รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 57-02604 รหัสสัญญา 58-00-0155 ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน 2557 - 15 ธันวาคม 2558

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

บทเรียนการสร้างการมีส่วนร่วมอของคนในชุมชน

ป้ายเส้นทางการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

การเพาะถั่วงอกในการโฟม และขวดพลาสติก กล่องอเนกประสงค์จากขยะโฟม ด้วยเทคนิคเดคูพาจ

ป้ายวิธีการเพาะถั่วงอกในกล่องโฟม และขวดน้ำ กล่องอเนกประสงค์จากขยะโฟม

 

3. กระบวนการใหม่

การประชุมคณะกรรมการตลาดเทศวิวัฒน์

วาระการประชุม/สรุปการประชุมประจำเดือน

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

วิธีการรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อทำกองทุนพัฒนาตลาด

กิจกรรมคัดแยกขยะ - รับซื้อขยะ และธนาคารออมทรัพย์จากขยะ

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

กลุ่มสมาชิกธนาคารออมทรัพย์จากขยะ

สมาชิกธนาคารออมทรัพย์จากขยะ และสมุดบัญชีกองทุนเพื่อพัฒนาตลาด

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

เกิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ และการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกำแพงรัษ์สิ่งแวดล้อม และลานน้ำหมักชีวภาพ

ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ กำแพงรักษ์สิ่งแวดล้อม และลานน้ำหมักชีวภาพ

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

คนในชุมชนเห็นความสำคัญของสุขภาพ ช่วยกันดูแลสุขภาพ

เกิด อสม. ในชุมชน

 

2. การบริโภค

ชาวชุมชน พ่อค้า และแม่ค้าเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ

เริ่มมีการใช้ปิ่นโตมาซื้ออาหาร และพ่อค้า แม่ค้า มีการนำกระดาษขาวมาห่ออาหารทอด ก่อนใส่กล่องโฟม

 

3. การออกกำลังกาย

มีกลุ่มออกกำลังกาย ไทเก็ก ในตอนเช้า วันจันทร์ พฤหัสบดี และวันเสาร์

เกิดกลุ่มออกกำลังกายไทเก็ก

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

การคัดแยกขยะในครอบครัว/ตลาดเทศวิวัฒน์

ธนาคารขยะ

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิล และคัดแยกเศษผัก เพื่อทำน้ำหมักชีวภาพ

กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์จากขยะ

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

มีการให้ความรู้เรื่องการเพาะถั่วงอกในกล่องโฟม และขวดน้ำ ให้กับผู้ที่สนใจ ความรู้เรื่องการนำขยะโฟมมาทำกล่องอเนกประสงค์

ความรู้เรื่องการเพาะถั่วงอกในกล่องโฟม ความรู้เรื่องการนำขยะโฟม มาทำกล่องอเนกประสงค์ ด้วยเทคนิคเดคูพาจ

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

รู้จักศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลมากขึ้น และได้รับความรู้เรื่องสุขภาพจาก อสม

มี อสม. ในชุมชน และมีการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติกาตลาด ในการจัดระเบียบ และช่วยกันรักษาความสะอาด

กติกาตลาด

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดการประสานงานกับกลุ่มเยาวชนบ้านบางปลาหมอกลุ่มชุมชนศรัทธาบ้านมั่นคง กลุ่มนักศึกษาศิลปะศึกษา และนักศึกษาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เทศบาลเมืองปัตตานี

กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการประชุมคณะทำงานทุกเดือน

คณะทำงานชุมชน

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการระดมทุน ด้วยการบริจาคขยะรีไซเคิล ก่อนการทำกิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารออมทรัพย์จากขยะ

กองทุนเพื่อพัฒนาตลาด

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

เกิดการประชุมคณะทำงานทุกเดือน และกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล เดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

การประชุมคณะทำงาน กิจกรรมคัดแยกขยะ

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน

บทเรียนด้านการจัดการขยะ และการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

ชาวชุมชนเห็นความสำคัญของข้อมูล ในการทำกิจกรรมทุกครั้งจะต้องนำข้อมูลที่มีมาใช้ และสอบถามความต้องการของคนในชุมชนก่อนการทำกิจกรรม

การทำแผนสุขภาวะชุมชน

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ในการทำกิจกรรมมีสื่อภาพยนต์มาถ่ายทำกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อออกรายการรอบภูมิภาค ทางช่อง NBT

รายการรอบภูมิภาค วันที่ 15 ตุลาคม 2558

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

การนำวัสดุเหลือใช้(เพาะถั่วงวกคอนโด)

การเพาะถั่วงอกในการโฟม และขวดพลาสติก กล่องอเนกประสงค์จากขยะโฟม

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการจัดระเบียบชุมชน และตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ลดการสร้างขยะและสร้างสุขภาวะร่วมกัน ปัญหาขยะยังเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนซึ่งเป็นตลาดสด จากการทำโครงการมา 2 ปี สามารถลดขยะได้บางส่วน และสามารถกลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการปรับสภาพน้ำในคลองอาเนาะซุงา แต่ปัญหาที่พบ การขาดทิศทางการทำงานของชุมชน และคณะทำงานที่เข็มแข็ง จึงทำให้ปัญหาขยะไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อตลาด เช่น คณะกรรมการผู้ประกอบการตลาด และเทศบาล เป็นต้น อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาคณะทำงานให้เยาวชนจากสถานศึกษา และในชุมชนมาทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องการจัดการขยะ ในขณะที่เยาวชนจะต้องไปเรียนหนังสือ จึงทำให้การทำงานขาดการต่อเนื่อง การจัดการขยะจึงยังไม่สามารถสร้างรูปแบบ และทำงานอย่างต่อเนื่องได้ และยังคงมีขยะในตลาดที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

เนื่องจากชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เป็นชุมชนเมืองที่เพิ่งเริ่มจัดตั้ง เดิมชาวชุมชนมุ่งเน้นการทำมาหากินเป็นหลัก ต่างคนต่างอยู่ ให้ความสำคัญกับส่วนรวมน้อย จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทำให้ เกิดการรวมตัวกันจนมีคณะกรรมการ คณะทำงานของชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกองทุน 2 กองทุน คือกองทุนพัฒนาตลาด และกองทุนเพื่อการศึกษาของเยาวชน มีแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ และกำแพงภาพวาดให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และแจ้งเหตุความปลอดภัย และชาวชุมชนเห็นความสำคัญของการร่วมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน อย่างไรก็ตามชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ยังขาดทิศทาง และคณะทำงานที่เข็มแข็ง คณะทำงาน และชาวชุมชนจึงหันกลับมาทบทวนการทำงาน และเห็นว่า เราควรมองไปข้างหน้า ทำให้ชุมชนจัดการตนเองได้ เป็นชุมชนน่าอยู่ โดยสานต่อกิจกรรมที่ทำผ่านมา เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้คณะทำงานต่อไป

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3