แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด)

รหัสโครงการ 57-01459 รหัสสัญญา 57-00-0859 ระยะเวลาโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

กระบวนการเสริมพลังผู้นำ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายผู้นำชุมชน

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนได้ใช้กระบวนการสภาชุมชนพูดคุยวางแผนและแก้ปัญหา

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการดำเนินงานโครงการ ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู(ต่อยอด)ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกการดูแลสุขภาพเครือญาติและกลุ่มเยาวชนติดยาเสพติด 2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไกสุขภาพหมู่บ้าน 3.เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่และกลไกสุขภาพหมู่บ้าน ผลงานที่สำคัญคือการประชุมคณะทำงานโครงการ 12 ครั้ง คณะทำงานโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานและเกิดกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมนำไปสู่สภาหมู่บ้านที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานและร่วมกันวางแผนงานการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกเรื่อง มีการจัดทำฐานข้อมูลแบบครบวงจรโดยแกนนำเก็บข้อมูลจำนวน 13 ตระกูลนำข้อมูลเก่าที่มีมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนต่อโดยให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับโรคติดต่อทางพันธุกรรมของคนในชุมชนทั้ง 13 ตระกูลนำไปสู่การดูแลสุขภาพ การลงเยี่ยมบ้าน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมเสริมพลังผู้นำในชุมชน 4 ฝ่าย คือฝ่ายปกครอง ฝ่ายผู้นำศาสนา ฝ่ายวิชาการและผู้นำชุมชน มีความเข้าใจการทำงานของชุมชนและร่วมเข้ามาเป็นกลไกสภาหมู่บ้านในการขับเคลื่อนงานของชุมชนและเห็นความสำคัญในการทำงานแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมลงเยี่ยมบ้านโดยมีทีมอาสาสมัครทั้งชุดเก่าและชุดใหม่มาร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการลงเยี่ยมบ้านโดยคน 3 วัย จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้งแล้วมีการสรุปผลการลงติดตามเยี่ยมบ้าน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชน ซึ่ง อาสาสมัครชุมชน 13 ตระกูล จำนวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพตนเอง และเรื่องอาหารการกินตนองและผู้ป่วยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการปฏิบัติตัวโดยการออกกำลังกาย มีครัวเรือนต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีโดยมาประกาศในวันจัดกิจกรรมตระกูลสัมพันธ์ด้วยกีฬาวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันและเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย เมื่อได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ สิ่งที่สำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานโครงการแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดหนดโดยคณะทำงานโครงการและภาคีการทำงาน การบริหารจัดการโครงการการดำเนินงาน และคณะทำงานมีหน้าที่หลักคือการประสานงาน การจัดทำบัญชี และการจัดกระบวนการโครงการ การดำเนินงานต่อไปของพื้นที่ ม.2 บ้านปากละงูคือการพัฒนาศักยภาพสภาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและการขับเคลื่อนงานของสภาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนมีความโปร่งใสในการทำงานและมีแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3