แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ

รหัสโครงการ 57-02594 รหัสสัญญา 58-00-0071 ระยะเวลาโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดสภาบูเกะสูดอามันดามัยเพื่อพิจารณาปัญหาชุมชนและกลุ่มจัดการปัญหาขยะของชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานสภา

เชิญกลุ่ม เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมสภามากขึ้น

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน
 • เกิดความร่วมมือการจัดการขยะ ระหว่าง ชุมชน โรงเรียน มัสยิด และตลาดชุมชน

 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรุู้ และเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

เกิดกลุ่มปุ๋ยชีวภาพจากขยะครัวเรือน 70 คน

 

ขยายและถ่ายทอดไปสู่กลุ่มครัวเรือนอื่น ๆ ที่ยังไม่ไช้ปุ๋ยชีวภาพ

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติการการจัดการขยะชุมชน

 • มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดการขยะของชุมชน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบทั้งในพื้นที่ชุมชน พื้นที่ตลาดนัดชุมชนและโรงเรียนอย่างชัดเจน เกิดกติกาชุมชน ดังนี้
 1. ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ตะกร้าจ่ายตลาด
 2. ลดการใช้กล่องโฟม โดยใช้ปิ่นโตแทน
 3. ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
 4. ทิ้งขยะในที่คัดแยกขยะประจำตลาดนัด มีการสอดแทรกวาระการลดขยะในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น คุตบะห์ทุกวันศุกร์ การสอนเกี่ยวกับหลักธรรมศาสนาในมัสยิดประจำวันเสาร์-อาทิตย์ สร้างค่านิยมรณรงค์ลดขยะโดยนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่นการนำขยะมูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ย มีธนาคารขยะเกิดขึ้นในชุมชน

แนะนำให้มีการทบทวนปรับปรุง่กติกาชุมชนเป็นระยะ ๆ

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้นำชุมชนและสภาบูเกะสูกออามันดาัย เกิดความภาคภูมิใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

สรุปผลงาน

1.เกิด “สภาบูเก๊ะสูดออามันดามัย” สภาในการแก้ปัญหาการจัดการขยะและผลักดันกติกาการจัดการขยะในชุมชนมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 50 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , เยาวชน และครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่ มาร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน มีเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน โดยมี เครือข่ายการทำงาน 2 เครือข่าย ประกอบด้วย

 • แกนนำครัวเรือนต้นแบบมีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 70 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 27.8 จากครัวเรือนทั้งหมด 252 หลังคาเรือน โดยมีบทบาทที่เป็นตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนด้านการนำความรู้เรื่องการจัดการขยะมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนโดยมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง การนำขยะที่มีอยู่ในครัวเรือนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งทำให้ครัวเรือนต้นแบบได้รับประโยชน์และลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย เพราะสามารถผลิดได้เอง มีความปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นต้นแบบแก่ครัวเรือนอื่นๆในชุมชน
 • กลุ่มธนาคารขยะมีบทบาททำหน้าที่ในการดูแลการรับซื้อขยะในชุมชน โดยมีสมาชิกธนาคารขยะทั้งหมด 35 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากครัวเรือนต้นแบบ ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้านอสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , เยาวชนจากโรงเรียนบูเกะสูดอครูตาดีกาสอนตาดีกาซึ่งมีบทบาทในการรณรงค์ให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง และเชิญชวนนำมาขายให้กับธนาคารขยะ เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ขยะในหมู่บ้านลดลงทำให้ชุมชนน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัยจากโรค

2.มีกติกาชุมชนที่เกิดจากหลายแนวคิด และครอบคลุมเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนที่สุด โดยเกิดกติกาชุมชนในการจัดการขยะ ดังนี้

 • ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ตะกร้าจ่ายตลาด
 • ลดการใช้กล่องโฟม โดยใช้ปิ่นโตแทน
 • ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
 • ทิ้งขยะในที่คัดแยกขยะประจำตลาดนัด
 • มีการสอดแทรกวาระการลดขยะในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น คุตบะห์ทุกวันศุกร์ การสอนเกี่ยวกับหลักธรรมศาสนาในมัสยิดประจำวันเสาร์-อาทิตย์
 • สร้างค่านิยมรณรงค์ลดขยะโดยนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่นการนำขยะมูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ย
 • มีธนาคารขยะเกิดขึ้นในชุมชน

3.เกิดกลุ่มแกนนำเยาวชนต้นแบบมีสมาชิกแกนนำเยาวชนทั้งหมด จำนวน 50 คนโดยมีแกนนำเยาวชน จาก โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ และ ตาดีกามัสยิดบ้านบูเกะสูดอ ที่มีบทบาทในการรณรงค์การจัดการขยะและลดการการสร้างขยะในชุมชน ดังนี้

 • โดยมีการเดินขบวนพาเหรด จากจุดเริ่มต้น (โรงเรียน) ถึงตลาดนัดชุมชนบูเกะสูดอเพื่อให้ชุมชนตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะและเป็นการเชิญชวนให้ผู้มาซื้อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ลดใช้พลาสติกในการบรรจุอาหาร ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะเป็นอย่างดี ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่
 • การนำข้อมูลสถานการณ์ขยะของชุมชน ผ่านการร้องเพลง อานาเซะ,ซาเยาะ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน เยาวชนได้รับรู้ปัญหาขยะในชุมชน รับรู้ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และยังสามารถนำไปกระตุ้นชุมชนให้หันมาสนใจเรื่องขยะ และร่วมกันดูแลชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ต่อไป

การใช้จ่ายเงิน

 • เบิกเงินงวดสุดท้ายและปิดโครงการ 25,512.30 บาท
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3