สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 57-02539 รหัสสัญญา 58-00-0043 ระยะเวลาโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

ความรู้ในการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล

บันทึกการไปศึกษาดูงาน/รายงานผลการดำเนินงาน

ทำจริงสร้างกลุ่ม

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การใช้เด็กในโรงเรียนช่วยในการจัดเก็บข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน

ขยายผลอย่างต่อเนื่อง ใหเด็กเป้นผู้สอบถามและบันทึกรายวันเพื่อสร้างการเรียนรู้และตระหนักในการใช้จ่ายของครัวเรือน

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานและโรงเรียนในชุมชน ในการจัดประชุมเปิดโครงการ/การให้ความรู้เด็กโดยเฉพาะรดับประถมตอนปลายในการทำบญชีครัวเรือน

รายงานผลการดำเนินงาน

ขยายความร่วมมือไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนในประเด็นอื่น

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีวงวิเคราะห์ต่อเนื่องจากการทำบัญชีครัวเรือน

รายงานผลการดำเนินงาน

ขยายไปสู่การทำแผนครัวเรือนและแผนชุมชน

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

แกนนำในการขับเคลื่อนงานคือแกนนำของกลุ่มสตรีบ้านโต๊ะบัน

รายงานผลการดำเนินงาน/กลุ่มสตรีบ้านโต๊ะบัน

ขยายการมีส่วนร่วมไปสู่กลุ่มองค์กรภาคีอื่นๆในชุมชน

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีทักษะในการพัฒนาโครงการ การจัดทำข้อมูลสุขภาวะ การวิเคราะห์ การจัดลำดับความสำคัญดของปัญหา การเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ

โครงการสตรีโต๊ะบันก้าวหน้าฯ

ใช้ในการจัดการประเด็ปัญหาอื่นในชุมชน

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทีมสมาชิกสตรีบ้านโต๊ะบัน มีความภูิใจในการที่มความสามารถจัดทำโครงการ บริหารจัดการโครงการ

กลุ่มสตรีบ้านโต๊ะบัน

ขยายสู่การดำเนนการในประเด็นอื่นของชุมชน

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
  • การดำเนินงานของบ้านโต๊ะบันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สตรีที่ว่างงานภายในชุมชนและเพื่อให้มีสภาผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  • มีกิจกรรมสำคัญคือการหนุนเสริมให้ครัวเรือนทำบัญชีครัวเรือน เรียนรู้การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเรียนรู้การปลูกผักและปลูกมะนาวนอกฤดู การใช้สภาหมู่บ้านในการบริหารจัดการชุมชนผ่านการประชุมหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้น

  • ในส่วนของการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนพบว่า สามารถผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายทำได้ แต่ไม่เห็นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมตามที่วางไว้ในวัตถุประสงค์ในส่วนของการร่วมกันเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพเสริมปลูกผักและปลูกมะนาวนอกฤดูกาลพบว่าไม่สามารถรวมกลุ่มกันทำได้ การปลูกผักยังเป็นต่างคนต่างทำ ไม่มีการรวมตัวกัน การปลูกมะนาวนอกฤดูกาลที่ผ่านการเรียนรู้ดูงานมาแล้วก็ยังไม่มีการลงมือทำจริงการทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพยังมีการทำและใช้กันน้อยในชุมชน ส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยจากขี้ค้างคาวซึ่งสามารถหาได้ในพื้นที่

  • ตัวชี้วัดที่วางไว้ว่า สตรีครึ่งหนึ่งในชุมชน มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวที่เกิดจากโครงการนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงในส่วนของกลไกสภาผู้นำมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่เห็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การกำหนดแผน กำหนดจังหวะก้าวของชุมชนไม่เห็นแผนการจัดการครัวเรือนที่ต่อเนื่องจากการทำบัญชีครัวเรือน กลไกในการขับเคลื่อนงานตามโครงการยังอยู่ในส่วนของกลุ่มสตรีบ้านโต๊ะบันเป็นแกนหลัก ยังไม่ถึงกลไกกลางของชุมชน ซึ่งถ้าสามารถขยายผลการบริหารจัดการดึงกลุ่มองค์กรอื่นในชุมชนเข้ามาร่วมได้ อาจจะสามารถพัฒนารูปแบบจนถึงสภาหมู่บ้านได้ในอนาคต

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3