainer
       แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 13 เมษายน 2557 13:53:50 น.

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงโครงการ

       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo

                    กิจกรรมหลัก :

                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                    วัตถุประสงค์

                    เพื่อประชุมทำความเข้าใจ ชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน  ในพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 4 ตำบลทำนบ 

                    กิจกรรมตามแผน

                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                    ประชุมทำความเข้าใจกาีรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชนให้นักเรียน ,ครู ,ประชาชน ในหมู่ที่ 2 และ4 ในตำบลทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมได้รับทราบข้อมูล ประมาณ 60 คน

                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                    ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ

                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                    ประชาชนในตำบลทำนบ,เด็ก เยาวชน,แกนนำชุมชน

                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                    1.ประชุมทำความเข้าใจกาีรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชนให้นักเรียน ,ครู ,ประชาชน ในหมู่ที่ 2 และ4 ในตำบลทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมได้รับทราบข้อมูล ประมาณ 60 คน โดยมีการชี้แจงทั้งจากเจ้าหน้าที่อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นตัวแทนชี้แจงแทนนายก อบต. ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เนื่องจากติดภาระกิจ และมีพี่เลี้ยงสนับสนุนการดำเนินงานจากทีม สจรส.มอ.หาดใหญ่ โดยมี นส.อารีย์ สุวรรณชาตรี และนส.ใบเฟริ์น สุวรรณมณี เข้าร่วมใกิจกรรมดังกล่าว

                    2.ลงพื้นที่แปลงตัวอย่างของนากุ้งร้างที่ปรับพื้นที่ที่ดินมาปลูกต้นโกงกางใบเล็ก ซึ่งเป็นพืชป่าชายเลนบริเวณริมบ่อกุ้ง และมีการเลี้ยงปลาในบ่อ เช่น ปลาขี้ตัง ปลาดุก และกุ้งแม่น้ำ

                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                     

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                    นักเรียน ,ครู ,ประชาชน ในหมู่ที่ 2 และ4 ในตำบลทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ประมาณ 60 คน ได้รับรู้ข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่เป็นระยะ 1 ปี และมีความเห็นด้วยที่มีกิจกรรมที่สามารถสร้างการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนให้กับนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                    -

                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                    การดำเนินกิจกรรมหลักที่ 2 .ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนให้กับเด็กนักเรียน และกลุ่มเป้าหมายอื่นในโครงการ ทางโครงการควรมีการใช้สื่อ ชุดความรู้ เช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์การแพร่กระจายของป่าชายเลนของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ และอาณาบริเวณของพื้นที่ตำบลทำนบประกอบในการบรรยาย เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ของป่าชายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และการให้ความสำคัญในการป้องกัน ลดการทำลายป่าชายเลนของชุมชน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้อย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

                    ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                    -

                    19 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
                    รายงานจากพี่เลี้ยง
                    โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 19 ธันวาคม 2556 12:19:15
                    Project trainer
                    แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 1 เมษายน 2557 21:00:36 น.

                    ชื่อกิจกรรม : การปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ปี พ.ศ. 2556

                    • photo
                     • photo

                      กิจกรรมหลัก :

                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                      วัตถุประสงค์

                      1.เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานโครงการ   

                      กิจกรรมตามแผน

                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                      การปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2556 (ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย พัทลุง สงขลา นราฯและสตูล )

                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                      การปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2556 (ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย พัทลุง สงขลา นราฯและสตูล )

                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ

                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                      การปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2556 (ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย พัทลุง สงขลา นราฯและสตูล ) โดยมีทีม สจรส.มอ.หาดใหญ่,พี่เลี้ยงจังหวัด ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานข้อมูลในเว้ปไซร์ คนใต้สร้างสุข และการทำความเข้าในเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของแต่ละทีม

                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                       

                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                      1. ตัวแทนคณะทำงานโครงการเข้าร่วม จำนวน 1 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฐมนิเทศ โดยเจ้าหน้าสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.หาดใหญ่) ในการพูดคุย ในช่วงเช้า อ.พงศ์เทพ ได้แลกเปลี่ยน กล่าวคือ
                       1.1 บทบาทการทำงานร่วทกันระหว่างพื้นที่โครงการในชุมชน ทีมสจรส.และพี่เลี้ยงจังหวัด
                       1 2.การพัฒนาและการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการในชุมชนเมื่อชุมชนมีการดำเนินงานเสร็จ ควรจะเกิดอะไร ขึ้น เช่น คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ,การปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม,การเกิดความรู้ เกิดปัญญา และเกิดนวัตกรรม,การผลักดันนโยบายสาธารณะ,การเกิดกระบวนการชุมชน มีคน เกิดสภาผู้นำ,การเกิดจิตวิญญาณของคนในชุมชน

                      2. การพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานในพื้นที่ของชุมชนของแต่ละโครงการ ชุมชนทำอะไรแล้วบ้าง, ความร่วมมือของคนในชุมชน นำการแลกเปลี่ยนโดย คุณเสนีย์ พี่เลี้ยงจังหวัดพัทลุง

                      3. โครงการชุมชน หลังจากที่ทาง สสส. ได้อนุมัติโครงการตั้งแต่เดือน กันยายน 2556  ผ่านมา ทางพื้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งหลังจากปฐมนิเทศฯ ทางโครงการจะได้มีการพูดคุยและวางแผนกับคณะทำงานโครงการในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ทันส่งรายงานงวดที่ 15 ก.พ.57 5.ตัวแทนคณะทำงานโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน  สามารถบันทึกข้อมูลในเว้ปไซร์  คนใต้สร้างสุข ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความเข้าใจในการลงข้อมูล
                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                      -

                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                      เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมโครงการผ่านมาระยะหนึ่ง ซึ่งทางพื้นที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรม จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางพื้นที่ต้องรีบดำเนินการให้ทันกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ อีก 2 เดือน ก่อนนำส่งรายงานงวดที่ 1 ในเดือน ก.พ. 57

                      ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                      -