แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข

รหัสโครงการ 57-01422 รหัสสัญญา 57-00-0953 ระยะเวลาโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดกลุ่มเยาวชนที่ทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ซึ่่งมาจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ปรับพฤติกรรมการร่วมทำงานเพื่อชุมชน

กิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนร่วมดำเนินการในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ

สร้างกระบวนการหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความยั่งยืน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

การจัดกิจกรรมต่าง ๆให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพทำให้เยาวชนกลุ่มเส่ยงลดการไปมั่วสุมสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าลดลงและมีเยาวชนหนึ่งถึงสองคนที่มีแนวโน้มขะเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร

บันทึกสถิติการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

จะต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างต่อเนื่อง และอาจต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เพิ่มเติมเพื่อสร้่งแรงจูงใจในการลด ละ เลิก สิ่งเสพติด

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต โดยการสร้างอาชีพจากฐานภูมิปัญญาของชุมชน เช่นการผลิตสารซักล้างในครัวเรือนเป็นต้น

กิจกรรมการฝึกอาชีในฐานการเรียนรู้ต่างๆ

แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างตลาดในการจำหน่ายผลผลิตให้กับกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพึ่งพาตนเองของกลุ่มเยาวชน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

คนในครอบครัวมีกิจกรรมทำร่วมกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

กิจกรรมการศึกษาดูงานและเรียนรู้ร่วมกัยระหว่างคนสามวัย

ควรมีเจ้าภาพหลักในชุมชนในการจัดกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและอาจเชื่อมโยงกับการสร้างรายได้ เช่นจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนเขาเจียกเป็นต้น

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

เกิดพื้นที่สาธารณะของชุมชนคือแปลงผักชุมชนที่เป็นที่สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆโดยเฉพาะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชนทำให้เยาวชนมีรายได้ และห่างจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

กิจกรรมต่าง ๆที่จะดขึ้นในแปลงผักรวมชุมชน

จะต้องมีการขยายพื้นที่แปลงผัก หรืออาจจัดพื้นที่สาธารณะในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นลานกีฬา ลานอกกกำลังกาย

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

มีการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาชนกลุ่มเสี่ยงและตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ลดรายจ่ายในครอบครัว และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเยาวชน

ฐานการเรียนรู้อาชีพตามบริบทชุมชนบ้านออกศาลา

ควรมีการส่งเสริมการตลาดและการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเยาวชน

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกติกาชุมชนในการร่วมกันดูแลแปลงผักชุมชนที่กลุ่ทเยาวชนร่วมกันดำเนินการ เช่นกติกาการเก็บผลผลิตจะต้องมีการคืนเมล็ดพันธ์เท่าที่เก็บผลผลิตไปเป็นต้น

กติกาการดูแลแปลงผักชุมชนบ้านออกศาลา

ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กติกาดังกล่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบโดยทั่วกัน และให้เทศบาลตำบลเขาเจียกรับไปดำเนินการออกเป็นเทศบัญญัติต่อไปในอนาคต

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การเกิดกลุ่มเยาวชน มีการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ นำเอาปัญหาและทรัพยากรของชุมชนมาออกแบบเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มของตนเองได้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเยาวชน

ควรให้เยาวชนมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุมหมู่บ้านให้มากขึ้น

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ปัจจัยสำคัญในการดำเนินโครงการของโครงการเยาวชนสร้างอาชีพสู่บ้านออกศาลาเป็นสุขคือปัญหาเยาวชน ซึ่งในชุมชนบ้านออกศาลามีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงใน 2 ลักษณะ คือ เยาวชนที่ออกจากสถานศึกษากลางคัน และกลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นที่สำเร็จการศึกษามาระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีงานทำ ซึ่งเยาวชนทั้ง 2 กลุ่มนี้หากไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ให้ ก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยง เช่น ติดสารเสพติด หรือมั่วสุมทางเพศ หรือติดการพนัน อีกทั้งหากสามารถดึงเยาวชนกลุ่มนี้ให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองของเยาวชนกลุ่มนี้ได้ด้วย สามารถสรุปผลที่เกิดขึ้น ดังนี้

ผลผลิต

  • สามารถสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้โดยการสร้างอาชีพใช้ฐานจากทุนในพื้นที่เป็นสำคัญ อาชีพที่เยาวชนเลือกคืออาชีพเกษตรกรรมคือการปลูกผัก เนื่องจากในพื้นที่มีพื้นที่ว่างมากพอให้เยาวชนรวมกลุ่มกันผลิตผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนเพียง 2 กิโลเมตรได้

ผลลัพธ์

  • เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการสร้างอาชีพ ทำให้ลดเวลาที่จะไปมั่วสุมทำในสิ่งไม่ดีได้จากสถิติที่บันทึกพบว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีการลดปริมาณการบริโภคสุราและบุหรี่ลงอย่างชัดเจน

ผลกระทบ

  • ความภาคภูมิใจอันสำคัญในการดำเนินโครงการเยาวชนสร้างอาชีพสู่บ้านออกศาลาเป็นสุข คือการที่เยาวชนในพื้นที่ที่เคยเป็นปัญหาของสังคมกลับมาเป็นคนดีของสังคม และผู้ปกครองได้มีความเข้าใจกลุ่มเยาวชนมากยิ่งขึ้นมองเยาวชนในแง่ดี มีการพูดคุยกันของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นซึ่งเชื่อว่าอีกไม่ช้าบ้านออกศาลาจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดยใช้ฐานการทำงานของกลุ่มเยาวชนคนเอาเรื่องเหล่านี้
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3