รหัสโครงการ 56-01209
สัญญาเลขที่ 56-00-1109
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557

งวดรายงาน ตั้งแต่ 17 มกราคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557

ชื่อโครงการ หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง นครศรีฯ เพื่อปรึกษาการทำงานตามโครงการ
2) ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5
3) มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง ครั้งที่ 2
4) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6
5) ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ลูกประคบ)
6) ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7
7) ประชุมปราชญ์และชาวบ้านเพื่อรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน
8) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8
9) ตรววจสอบเอกสารโดย สจรส.มอ. และนำผลสรุปหลักฐานการดำเนินงาน
10) จัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอในการจัดสวนสมุนไพรชุมชน
11) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9
12) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9
13) ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารรายงานและปิดโครงการ
14) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
15) จัดกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน
16) ตรวจโครงการโดยพี่เลี้ยงนครศรีฯ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 723.97 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 100,800.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 79.56 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -19,460.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 163.53 บาท
รวมรายรับ (1) = 101,603.53 บาท รวมรายจ่าย (2) = 120,900.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -19,296.47 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,160.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ )
31 สิงหาคม 2557

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายอวยพร ถี่ถ้วน )
31 สิงหาคม 2557