แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

รหัสโครงการ 57-01476 รหัสสัญญา 57-00-1030 ระยะเวลาโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์และการติดตามผลตามตัวชี้วัด ดังนี้ ข้อ 1 เพื่อให้มีอาหารสุขภาพถูกหลักโภชนาการพอเพียงในครอบครัวและชุมชน ผลการดำเนินงาน (1.1) แกนนำชุมชนมีการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมของของแกนนำชุมชน มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 90 (1.2) ประชาชนทุกหลังคาเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลชุมชนร้อยละ 100 (1.3) ครัวเรือนเป้าหมายเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ร้อยละ100 (1.4) เกิดกลุ่มอาหารให้กับชุมชน 5กลุ่ม
ข้อ 2. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผลการดำเนินงาน (2.1) มีฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก 1แห่ง(2.2) ครัวเรือนเป้าหมายทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะครัวเรือนร้อยละ80 ข้อ 3.เพื่อส่งเสริมกลไกการเรียนรู้ความมั่งคั่งทางอาหารและสร้างสวัสดิการชุมชน ผลการดำเนินงาน ( 3.1) มีตลาดสีเขียวเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัย1แห่ง(3.2) มีกติกาทางสังคม(3.3) มีการจัดเมนูอาหารตามกลุ่มวัย(3.4) มีมหกรรมตลาดสีเขียว อาหารสุขภาพ พอเพียง1ครั้ง

สรุปผลงานโดยรวมพบว่า ชุมชนบ้านหนองสีขวัญ คนได้ปรับวิธีคิด มีการปฏิบัติการร่วมกัน ใช้ทุนในชุมชน เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายได้ ดังนี้ 1.เกิดแนวทางการปรับวิถีชีวิตประจำวัน มีการทำบัญชีครัวเรือน (ได้เรียนรู้วิธีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ) ทำให้มีเงินออมในครอบครัว เรียนรู้วิธีการลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพการทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพกลุ่มเป้าหมายนำขี้วัวแกลบฟางข้าว ขยะที่เหลือจากครัวเรือนมาเป็นส่วนผสม ทำให้ขยะครัวเรือนลดลง หนูลดลงลดต้นทุนในการผลิต 2.เกิดการรวมตัวเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกมะนาวปล้องการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ เลี้ยงกบ และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเมื่อได้ผลผลิต ก็จะมีการแบ่งปันกันในชุมชน รวมทั้งนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 3.เกิดกลุ่มอาหารให้กับชุมชน5กลุ่ม คือกลุ่มผักปลอดสารพิษผักเกษตรอินทรีย์กลุ่มเลี้ยงกบแบบภูมิปัญญากลุ่มเลี้ยงปลาธรรมชาติในบ่อข้างล้านกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านพันธุ์พื้นเมืองกลุ่มปลูกมะนาวพื้นบ้านซึ่งจะเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับให้สมาชิกกลับไปทำต่อกันที่บ้าน 4เกิดกระบวนการติดตามการทำงานในชุมชน โดยคณะทำงาน ร่วมกับปราชญ์ชุมชน ติดตามผลที่บ้านผู้เข้าร่วมโรงการ เกิดการเรียนรู้ระหว่างบ้านใกล้เคียง นำข้อมูลจากการติดตามมาร่วมเรียนรู้ในที่ประชุมของหมู่บ้าน

การบริหารการเงินตามโครงการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีหลักฐานทางการเงินและผ่านการตรวจสอบโดยพี่เลี้ยง และมีระบบการบริหารจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ
นวัตกรรมทีเกิดจากโครงการ คือ มีคลังอาหารชุมชบ้านหนองสีขวัญ เกิดกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3