รหัสโครงการ 56-01209
สัญญาเลขที่ 56-00-1109

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน
รหัสโครงการ 56-01209 สัญญาเลขที่ 56-00-1109

ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 ตุลาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2557

จำนวนเงินตามสัญญา 201,600.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 80,640.00 บาท
งวดที่ 2 = 100,800.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 181,440.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 83.97 บาท
งวดที่ 2 = 79.56 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 163.53 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 201,400.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,296.47 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จำนวน 10 ครั้ง 50,000.00 50,000.00
1. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
2. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2
3. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3
4. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4 และพี่เลี้ยงโครงการติดตามงาน
5. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5
6. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6
7. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7
8. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8
9. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9
10. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9
11. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : ประชุมปราญ์ชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้สมุนไพร ( 2ครั้ง) 16,000.00 16,000.00
1. ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านสู่กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1
2. ประชุมประชาชนเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ครั้ืงที่ 2
กิจกรรมหลัก : จัดทำคู่มือแนวทางสมุนไพร (2 ครั้ง ) 36,000.00 31,000.00
1. มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง
2. มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกสุมนไพรในครัวเรือน 15,600.00 21,500.00
1. ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับทำลูกประคบในการดูแลสุขภาพ
2. ประชุมปราชญ์และชาวบ้านเพื่อรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน
กิจกรรมหลัก : จัดทำฐานเรียนรู้สมุนไพร 15,600.00 15,600.00
1. ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ลูกประคบ)
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสมุนไพร 35,200.00 38,600.00
1. จัดทำกิจกรรมพัฒนาแปลงฐานเรียนรู้สมุนไพร
2. จัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอในการจัดสวนสมุนไพรชุมชน
3. ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ชุดอบสมุนไพร)
กิจกรรมหลัก : เผยแพร่ความรุ้ด้านสมุนไพร 10,400.00 10,400.00
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการพัฒนาสมุนไพร 9,800.00 9,800.00
1. จัดกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานโครงการ การถ่ายทุกกิจกรรม และจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ 3,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ. 10,000.00 8,500.00
1. ประชุมชี้แจงคณะทำงานและการดำเนินงานโดย สจรส.มอ.
2. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง นครศรีฯ เพื่อปรึกษาการทำงานตามโครงการ
3. ตรววจสอบเอกสารโดย สจรส.มอ. และนำผลสรุปหลักฐานการดำเนินงาน
4. ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารรายงานและปิดโครงการ
5. ตรวจโครงการโดยพี่เลี้ยงนครศรีฯ

รวมงบทั้งหมด

201,600.00 201,400.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ )
วันที่รายงาน 31 สิงหาคม 2557