รหัสโครงการ 56-01209
สัญญาเลขที่ 56-00-1109
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน

2. ชุมชน บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 56-01209 เลขที่ข้อตกลง 56-00-1109

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2556 ถึงเดือน มกราคม 2557

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จำนวน 10 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อม นาง ดัชนีย์ มัชฌิมวงค์ ประธานโครงการ เปิดประชุม
ระเบียบวาระที่1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ     -โครงการหมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรอีกทั้งยังส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรพื้นบ้าน และต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้อนุรักษ์ปลุกพืชผักสมุนไพรมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพขั้นพืนฐานได้ด้วย เช่น ครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ที่บ้าน มีฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างน้อย 2ฐาน 1.ฐานเกษตรวิถี 2.ฐานสมุนไพรบำรุงสุขภาพ       -กิจกรรมจะทำอะไรบ้างและมีวีธีการอย่างไร เช่น ประชุมกลุ่มเป้าหมาย 30 ครัว เพื่อกำหนดแนวทางกิจกรรมและรายงานผลดำเนินการตามกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงานและมีการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ มีการออกกำลังกายหลังการประชุม เช่น เต้นแอโรบิค โยคะ พร้อมทั้งวางแผนที่จะลดละเลิกบุหรี่ให้ได้ในที่สุด       -กระบวนการพัฒนาครั้งที่1 ประชุมชี้แจงให้รู้ถึงความสำคัญของสมุนไพรพื้นบ้าน       -กระบวนการพัฒนาครั้งที่2 แตัละกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกัน เช่น การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านรอบบริเวณบ้าน อาจจะมีการทำแปลงสาธิตพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคุณและโทษของสมุนไพรพื้นบ้าน รณรงค์ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ออกกำลังกาย และทำบัญชีครัวเรือน       -กระบวนการพัฒนาครั้งที่3 ติดตามสอบถามการเปลี่ยนแปลงจากครัวเรือนจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชน เผยแพร่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม       -กระบวนการพัฒนาครั้งที่4 ให้ความรู้สมุนไพรชุมชน สรรพคุณและวีธีการปลูก การขยายพันธ์ การนำไปใช้ประโยชน์ทำเป็นยาส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกอย่างน้อย 5 ชนิด         -กระบวนการพัฒนาครั้งที่5 จัดประชุมร่วมกับปราญช์ชาวบ้าน สืบค้นภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อดูแลพื้นฐาน เช่น สมุนไพรที่ใช้ในการลดไข้ สมุนไพรที่ใช้ในการลดการปวดท้อง ท้องเสีย แก้วิงเวียนหรือสมุนไพรที่ใช้กำจัดแมลงการทำลูกประคบและชุดอบสมุนไพร และจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ด้านสมุนไพรเพื่อแก่เกษตรกรและสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายด้วย           -กระบวนการพัฒนาครั้งที่6 เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านโดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านสอนให้ความรู้ เช่น ให้ความรู้และรณรงค์ด้านการทำชุดอบสมุนไพรในชุมชน ทดลองใช้ชุดอบสมุนไพรในชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชุดประคบสมุนไพร ชี้แจงถึงสรรพคุณของสมุนไพรประกอบด้วย           -กระบวนการพัฒนาครั้งที่่7 เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในพื่้นที่เกี่ยวกับความรู้ด้านสมุนไพร ทดลองนำสมุนไพรที่ผ่านการแปรรูปไปใช้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังดำเนินกิจกรรมเสร็จ           -กระบวนการพัฒนาครั้งที่8 ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุุนไพรในชุมชนพร้อมทั้งขยายฐานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
            ปิดประชุมเวลา 16.00น.
                      ลงชื่อ นายมีชัย จันจง                                                       เลขานุการ

                                            ลงชื่อ  นางดัชนีย์ มัชฌิมวงค์
                                                        ประธานโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เข้าร่วมประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเีอียดตามโครงการ และกำหนดแผนการทำงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน  เข้าร่วมประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อม นาง ดัชนีย์ มัชฌิมวงค์ ประธานโครงการ เปิดประชุม
                      แจ้งให้คณะกรรมการ เยาวชน อสม.แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านช้วยกันระดมความรู้ ความคิดเพื่อหาข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ของพืชสมุนไพรเพื่อจัดพิมพ์และทำเป็นคู่มือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านเมื่อเสร็จจากการทำกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายได้มีการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ รวมกัน 30 นาทีและกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรมจัดทำบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับการลดรายจ่ายเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เข้าร่วมประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์

กิจกรรมที่ทำจริง

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เข้าร่วมประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3

วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันนี้ประชุมคณะทำงาน เพื่อนำความรุ้ ได้ความคิด และหาข้อมูลเพิ่มเิติมในการจัดทำคู่มือสมุนไพรพื้นบ้าน ให้ปราชย์ชุุมชนเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
ประธานได้เสนอว่า ให้ทุคนเขียนสรรพคุณสมุนไพร แล้วรวบรวม เพื่อจัดทำเป็นองคืความรู้ ประธานเสริมว่าทุกครัวเรือนต้องมีการปลูกสมุนไพร  เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนครัวเรือนอื่น
ให้มีการขยายพันธืและอนุรักษ์่ต่อป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานมีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานมีการประชุม เป้าหมาย  50 คน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน  โดยใช้ศาลาเอนกประสงค์วัดสวนขัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนในการพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมครั้งถัดไป 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4 และพี่เลี้ยงโครงการติดตามงาน

วันที่ 5 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อได้เวลานายมนูญ พลายชุมพี่เลี้ยงโครงการได้พบปะคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้ให้คำแนะนำและสอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการหมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนจากนั้นได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้้เข้าร่วมประชุมถึงรายละเอียดโครงการว่าต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรโดยให้คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรพื้นบ้านภายในชุมชนของตนเองจากนั้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคุณ โทษและประโยชน์อีกทั้งให้มีฐานเรียนรู้ของสมุนไพรพื้นบ้านภายในชุมชน หลังจากนั้นได้ให้คณะกรรมการกำหนดวันลงพื้นที่ในขั้นตอนต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 30 คนที่ฐานวิถึเกษตร

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 30 คน ประกอบด้วย อสม. 15 คน คณะกรรมการ 10 คน ปราชญ์ชุมชน 2 คน และเยาวชน 8 คน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 30

2. ประชุมปราญ์ชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้สมุนไพร ( 2ครั้ง)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านสู่กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านสู่กลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประธานเล่าให้ฟังว่า ดีใจที่ทุกคนมาอนุรักษ์สุมนไพร พวกเราต้องร่วมมือกัน โครงการนี้กว่าจะได้เงินมาลำบากมาก พวกเราทุกคนต้องรักและหวงแหนกิจกรรมให้เกิดให้ได้  มีกิจกรรมดังนี้1.วางแผนดำเนินกิจกรรมสืบสานสมุนไพร โดยการจับบั๊ดดี้ อสม.1 คน หาเพื่อน 1คน เพื่อเรียนรู้ ปลูกและใช้สมุนไพร 2.กำหนดเส้นทางการสืบค้นภูมิปัญญาจากปราชญ์ชุมชน โดยการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ถอดบทเรียนการใช้สมุนไพรจากปราชญ์ทั้ง 4 คน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมประชาชน ปราชญ์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรชุมชน จัดทำคู่มือแนวทางสมุนไพร ภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยเชิญปราชญ์และครูภูมิปัญญามาถ่ายทอดความรู้ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมประชาชน ปราชญ์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรชุมชน จัดทำคู่มือแนวทางสมุนไพร ภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยเชิญปราชญ์และครูภูมิปัญญามาถ่ายทอดความรู้ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในชุมชน 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ประชุมประชาชนเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ครั้ืงที่ 2

วันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวบ้านจจากวิธีการคือช่วยกันฟื้นภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เกิดความรักห่วงแหนสมุนไพรหายากในท้องถิ่นและเพื่อให้ชาวบ้านบอกต่อการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์โดยถ่ายทอดความรู้จา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดประชุมแกนนำครัวเรือนเพื่อนำความรู้ ความคิดเพิ่มเติมและหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือสมุนไพรพื้นบ้านตำนานพื้นเมือง โดยให้ปราชญ์ชุมชนเป็นพี่เลี่ยงและที่ปรึกษาอีกทั้งนำสมุนไพรที่มีดั่งเดิมในแต่ละครัวเรือนมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ในแต่ละครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายแบ่งกลุ่มกันปลูกสมุนไพรหายากในชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพันธ์สมุนไพร การดูแลสมุนไพรในครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดตามโครงการ และกำหนดแผนการทำงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์ จัดประชุมแกนนำครัวเรือนเพื่อนำความรู้ ความคิดเพิ่มเติมและหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือสมุนไพรพื้นบ้านตำนานพื้นเมือง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

3. จัดทำคู่มือแนวทางสมุนไพร (2 ครั้ง )

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันนี้มีการประชุมชาวบ้านเพื่อชี้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และร่วมกันคิดแนวทางการทำงาน วาระแรกปราชญ์ชุมชนได้ถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปตำรับยาสมุนไพร รวมรวบทำเป็นชุมคู่มือความรู้ สิ่งที่ได้จากการพูดคุยวันนี้ได้รู้จักสมุนไพร 55 ชนิด ประกอบด้วย ไม้กระดูกไก่ ไหลเผือก เชือดผู้-เมีย ผนแสนห่า ไม้ตีนเป็ด คูระเปรียะ ขอบนางย้อย ขอบนางใหญ่ เปล้าน้อย เปล้าใหญ่ ไม้ไผ่คล้าน เข็มแดง เข็มขาว สาวเหล้า สาวหยุด กำแพงเจ็ดชั้น  ตำรับยาอายุวัฒนะประกอบด้วยแห้วหมู ชุมเห็ด ตีนเป็ด กระดูกไก่  ไหลเผือก ขมิ้นฤาษี  กำแพงเจ็ดชั้น หญ้าปราบธรณี สิ่งที่ได้จากประชุมวันนี้คือ 1.ได้รู้จั้กสมุนไพรเพิ่มขึ้น  2.ได้รู้จักสุมนไพรและสรรพคุณ 3.มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกิดขึ้น 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความรู้ ความคิดเพิ่มเติม และรวบรวมองค์ความรู้

กิจกรรมที่ทำจริง

เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความรู้ ความคิดเพิ่มเติม และรวบรวมองค์ความรู้ 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

4. ส่งเสริมการปลูกสุมนไพรในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับทำลูกประคบในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์สมุนไพรในชุมชน
 2. กลุ่มเป้าหมายทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรุ้และเสนอแนะให้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสมุนไพร
 3. มีการจัดสวนสมุนไพรและปลูกทดแทนชนิดเดิมที่ตายไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปราชญ์ชุมชนมาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาทำเป็นลูกประคบในการดูแลสุขภาพมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติโดยให้สมาชิกนำไปทดลองเป็นลำดับแรกและให้ประชาชนทั่วไปและจัดกิจกรรมมอบตัวศิษย์เพื่อเป็นผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาโดยปราชญ์ชุมชนรับมอบตัวเยาวชน

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมแกนนำครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายการปลูกสมุนไพรพื้นบ้านตามแนวทางคู่มือสมุนไพรในชุมชนทุกครัวเรือน โดยให้ปราชญ์ชุมชนเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ วิธีดูแลรักษาเพื่อเจริญสมบูรณ์

 • photo

 

80 130

5. จัดทำฐานเรียนรู้สมุนไพร

ไม่มีกิจกรรม

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสมุนไพร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 จัดทำกิจกรรมพัฒนาแปลงฐานเรียนรู้สมุนไพร

วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันนี้เป็นการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ สมาิชิกบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก  พวกเราทุกคนต้องสร้าง สานสัมพันธ์กันให้กันให้มาก  ต้องให้ความร่วมมือ  ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า โครงการนี้ได้ประโยชน์มาก ต้องร่วมด้วยช่วยกัน  พี่กบบอกว่า ต่อไปพวกเราต้องหันมาปลูกสมุนไพร ขยายพันธ์สมุนไพร แกนนำ ทีมทำงาน ปราชญ์ชุมชน ร่วมกันกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน สรรพคุณ และแบ่งกลุ่มบ้านรับผิดชอบออกเป็นโซน สุมนไพรที่สามารถปลูกได้เลย คือว่านหางจระเข้ ตะไคร้หอม เถาวัลย์เปรียง หญ้าเข็ดมอญ  ทุ่งฟ้า  สาวหยุด ย่านาง มะนาว เข็มขาว เข็มแดง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดกิจกรรมพัฒนาแปลงฐานเรียนรู้สมุนไพรบริเวณศาลาหมู่บ้านพร้อมทำป้ายชื่อบอกชนิดสรรพคุณและช่วยกันปลูกและมีการจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาดูแลสมุนไพรและจัดทำผังโครงสร้างติดไว้ที่ศูนย์ จัดกิจกรรมเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้ด้านสมุนไพรในชุมชนให้กับประชาชนทั่วไปทราบทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความรู้ ความคิดเพิ่มเติม และรวบรวมองค์ความรู้ 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

7. เผยแพร่ความรุ้ด้านสมุนไพร

ไม่มีกิจกรรม

8. ถอดบทเรียนการพัฒนาสมุนไพร

ไม่มีกิจกรรม

9. จัดทำรายงานโครงการ การถ่ายทุกกิจกรรม และจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่

ไม่มีกิจกรรม

10. ประชุมร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานและการดำเนินงานโดย สจรส.มอ.

วันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานได้ฝึกการบันทีกข้อมูลลงในโปรแกรมออนไลน์ และได้นำเอกสารให้พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะกรรมการ 5 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ และชี้แจงแนวทางการทำงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมงาน 5 คน ร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการทำงานและการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม

 

5 5

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 27 10                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 201,600.00 80,500.00                  
คุณภาพกิจกรรม 40 38                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ไม่ีมี

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5 ( 10 กุมภาพันธ์ 2557 )
 2. มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง ครั้งที่ 2 ( 12 กุมภาพันธ์ 2557 )
 3. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 ( 10 มีนาคม 2557 )
 4. ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ลูกประคบ) ( 25 มีนาคม 2557 )
 5. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7 ( 10 เมษายน 2557 )
 6. ประชุมปราชญ์และชาวบ้านเพื่อรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน ( 17 เมษายน 2557 )
 7. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 ( 10 พ.ค. 2557 )
 8. ตรววจสอบเอกสารโดย สจรส.มอ. และนำผลสรุปหลักฐานการดำเนินงาน ( 20 พ.ค. 2557 )
 9. จัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอในการจัดสวนสมุนไพรชุมชน ( 25 พ.ค. 2557 )
 10. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9 ( 10 มิถุนายน 2557 )
 11. ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ชุดอบสมุนไพร) ( 20 มิถุนายน 2557 )
 12. ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารรายงานและปิดโครงการ ( 28 มิถุนายน 2557 )
 13. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 ( 10 กรกฎาคม 2557 )
 14. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ ( 12 กรกฎาคม 2557 )
 15. จัดกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน ( 20 กรกฎาคม 2557 )
 16. ตรวจโครงการโดยพี่เลี้ยงนครศรีฯ ( 27 กรกฎาคม 2557 )

(................................)
นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......