โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

17 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานคณะทำงานรายงานผลการสรุปการจัดทำรายงานเอกสารต่าง ๆให้ที่ประชุมทราบ และหารือแนวทางการพัฒนาโครงการที่จะขอรับทุนจาก สสส. ในปีต่อไป โดยจะขอใช้ประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นหลักในการดำเนินงานในปีต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ที่ประชุมรับทราบผลการจัดทำรายงานต่าง ๆ และเสนอแนะให้มีการเพิ่มรูปกิจกรรมเข้าไปในรายงานเพิ่มขึ้น ในส่วนของโครงการใหม่ที่ประชุมเห็นด้วยที่จะใช้ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร แต่อยากให้เป็นโครงการใหญ่ที่ทำทั้งตำบล โดยอาจขอทุนจาก สสส. หรือกองทุนสุขภาพตำบลก็ได้ หรืออาจให้ทาง อบต. เป็นผู้จัดสรรทุน โดยมอบให้ประธานไปหารือกับนายก อบต. อีกครั้งหนึ่งว่าจะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนไหนดี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 10 คน ตัวแทนชาวบ้าน 10 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 625.00 400.00 0.00 0.00 1,025.00

ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานประจำเดือน

13 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานร่วมกันเสนอรายงานต่าง ๆเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและทีมพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะและปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารรายงานต่าง ๆที่จะต้องรายงานให้ สสส. ทราบได้รับการตรวจสอบ ปรับแก้ ให้ถูกต้องพร้อมที่จะเสนอ สจรส. มอ. และ สสส. ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 12 คน ทีมพี่เลี้ยง 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 2,200.00 0.00 0.00 4,000.00

สรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำรายงานเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคืนข้อมูลสู่ชุมชน

9 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานคณะทำงานได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้เลขานำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหากว่าจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปควรดำเนินการในรูปแบบใด และดำเนินการในระดับไหน  จากนั้นจึงให้ผุ้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดำเนินการหารือ ผลสรุปของแต่ละกลุ่มไปในทางเดียวกันคือควรยกระดับการดำเนินกิจกรรมให้ครอลคลุมทั้งตำบลและควรให้ท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการเป็นหลัก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ผลสรุปการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาพื้นที่ที่ใช้การมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นหลัก เริ่มจากฐานรากของชุมชนมาร่วมคิด ร่วมทำ แม้ในช่วงแรกท้องถิ่นจะเข้ามาร่วมน้อย แต่เมื่อดำเนินการไปสักระยะหนึ่งท้องถิ่นก็เข้ามาร่วมดำเนินการทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อย่างไรก็ตามการดำเนินงานก็มีปัญหาอยู่บ้าง เช่นในส่วนของงบประมาณสนันสนุนจาก สสส. ในงวดที่ 2 ที่ได้รับล่าช้าทำให้ต้องปรับแผนกิจกรรมทำให้บางกิจกรรมต้องเร่งดำเนินการ  และจากการหารือกลุ่มย่อยได้ข้อเสนอที่ไปในทิศทางเดียวกันคืออยากให้ท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานและต้องขยายผลให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อให้เป็นตำบลต้นแบบในการสร้างสุขภาวะของชุมชนด้วยการใช้เรื่องของอาหารปลอดภัยเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 14 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นและจากมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 4 คน ผู้แทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 24 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 6,250.00 1,000.00 0.00 0.00 9,050.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

5 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานคณะทำงานได้ให้เลขานำเสนอผลการหารือและยื่นข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชนและแนวทางการบริหารจัดการตลาดนัดเพื่อสุขภาพของชุมชน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว โดยลการหารือนั้นทาง อบต.เกาะเต่ายินดีที่จะร่วมผลักดันให้แปลงผักและตลาดสามารถดำเนินการได้ต่อไปตามแนวทางที่ชุมชนเสนอ และพร้อมตั้งงบประมาณในปีงบ 59 ที่จะหนุนเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูก เพิ่มความหลากหลายของชนิดผัก และดูแลเรื่องสุขาภิบาลบริเวณตลาดให้ดีขึ้น  จากนั้นตัวแทนจาก อบต.เกาะเต่า ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจะดกิจกรรมของ อบต. ต่อไปจะใช้พื้นที่บริเวณตลาดเป็นหลัก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ได้รู้จักและเข้ามาใช้บริการตลาดมากยิ่งขึ้น  จากนั้นประธานคณะทำงานได้หารือถึงปัญหาอุปสรรค์และแนวทางที่จะจัดกิจกรรมต่อไปพร้อมแบ่งหน้าที่ให้คณะทำงานแต่ละคนรับไปดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากผลการประชุมทำให้คณะทำงานได้ทราบถึงความคืบหน้าหลังจากได้ยื่นข้อเสนอต่าง ๆ ให้กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าว่าขณะนี้ทาง อบต. รับทราบและพร้อมหนุนเสริมการทำงานของชุมชน โดยในปีต่อไปการดำเนินโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของ อบต. เป็นหลัก  ได้ร่วมกันสรุปงานและมอบหมายหน้าที่การทำงานให้กับคณะทำงานเพื่อจัดกิจกรรมต่อไปตามแผนการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 12 คน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ยื่นข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  จากนั้นหัวหน้าคณะทำงานได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทียื่นข้อเสนอครั้งนี้ แล้วมอบให้คณะทำงานนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักรวมของชุมชนและตลาดนัดอาหารปลอดภัย  ซึ่งที่ประชุมรับทราบและทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ารับปากว่าจะผลักดันให้เป็นเทศบัญญัติต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการจัดการกิจกรรมของชุมชน และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชนที่ทำงานในชุมชนบ้านนากับภาคท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนจำนวน 17 คน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า 10 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,400.00 1,200.00 0.00 0.00 8,100.00

ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

21 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าคณะทำงานนำเสนอผลสรุปการจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชนและการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและตัวแทนครัวเรือนมากพอสมควร มีการเติมเต็มเนื้อหาและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บางข้อเพื่อความเหมาะสม เช่นการแบ่งผลประโยชน์จากแปลงผักเข้ากองทุน  จากนั้นคณะทำงานได้สอบถามถึงการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินโครงการก็ได้ชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้ที่ประชุมทราบ  จากนั้นเป็นการหารือวางแผนการจัดกิจกรรมการยื่นข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักรวมของชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ารับไปพิจารณาเข้ามาร่วมดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมและการเรียนรู้ปัญหาอุปสรคค์ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังได้แผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปคือการจัดเวทียื่นข้อเสนอแนวทางการบริหารจีดการแปลงผักรวมชุมชนและตลาดนัดอาหารปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 15 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรายงานประจำงวดและสรุปผลโครงการ

20 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรายงานประจำงวดและสรุปผลโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรายงานประจำงวดและสรุปผลโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 300.00 3,400.00 0.00 0.00 4,000.00

เวทีประชาพิจารณาและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชน และการบริหารจัดการตลาดนัดอาหารปลอดภัยชุมชน

17 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าคระทำงานชี้แจงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักชุมชน และเล่าที่มาของการยกร่างแนวทางว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากนั้นคณะทำงานได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักชุมชนให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายข้อ เช่นการเลือดแปลงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการแบ่งผลผลิตร้อยละ 10 เข้าสู่กองทุนบริหารจัดการแปลงผักชุมชน ซึ่งในข้อนี้ที่ประชุมมองว่าสัดส่วนร้อยละ 10 น้อยเกินไปจะทำให้รายได้ของกองทุนน้อย จึงเสนอที่ประชุมปรับวัดส่วนผลผลิตที่ต้องนำเข้ากองทุนเป็นร้อยละ 15 จากนั้นเป็นการพิจารณาร่างข้อบังคับการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยคณะทำงานนำเสนอเป็นรายข้อ เช่นการดูแลความสะอาดของตลาดการสมทบเงินเข้ากองทุนบริหารจัดการตลาดคนละ 10 บาทต่อครั้งที่นำสินค้ามาขาย ซึ่งที่ประชุมมองว่าอัตรานี้เหมาะสมดีแล้วเมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อแล้วเสร็จที่ประชุมก็ได้ลงมติรับรองแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแปลงผักรวมชุมชนและตลาดนัดอาหารปลอดภัยบ้านนา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแปลงผักชุมชน และได้แนวทางการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชนและตลาดนัดอาหารปลอดภัยชุมชนที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและประชาชนทั่วไปในชุมชน  นอกจากนี้ยังเกิดกระบวนการเรียนรู้เวทีรับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ใช้ฉันทามติไม่ยึดเพียงแค่เสียงข้างมาก ซึ่งประชาชนในพื้นที่พอใจกับกระบวนการแลกเปลี่ยนแบบนี้มาก

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 158 คน จากที่ตั้งไว้ 170 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนจำนวน 124 คน ประชาชนทั่วไป 19 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 17,000.00 500.00 0.00 0.00 18,000.00

ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

8 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าคณะทำงานได้นำเสนอผลการจัดฝึกอบรมเรื่องการปรุงอาหารปลอดภัยที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ว่ามีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมน้อยกว่าเป้าหมายนิดหน่อย จากเป้าหมาย 50 คน มีผู้เข้าร่วม 50 คน แต่ทุกคนก็ได้รับความรู้เรื่องการเลือกวัตถุดิบและการเลือกใช้ภาชนะ  นอกจากนี้ยังได้สูตรการทำอาหารใหม่ ๆ จากการแนะนำของวิทยากร ซึ่งถือว่าการจัดโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  จากนั้นคณะทำงานได้สอบถามถึงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินได้ชี้แจงรายละเอียดรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมนำเสนอเอกสารทางการเงินที่มี เมื่อวาระเกี่ยวกับการติดตามงานผ่านไปเรียบร้อยหัวหน้าคณะทำงานได้หารือที่ประชุมถึงการวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยกร่างข้อบังการบริหารจัดการแปลงผักชุมชนบ้านนาว่าจะจัดกิจกรรมในช่วงใกี และควรมีใครมาช่วยในการจัดทำร่างข้อบังคับบ้าง  ซึ่งที่ประชุมเสนอให้จัดกิจกรรมในวันทำการอาจเป็นวันศุกร์ และให้เชิญพี่เลี้ยงโครงการคืออาจารย์ไพฑูรย์  ทองสม มาร่วมด้วย เพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนข้อบังคับให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และเชิญตัวแทนครัวเรือนมาร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อบังคับที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และมีการแบ่งหน้าที่การทำงานในกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป ทำให้คณะทำงานมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการจำนวน 13 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00

.เวทีเรียนรู้การปรุงอาหารปลอดภัย ชีวิตยืนยาว

2 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปรุงอาหารปลอดภัย ตามหลักสูตรที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนด โดย ในช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารปลอดภัย และการเลือกใช้ภาชนะประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการลงมือปฏิบัติการจริงการประกอบอาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ปลอดภัย  รู้โทษภัยของการใช้ภาชนะประกอบอาหารที่อาจมีสารเคมีปนเปือนหากใช้งานไม่ถูกต้อง  และได้มีโอกาสพัฒนาสูตรอาหารปลอดภัยที่ใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนบ้านนา  นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันทำงาน ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากไม่มีกิจกรรมนี้ก็อาจไม่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 57 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 7 คน ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 3,000.00 4,500.00 0.00 0.00 8,500.00

ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรายงานประจำงวด

20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจสอบเอกสารรายงานประจำงวด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการโครงการร่วมกันตรวจเอกสารรายงานประจำงวด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 600.00

ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

15 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาคือกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยและการมอบรางวัลให้กับครัวเรือต้นแบบให้ที่ประชุมทราบว่าสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ มีผู้เข้าร่วมมากกว่าที่คาดไว้ และสื่อที่ให้ในการรณงค์ก็เป็นที่สนใจของชาวบ้าน  จากนั้นที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงการจัดกิจกรรมต่อไปตามแผนรวมถึงวางแผนสำรองหางบประมาณเงินงวดที่ 2 หากยังไม่ได้รับจาก สส จะมีแผนสำรองอย่างไร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้รับทราบผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ผ่านมาและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น  และได้ออกแบบวางแผนการดำเนินโครงการไว้ 2 ลักษณะคือหากได้รับการจัดสรรเงินงวดในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะดำเนินโครงการตามแผนเดิม แต่หากยังไม่ได้รับจะปรับแผนไปจัดกิจกรรมในช่วงหลังจากได้รับงบประมาณ เพราะไม่มีแหล่งงบประมาณให้สำรองจ่ายแล้ว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 14 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

กิจกรรมรณรงค์ตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนและพิธีมอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ

8 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ช่วงเช้าจัดกิจกรรมเดินรณงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดนัดอาหารปลอดภัย และรณงค์ให้เห็นถึงโทษภัยที่เกิดจากการบริโภคที่ไม่ถูก ช่วงสายพิธีเปิดตลาดนัดอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านนา พิธีมอบรางวัลแก่ครัวเรือนต้นแบบที่ปลูกผักและปรับพฤติกรรมการบริโภคปลอดภัย การแสดงศิลปะพื้นบ้านมโนราห์เพื่อรณงค์การบริโภคปลอดภัย กิจกรรรมเลือกซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้าของคนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การกิจกรรมตลาดนัดอาหารปลอดดภัย เป็นการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีพื้นที่ที่เอื้อให้คนในชุมชนที่สนใจจะปรับพฤติกรรมการบริโภคมาเป็นการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆได้ง่ายและสะดวกขึ้นอีกประการหนึ่งวคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่สาธารณะของชุมชนก็ได้มีโอกาสนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับคนในชุมชนในราคาถูกเพราะไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งไปขายในตลาดในเมืองผลการจัดตลาดมีร้านค้ามาร่วมจำหน่ายอาหารปลอดภัยจำนวน 18 ร้านค้า

ในส่วนของการรณงค์แม้ว่าการเดินรณรงค์จะไม่ได้สร้างความรู้หรือความสนใจให้กับคนในหมู่บ้านมากนักแต่ก็เป็นการสร้างกระแสให้คนออกมาดูกิจกรรมที่ตลาดนัดอาหารปลอดภัย และได้ชมมโนราห์ที่แสดงโดยสอดแทรกความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยทำให้คนที่มาร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 192 คน จากที่ตั้งไว้ 165 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน ประชาชนจากครัวเรือนต้นแบบ 135 คน ประชาชนทั่วไปในชุมชน 42 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,500.00 4,000.00 20,625.00 12,000.00 0.00 0.00 45,125.00

ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

25 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานร่วมกันประชุม สรุปกิจกรรมประเมิน ครัวเรือนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จำนวน 20 คน
จากนั้นร่วมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ตลาดอาหารปลอดภัยชุมชน รวมทั้งพิธีมอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบปรับพฤติกรรมการบริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครัวเรือนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จำนวน 20 คือ

 1. นายจำเริญ แก้วหนู
 2. น.ส.กมล แก้วคง
 3. นายประจวบ ขาวโปง
 4. นายวิวัฒ คงขำ
 5. นายเรียงศักดิ์ รักคง ุ6. นายชาคริต ช่วยเนื่อง 7.นายคนอง บัวแก้ว 8.นายใจ หนูนวล 9.นางวรรณี เรืองเพชร 10.นายธนตรี เมืองราม 11.นายสุชาติ คงสุด 12.นายชาคริต จันทร์แก้ว 13.นางละออง สังข์แก้ว 14.นางอาภรณ์ ปานแก้ว 15.นางวันดี ชูปาน
 6. นางเกษร ทองคำ
 7. นายนิรัตน์ ช่วยราม
 8. นายจำรัส เขียวเยาว์ 19.นายกระจ่าง ปานแก้ว
 9. นายสมจิตร ศรีคงแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดอาหารปลอดภัยชุมชน และพิธีมอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบปรับพฤติกรรมการบริโภคในวันที่ 8 มกราคม 2558
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย อบต.เกาะเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อกม. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 600.00

ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกียวกับรายงานประจำงวด

20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรายงานประจำงวด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปรับปรุงเอกสารและรายงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย อบต.เกาะเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อกม. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 330.00

ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

8 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการร่วมพิจารณา สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นับจำนวน ยอดครัวเรือนที่คณะกรรมการประเมินส่งมา ได้ยอดจำนวน 250 ครัวเรือน และคณะกรรมการต้องลงคะแนนประเมินครัวเรือนตามแบบประเมิน และพิจารณาหาข้อสรุปอีกครั้ง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย อบต.เกาะเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อกม. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

กิจกรรมคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ปรับพฤติกรรมการบริโภค

24 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ปรับพฤติกรรมการบริโภคโดยการติดตามการบริโภคโดยการติดตามประเมินผลซึ่งให้แกนนำครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับคณะทำงาน ออกติดตามโดยแบ่งโซนติดตาม คนละ 10 ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ปรับพฤติกรรมการบริโภคโดยการติดตามประเมินผล จากครัวเรือนในชุมชนโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการบริโภค และข้อมูลสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการประเมิน 25 คน ครัวเรือนเข้ารับการประเมิน 250 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
7,500.00 0.00 360.00 1,530.00 0.00 0.00 9,390.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆในการรายงานงวด

20 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันดูเอกสารต่างๆในรายงานงวด ว่ามีอะไรบ้าง ที่จะต้องทำเอกสารส่ง ร่วมกันจัดทำเอกสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จัดทำเอกสารรายงานประจำงวดที่ 1

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย อบต.เกาะเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อกม. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 300.00 25.00 0.00 0.00 0.00 325.00

ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

5 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชนคณะทำงาน สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานเข้าร่วมการประชุม  สรุปกิจกรรมจัดตลาดนัดชุมชน ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ตลาดนัดอาหารปลอดภัยควรจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยทุกวันเสาร์ เพราะกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีและในรอบถัดไปควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมูบ้านใกล้เคียงทราบด้วย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย อบต.เกาะเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อกม. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

จัดตลาดนัดอาหารปลอดภัย

29 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชาชนร่วมกันนำพืชผักทั้งที่ปลูกบริเวณครัวเรือนและจากแปลงผักรวมของชุมชน มาจัดจำหน่ายยังตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ณ บ้านนา ม.13 ตำบลเกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนร่วมนำพืชผักทั้งที่ปลูกบริเวณครัวเรือนและจากแปลงผักรวมของชุมชน มาจัดจำหน่ายยังตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน บ้านนา ม.13 ตำบลเกาะเต่า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคซึ่งต้องการซื้อสินค้าปลอดสารพิษจากชุมชน และเกิดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ผลิต เช่น นาย ก. ปลูกผักบุ้ง  นายข. เก็บตำลึงมาขาย นาย ก. ต้องการซื้อ ผักตำลึง และนาย ข. ต้องการซื้อผักบุ้ง นาย ก. ก็จะนำผักบุ้งมาแลกตำลึงของนาย ข. เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยสินค้า

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 10 คน ตัวแทนครัวเรือน 30คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,001.00

กิจกรรมเวทียกร่างแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแปลงผักรวมชุมชนและตลาดนัดอาหารปลอดภัยชุมชน

15 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมเวทียกร่างแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแปลงผักรวมชุมชนและตลาดนัดอาหารปลอดภัยชุมชน ในด้านต่างคือ

1.การบริหารจัดการกองทุนแปลงผักรวมชุมชน
- หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ - การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ

2.การจัดการตลาดอาหารปลอดภัยชุมชน - วางกฏเกณฑ์การคัดเลือกอาหารปลอดภัยมาจำหน่าย - วางหลักเกณฑ์การบริหารจัดการตลาดอาหารปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการโครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนาต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.กพัทลุง กำหนดกิจกรรมร่วมกัน "ทำแปลงผักรวมของชุมชน" บนพื้นที่ทุ่งนานอก โดยมีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักในแปลงผักรวม 40 คน  และประชาชนผู้เข้าร่วมปลูกผักในครัวเรือน 112 คน โดยผู้เข้าร่วมปลูกผักในแปลงผักรวมของชุมชนร่วมกันจัดเวทียกร่างแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแปลงผักรวมชุมชนและตลาดนัดอาหารปลอดภัยของชุเภมชน จากที่ได้มีการแบ่งพื้นที่แบ่งออกเป็น 40 แปลง ขนาดแปลงละ 7 x 30 เมตร มีการวางระบบน้ำโดยสูบน้ำจากคูรอบๆ ใช้เครื่องสูบน้ำ 2 จุด ต่อท่อมายังแปลงสาธิตซึ่งปลูกพืชประเภทต่างๆคือ ผักบุ้ง ดาวเรือง คะน้า ข้าวโพด ตะไคร้ ต้นหอม พริก มะเขือ โหระพา ถั่วลิสง ข้าวพันธ์หอมใบเตยและมีการวางระบบการบริหารจัดการแปลงผักในรูปคณะกรรมการดังนี้

1.ประธานคณะกรรมการ  - นายอำไพย สังข์แก้ว

2.รองประธานคนที่ 1      - นายเรียงศักดิ์ รักคง

3.รองประธานคนที่ 2    - นายนัตพงศ์ รักนิ่ม

4.กรรมการทั่วไปคนที่    - นายประทีบ จันทร์แก้วบ - นายประเสริฐ จันทร์แก้ว (ตำแหน่ง 1-4 มีหน้าที่วางแผนการปลูก ติดตามงานของกลุ่มและการทำข้อตกลงร่วมกัน)

5.กรรมการระบบน้ำ      -  นายจีรสิน พรหมทอง - นายพิเชษฐ์ เม่าน้ำพรายน (มีหน้าที่ดูแลระบบน้ำควบคุมการเปิดปิดน้ำและซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำ)

6.กรรมการฝ่ายการเงิน  - นางเกษร ทองคำ - นางเมี้ยน พูนปาน (มีหน้าที่จัดเก็บเข้ากองทุนแปลงผักรวมของชุมชนในอัตราแปลงละ 20 บาทต่อเดือนเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาระบบน้ำ ไฟฟ้าและเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแปลงผักรวมของชุมชน 7.กรรมการฝ่ายควบคุมคุณภาพ - นายณรงค์ วัชชิระศิริกุล - นางศรัทธาพร ทิพรักษ์

(มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพการปลูกผักให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษ 8.กรรมการฝ่ายการตลาด        - นางสุพิศ หมื่นรันต์ - น.ส.เพ็ญนภา รัตนการ - นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ (มีหน้าทีประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาดในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

9.กรรมการฝ่ายวิชาการและศึกษาดูงาน - น.ส ตุลยา กลับแก้ว - น.ส กษมาพร ทองเขียว (มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านวิชาการในการปลูกผัก การบำรุงรักษาและการกำจัดศัตรูพืช

10.เลขานุการกลุ่ม        - นางปาณิสรา รามหนู - นางภัทราพร ทองคำ (มีหน้าที่ด้านงานธุรการและการประสานงาน)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำจำนวน 10 คน  ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 25 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

ประชุมคณะทำงาน

5 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประธานกรรมการโครงการชี้แจงผลการดำเนินการกิจกรรมที่ผ่านมา
 • รับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินกิจกรรม
 • แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมกรรสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาคือ กิจกรรมเตรียมแปลงเพาะพันธ์ผักรวมของชุมชนซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกันปรับปรุงดินด้วยการหว่าโดโลไมท์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย อบต.เกาะเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อกม. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ร่วมกันประชุม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 600.00

เตรียมแปลงเพาะพันธ์ผักรวมของชุมชน

14 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมดิน ไถพรวนดิน แบ่งแปลงดินสำหรับปลูกพืช
2.ปรับปรุงดินด้วยไดโลไมท์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 140 ครัวเรือนร่วมฟังการอบรมให้ความรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ  โดย มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น 2 ประเภทคือ
1. ผู้ที่ปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน จำนวน 100 ครัวเรือน 2. ผู้ที่ปลูกผักปลอดสารพิษในแปลงผักรวมของชุมชน จำนวน 40 ครัวเรือน มีการแบ่งแปลงดินแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันโรยไดโลไมท์เพื่อปรับสภาพดินทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์จึงปลูกพืชซึ่งพืชที่ปลูกคือ ผักบุ้ง ข้าวโพด คะน้า โหระพา คะน้า ดาวเรือง พริกขี้หนู มะเขือ ตะไคร้ ต้นหอม ข้าวพันธ์หอมใบเตย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 140 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน 100 ครัวเรือน 2.กลุ่มปลูกผักบริเวณแปลงสาธิตทุ่งนานอก จำนวน 40 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00

ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีปฏิบัติการผลิตอาหารปลอดภัย

10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.อบรมให้ความรู้การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2.อบรมวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 3.อบรมวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการโครงการตลาดนัดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีปฏิบัติการผลิตอาหารปลอดภัย(อบรมทำปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ)โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 135 คน มีการอบรมเรื่อง 1.การทำปุ๋ยหมักชีวภาพโดยการเลือกสูตรที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น เศษวัสดุจากพืช แกลบ มูลวัว รำละเอียด พด.1  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.นำมูลวัวมาโรยให้เป็นกองและเกลี่ยให้เสมอกันเป็นชั้นที่ 1
2.นำรำละเอียดมาโรยบนชั้นมูลวัวเป็นชั้นที่ 2
3.นำมูลไก่มาโรยบรำละเอียดเป็นชั้นที่ 3
4.นำพด.1 มาผสมน้ำประมาณ 5 ซองแล้วราดให้ชุ่ม
5.ทำตามข้อ 1-4 จนได้ปริมาณกองที่ต้องการ และคลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันฝน หลังจากนั้นทุกๆ 7 วัน ให้กลับกองปุ๋ยเพื่อระบายความร้อน ประมาณ 20-30 วัน สามารถนำปุ๋ยหมักมาใช้ได้ 2. การทำน้ำหมักชีวภาพ     ใช้วัตถุดับได้แก่ พืชที่มีกลิ่นแรง (ข่า ตะไคร้ สาบเสือ ใบสาบเสือ ยอดสะเดา ขิง ฯลฯ) กากน้ำตาล พด.7 น้ำสะอาด
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. นำพืชที่เตรียมไว้มาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่ลงในถังหมัก
2. นำกากน้ำตาลประมาณ 1 แกลลอน ใส่ลงไปในถังหมัก 3. นำพด.7 จำนวน 5 ซอง ผสมน้ำลงตามลงไปในถังหมัก 4. ประมาณ 15 วัน น้ำหมักสามารถใช้ได้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการฉีดพ่นป้องกันแมลง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 135 คน จากที่ตั้งไว้ 135 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย 100 คน กลุ่มเยาวชน 20 คน
รวม135 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 3,375.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 7,375.00

ประชุมคณะทำงาน

5 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ 2.วางแผนการดำเนินงาน 3.มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 4.กำหนดวันเวลาสถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการเห็นควรจัดกิจกรรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปูพื้นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ ริมถนนหน้าทุ่งนานอก ม.4 ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง แบ่ี้งคณะกรรมการ เตรียมจัดกิจกรรมดังนี้     1.เตรียมสถานที่     2.ประสานงานวิทยากร     3.เตรียมวัสดุอุปกรณ์     4.เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

15 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

จัดเวทีคืนข้อมูลสุขภาพกับการบริโภคของคนบ้านนาและวางแผนปฏิบัติงานโครงการ

30 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สรุปข้อมูลสุขภาพ  ลักษณะการบริโภคของคนบ้านนา 2.วางแผนการปลูกผัก  การเตรียมแปลง
3.ร่วมการแลกเปลี่ยนกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการที่บ้าน พร้อมกำหนดทีมติดตามผล กำหนดวันเวลาเพาะพันธ์ในแปลงผักรวม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีคืนข้อมูลสุขภาพกับการบริโภคของคนบ้านนาและวางแผนปฏิบัติโดยมีกิจกรรมดังนี้

1.สรุปข้อมูลสุขภาพลักษณะการบริโภคของคนบ้านนา                 จากการสอบถามผู้สูงอายุในชุมชนมีการบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนบ้านนาว่า เป็นกลุ่มบ้านที่บรรพบุรุษ ได้เข้ามาครอบครองและเข้ามาอยู่ในพื้นที่มาช้านานกว่า 200 ปี สืบเนื่องมาจากหลักฐานซึ่งได้การบอกเล่าสืบต่อกันมา  ในอดีตบ้านนาเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ไม้ สัตว์ป่า เมื่อประชากรมากขึ้นจึงมีการตัดไม้ ถางป่า เพื่อทำนาโดยตัดไม้และขุดตอไม้หรือการพลิกนาด้วยจอบ เพื่อทำเป็นผินนา เมื่อประมาณปี 2450 เป็นต้นมา และมีการตั้งกลุ่มบ้านขึ้นตามสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในขณะนั้นว่า "บ้านนา" เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ทำกิจของตนเอง โดยตั้ต่งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านคลองใหญ่ ตำบลเกาะเต่า กระทั่งปี พ.ศ.2543 ได้แยกการปกครองครองเป็นหมู่ที่ 13 บ้านนา โดยมีนายอำไพย สังข์แก้ว ได้รับคัดเลือก้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2543 จนถึงปัจจุบัน
                จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน และข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านคลองใหญ่)
                            1. ผู้ป่วยเบาหวาน                              จำนวน  17 คน                             2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง                    จำนวน 85 คน                             3. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง    จำนวน 26 คน                             4. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง                  จำนวน 18 คน                             5. ผู้ป่วยโรคเมร็ง                                จำนวน 1 คน                             ุ7.  กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน                          จำนวน 145 คน                             8.  กลุ่มเสี่ยวความดันโลหิตสูง                จำนวน 293 คน                             9.  กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปมีรอบเอวเกิน        จำนวน 214 คน                           10.  กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วน          จำนวน 167 คน จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย และมีการปลูกพืชผักไว้กินเองโดยไม่ใช้สารเคมี
2.แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ประเภทคือ
- กิจกรรมแปลงสาธิตจำนวน 50 คน
- ปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน 150 คน

3.แนะแนววิธีการปลูกพืชและการดูแลผักปลอดสารพิษ

4.แบ่งกลุ่มตามชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จับฉลากแบ่งร่อง

5.การวางแผนการปฏิบัติงาน - การทำการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพสูตรพระราชทาน ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  เพื่ออบรมให้ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติ
- การทำแปลงเพาะพันธ์ผักและเตรียมดิน ในวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2557

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 165 คน จากที่ตั้งไว้ 115 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 150 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 14,375.00 300.00 280.00 0.00 0.00 14,955.00

สรุปข้อมูลที่ได้จากวันประชุมชี้แจง

22 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมสรุปข้อมูลที่ได้จากวันประชุมชี้แจงโครงการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
 2. มติที่ประชุมเห็นควรใช้พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งนานอกเป็นพื้นที่ดำเนินการทำแปลงผักรวมของชุมชน
 3. ที่ประชุมร่วมกันจัดผังแปลงผักรวมและแนววางท่อระบบน้ำของแปลงผัก รวมทั้งกำหนดวันไถเตรียมดิน และแบ่งแนวแปลงผักเตรียมยกร่องผัก
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 ประชุมสรุปข้อมูลที่ได้จากวันประชุมชี้แจงโครงการแก่ประชาชน ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 152 คน แบ่งเป็น 1.ปลูกผักในครัวเรือน 112 คน  2.ปลูกในแปลงผักรวมของชุมชน 40 คน โดยมติที่ประชุมเห็นควรใช้พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งนานอกเป็นพื้นที่ดำเนินการทำแปลงผักรวมของชุมชน ที่ประชุมร่วมกันจัดผังแปลงผักรวมและแนววางท่อระบบน้ำของแปลงผัก รวมทั้งกำหนดวันไถเตรียมดิน และแบ่งแนวแปลงผักเตรียมยกร่องผัก

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน ตัวแทนจากอบต. 3 คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 คน พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00

ประชุมชี้แจงโครงการ

16 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพี่เลี้ยง
ร่างรายงาน
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประชุมชี้แจงโครงการ

16 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงโครงการ ให้กับประชาชนที่สนใจได้รับทราบ บอกวัตถุประสงค์ของโครงการและวิธีการดำเนินงานและผลที่จะเกิดขึ้นหลังการดำเนินงาน สำรวจข้อมูล  รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการโดยมีผู้สมัครร่วมปลูกในแปลงผักรวมจำนวน 42 ครัวเรือน และปลูกผักในครัวเรือนจำนวน 100ครัวเรือนและร่วมกันวางแผนทำกิจกรรมสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสอบถามเรื่องการปลูกผักในครัวเรือนหรือไม่ มีการใช้สารเคมีหรือไม่ รายจ่ายของครอบครัว พฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวันให้แต่ละครัวเรือนช่วยตอบและคณะทำงานเก็บรวบรวมเพื่อเตรียมรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในเวทีครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจรายละเอียดโครงการ และยินดีเข้าร่วมเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยการรวมกลุ่มผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 165 คน จากที่ตั้งไว้ 165 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ 15 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 20,625.00 2,000.00 0.00 0.00 22,625.00

ประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557

15 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 -16.30 น. น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 ทบทวนภาพรวมขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาและกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ การบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการงบประมาณ รายงานความก้าวหน้า บริหารจัดการโครงการเก็บหลักฐานการเงิน ใบเสร็จ  การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บ วางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรมและรายจ่ายในกิจกรรม การรายงานงวด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทบทวนภาพรวมขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาและกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ การบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการงบประมาณ รายงานความก้าวหน้า บริหารจัดการโครงการเก็บหลักฐานการเงิน ใบเสร็จ  การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บ วางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรมและรายจ่ายในกิจกรรม การรายงานงวด เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการปฐมนิเทศในวันนี้ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการของโครงการต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

6 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่ติดป้ายซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณที่ทุกคนใช้ร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

ประชุมคณะทำงาน

5 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00 น.
บ้านนา หมู่ที่ 13บ้านนา หมู่ที่ 13
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย อบต.เกาะเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อกม. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ร่วมกันประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการร่วมสร้างชุมชุมและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 โดยร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ทบทวนแผนชุม และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม ช่วยกันเสนอแนวความคิดกำหนดกิจกรรมตลอดจนวางแผนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สภาผู้นำซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อการเตรียมความพร้อม วางแผนการทำงานซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการประชุมชี้แจงโครงการให้กับประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ขยายผลสู่การส่งเสริมกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตอาหารปลอดภัย และการส่งเสริมการรวมกลุ่มสถานที่จัดจำหน่ายอาหารปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย อบต.เกาะเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อกม. ตัวแทนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ร่วมกันประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 515.00 110.00 0.00 0.00 625.00