รหัสโครงการ 56-01209
สัญญาเลขที่ 56-00-1109
งวดที่ 2

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน

2. ชุมชน บ้านสวนขัน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 56-01209 เลขที่ข้อตกลง 56-00-1109

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

5. รายงานงวดที่ : 2 จากเดือน มกราคม 2557 ถึงเดือน สิงหาคม 2557

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จำนวน 10 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น. - 15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสืบค้นภูมิปัญญาสมุนไพรดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานสมุนไพรลดไข้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดีและพร้อมกับดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ คณะกรรมการ 10 คน เยาวชน 10 คน  ผู้นำชุมชน 5 คน  แกนนำชุมชน 10 คน ปราชชาวบ้าน 5 คนและอสม. 10 คน 

กิจกรรมที่ทำจริง

วาระการประชุม เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ที่ประพร้อม ปิดปรระชุมโดยนางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์  ประธานโครงการ
วันนี้เราคณะทำงานประชุมร่วมกับปราญช์ชาวบ้าน เพื่อสือบค้นภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อดูแลพื้นฐานเช่น สมุนไพรที่ใช้ในการลดไข้ สมุนไพรที่ใช้ในการลดการปวดท้อง ท้องเสีย แก้วิงเวียนหรือสมุนไพรใช้กำจัดแมลง การทำลูกประคบและชุดอบสมุนไพรและจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรเพื่อการให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้ ปิดประชุมเวลา 15.00 น. ลงชื่อ นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ ประธานโครงการ  ลงชื่อ นายมีชัย จันจง เลขานุการ ผู้จดบันทึกการประชุม

 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูู้ให้กับชาวบ้านในเรื่องพืชสมุนพื้นบ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชาวได้มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ชุดประคบสมุนไพร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ที่ประชุมพร้อม เปิดประชุมโดย นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ ประธานโครงการ
วาระการประชุม วันนี้จะเปิดเวทีแห่งนี้ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับปราชญ์ชาวบ้านโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และรณรงค์การทำชุดอบสมุนไพรในชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนการใช้ชุดประคบสมุนไพร โดยชี้แจงสรรพคุณของสมุนไพร ปิดการประชุม เวลา 16.00 น. ลงชื่อ นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ ประธานโครงการ  ลงชื่อ นายมีชัย จันจง เลขานุการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7

วันที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เปิดเวทีเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปสมุนไพรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ที่ประชุมพร้อม เปิดประชุมโดย นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ ประธานโครงการ
วาระการประชุม ที่ประชุมวันนี้จะเปิดเวทีแห่งนี้เป็นเวทีถ่าายทอดความรู้ให้ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านสมุนไพร ทดลองนำสมุนไพรที่ผ่านการแปรรูปไปใช้และแลกเลี่ยนเรียนรู้หลักดำเนินการกิจกรรมเสร็จ ปิดการประชุม เวลา 16.00 น. ลงชื่อ  นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ ประธานโครงการ  ลงชื่อ นายมีชัย จันจง เลขานุการ

 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8

วันที่ 5 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในเรื่องพืชและสมุนไพรเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.ที่ประชุมพร้อม เปิดประชุมโดย นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ วาระที่ประชุม วันนี้คณะทำงานเราต้องร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในชุมชนพร้อมทั้งขยายฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ปิดประชุม เวลา 16.00 น. ลงชื่อ นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์ ประธานโครงการ  ลงชื่อ นายมีชัย จันจง เลขานุการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

มีฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรดูแลสุขภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

  วันนี้พวกเราต้องประสานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชุดประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดโรคโดยมีการสาธิตของปราชญ์ชุมชนหลังจากนั้นเราก็เตรียมพร้อมกับการปฎิบัติฐานเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรดูแลสุขภาพตนเองต่อ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.คณะทำงานพร้อม ประธานเปิดประชุมขอชื่นชมคณะทำงานที่ร่วมกิจกรรมมาแรมปีแต่ยังเข็มแข็ง วันนี้พวกเราต้องประสานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชุดประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดโรคโดยมีการสาธิตของปราชญ์ชุมชนหลังจากนั้นเราก็เตรียมพร้อมกับการปฎิบัติฐานเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรดูแลสุขภาพตนเองต่อ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.6 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามความหน้าของการดำเนินงานและตรวจสอบระบบการจัดทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน จัดพิมพ์ข้อมูลการถอดบทเรียนและเผยแพร่ให้ความรู้ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา  09.00น.วันนี้เรามาจัดกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน จัดพิมพ์ข้อมูลการถอดบทเรียนและเผยแพร่ให้ความรู้ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.7 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามความหน้าของการดำเนินงานและตรวจสอบระบบการจัดทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

  วันนี้เรามาจัดกลุ่มกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียน จัดพิมพ์ข้อมูลการถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการก่อนและหลังและสรุปผลการพัฒนาตามโครงและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00น.วันนี้เป็นวันประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10 แต่ยังไม่สุดท้ายที่เรายังต้องประสานและดำเนินการโครงการต่อเพราะว่ามีประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆ วันนี้เรามาจัดกลุ่มกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียน จัดพิมพ์ข้อมูลการถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการก่อนและหลังและสรุปผลการพัฒนาตามโครงและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 0

2. ประชุมปราญ์ชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้สมุนไพร ( 2ครั้ง)

ไม่มีกิจกรรม

3. จัดทำคู่มือแนวทางสมุนไพร (2 ครั้ง )

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง ครั้งที่ 2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ประชาชนได้มีคู่มือในการใช้เกี่ยวกับองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลในเรื่องสมุนพื้นบ้านเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความรู้ ความคิดเพิ่มเติม และรวบรวมองค์ความรู้

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความรู้ ความคิดเพิ่มเติม และรวบรวมองค์ความรู้ ที่ได้จากกระบวนการครั้งที่ 1 หาข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยกันเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
 2. จัดพิมพ์และจัดทำเป็นแนงทางคู่มือสมุนไพรชุมชนเป็นการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประชุมครั้งที่ 1
 • photo
 • photo

 

80 80

4. ส่งเสริมการปลูกสุมนไพรในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมปราชญ์และชาวบ้านเพื่อรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน

วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

มีคู่มือแนวทางสมุนไพรพื้นบ้านและการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง 1 ชุด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้มีคู่มือของพืชสมุนไพรจากกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมองค์ความรุู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมปราชญ์ชาวบ้านพร้อมกับประชาชนเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรใชุมชนเพื่อจัดทำเป็นคู่มือแนวทางสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

160 80

5. จัดทำฐานเรียนรู้สมุนไพร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ลูกประคบ)

วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อใช้ดูแลสุขภาพพื้นฐานเบื้องต้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำชุดอบสมุนไพรและได้ฝึกปฏิบัติและทดลองในการทำชุดอบสมุนไพร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เชิญปราชญ์ชุมชนสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการทำชุดประคบสมุนไพรในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เชิญปราชญ์ชาวชุมชนสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการทำชุดอบสมุนไพรในชุมชน
 • ฝึกปฏิบัติในการชุอบสมุนไพรในชุมชน
 • ทดลองใช้ชุอบสมุนไพรในชุมชนกลุ่มผู้ป่วยภูมิแพ้ ปวดกลามเนื้อ ปวดเมื่อย หอบหืด อ้วน
 • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ชุดประคบสมุนไพรชุมชนเพื่อบำบัดโรคจำนวน 1 คร้ง
 • จัดกิจกรรมแปรรูปสมุนไพรเพื่อทำเป็นชุดประคบ
 • photo
 • photo

 

80 80

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสมุนไพร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 จัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอในการจัดสวนสมุนไพรชุมชน

วันที่ 25 พ.ค. 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหาข้อสรุปในการปลูกสมุนไพรในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.จัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอในการจัดสวนสมุนไพรชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้ดูแลรักษาได้บอกประโยชน์ต่อชุมชน 2, จัดกิจกรรมพัฒนาแปลงสมุนไพร 3. จัดทำฐานเรียนสมุนไพรในชุมชน 4.จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอในการจัดสวนสมุนไพรชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้  ดูแลรักษาได้ง่าย ประโยชน์ต่อชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุม เวลา 10.00น.ที่ประชุมพร้อม ประธานเปิดประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ประชุม 1.จัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอในการจัดสวนสมุนไพรชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้ดูแลรักษาได้บอกประโยชน์ต่อชุมชน 2, จัดกิจกรรมพัฒนาแปลงสมุนไพร 3. จัดทำฐานเรียนสมุนไพรในชุมชน 4.จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

130 130
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชนในการนำมาใช้ดูกแลสุขภาพตนเอง (ชุดอบสมุนไพร)

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กิจกรรมเชิญปราชญ์ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับการทำชุดอบสมุนไพรในชุมชน ฝึกปฎิบัติในการทำชุดอบสมุนไพร ทดลองใช้ชุดอบสมุนไพรการแปรรูปสมุนไพรเพื่อทำเป็นชุดลูกประคบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เชิญปราชญ์ชุมชนมาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนำสมุนไพรพื้นบ้านและภูมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพ -สมุนไพรในการลดไข้ -สมุนไพรในการขับพิษ -สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย
-การทำลูกประคบสมุนไพร -การทำชุดอบสมุนไพร

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.วันนี้ได้มีกิจกรรมเชิญปราชญ์ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับการทำชุดอบสมุนไพรในชุมชน ฝึกปฎิบัติในการทำชุดอบสมุนไพร ทดลองใช้ชุดอบสมุนไพรการแปรรูปสมุนไพรเพื่อทำเป็นชุดลูกประคบ

 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

7. เผยแพร่ความรุ้ด้านสมุนไพร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมุนไพร สรรพคุณ ประโยชน์โทษการบำรงรักษา การแปรรูปโดยใช้ฐานเรียนรู้ในชุมชน วันนี้รับสมัครกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมกิจกรมฝึกปฎิบัติแปรรูปสมุนไพรในชุมชน ทดลองนำสมุนไพรที่ผ่านการแปรรูปไปใช้ จัดกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ ความรู้ด้านสมุนไพร สรรพคุณ ประโยชน์ โทษ การบำรุงรักษา การแปรรูป โดยใช้ฐานเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00น.วันนี้มีวาระประชุม จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมุนไพร สรรพคุณ ประโยชน์โทษการบำรงรักษา การแปรรูปโดยใช้ฐานเรียนรู้ในชุมชน วันนี้รับสมัครกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมกิจกรมฝึกปฎิบัติแปรรูปสมุนไพรในชุมชน ทดลองนำสมุนไพรที่ผ่านการแปรรูปไปใช้ จัดกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย

 • photo
 • photo

 

130 130

8. ถอดบทเรียนการพัฒนาสมุนไพร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 จัดกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00น.วันนี้จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

9. จัดทำรายงานโครงการ การถ่ายทุกกิจกรรม และจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่

ไม่มีกิจกรรม

10. ประชุมร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง นครศรีฯ เพื่อปรึกษาการทำงานตามโครงการ

วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรึกษาพี่เลี้ยงในการทำโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้พูดคุยกับพี่เลี้ยง เกี่ยวกับกลวิธีการดำเนินงานตามโครงการ การบันทึกเอกสารตามแบบฟอร์มและการบันทึกเข้าโปรแกรมออนไลน์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานพบพี่เลี้ยง 5 คน เพื่อปรึกษาแนวทางทำกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานเข้าปรึกษากับพี่เลี้ยง เพื่อปรึกษาการทำกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

 

5 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 ตรววจสอบเอกสารโดย สจรส.มอ. และนำผลสรุปหลักฐานการดำเนินงาน

วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการไปตามแผนการปฏิบัติของกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการดำเนินงานของ สจรส.มอ เพิ่มความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นำโครงการมาตรวจหลักฐานการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

นำเอกสารหลักฐานการเงินผลสรุปการดำเนินงานของโครงการหมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารรายงานและปิดโครงการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรึกษาพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำรายงานและแนวทางปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ปรึกษาพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำรายงานและแนวทางปิดโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงาน 8 คน พบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมตัวสรุปโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานปรึกษาพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำรายงานโครงการและการปิดโครงการ

 

8 8
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.4 ตรวจโครงการโดยพี่เลี้ยงนครศรีฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำหลักฐานการจ่ายเงินและผลการดำเนินงานโครงการตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัยมาให้ตรวจ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พี่เลี้ยง สจรส. ให้ความร่วมมือดีมากในการจัดทำเอกสาร และการสรุปรายงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงาน 5 คน พบพี่เลี้ยง เพื่อจัดทำรายงาน ส.2 ส.3 ง.2 และรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมตรวจโครงการและเรียนรู้การบันทึกข้อมูล ทำความเข้าใจการบันทึกและการส่งรายงานให้ถูกต้องโดยพี่เลี้ยง สจรส.แนะนำเพื่อให้รวดเร็วขึ้น

 • photo
 • photo

 

5 5

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 27 28                    
การใช้จ่ายงบประมาณ 201,600.00 201,400.00                  
คุณภาพกิจกรรม 112 107                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

(................................)
นางดัชนีย์ มัชฌิมวงศ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......