ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)

รหัสโครงการ 57-02567 รหัสสัญญา 58-00-0090 ระยะเวลาโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจของชุมชนและเพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนให้เข้มแข็ง ผลดำเนินงาน

 • การสำรวจพฤติกรรมของคนในชุมชนเรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่าย วิธลดรายจ่าย วิธีเพิ่มรายได้ การออมในครัวเรือน ความเอื้ออาทร สรุปผลวิเคราะห์ผลการสำรวจ
 1. กลุ่มเยาวชน เเละ อสม. ในหมู่บ้านจำนวน 15 คนสำรวจพฤติกรรมในเรื่องเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือน การใช้จ่าย(วิธีลดรายจ่าย -เพิ่มรายได้) และนำสู่การออมเงิน จำนวน 119 คน เป็นเพศชาย 65 คน (ร้อยละ 54.62) เพศหญิง 54 คน (ร้อยละ 45.38)

 2. เศรษฐกิจพอเพียงที่ทำในครัวเรือน ได้แก่ ปลูกข้าว จำนวน 34 คน , ทำสวน (ยางพาราและผลไม้) จำนวน 35 คน , ทำไร่ (อ้อย) จำนวน 2 คน , เลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ จำนวน 7 คน , เลี้ยงสัตว์ (ไก่ เป็ด) จำนวน 15 คน , รับจ้าง จำนวน 7 คน , อื่นๆ 19 คน 3.เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ คือ ต้องการความรู้เพิ่มเติม จำนวน 95 คน และถูกชวนมา จำนวน 24 คน


- การจัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีเปิดโครงการโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน มีผู้เข้าร่วม 119 คน กิจกรรมทำให้ 1. ทำให้ชาวบ้านได้ทราบข้อมูลในภาพรวมของหมู่บ้าน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน จากการจัดเวทีคืนข้อมูล2. เมื่อทราบปัญหาแล้วคณะกรรมการฯนำมาวิเคราะห์ และให้ความรู้เรื่องต่างๆ เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
3. ชาวบ้านสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงข้อบกพร่อง


- การประชุมสภาผู้นำชุมชนทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้นำ กรรมการ สตรี เยาวชน และชาวบ้าน จำนวน 30 คน ร่วมประชุมสภาผู้นำชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมดตลอดทั้งโครงการ 12 ครั้ง
สภาผู้นำได้ขับเคลื่อนโครงการ เกิดกรทบทวนกิจกรรมที่ผ่านและวางแผนกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป โดยกิจกรรมที่ผ่านการขับเคลื่อน ได้แก่ 1.กิจกรรมสำรวจและสรุปพฤติกรรม 2.กิจกรรมจัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด3.กิจกรรมจดทุกครั้งที่จ่ายเพื่อให้ครัวเรือนรู้รายรับ รายจ่ายที่แท้จริงและสามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป4.กิจกรรมลดรายจ่ายโดยการสอนสาธิตการทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูด และการทำสมุนไพรไล่ยุงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสกับสารเคมี 5. กิจกรรมครัวเรือนมีการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ทำให้ทีมมีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ


ผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจโดยชุมชน ผลการดำเนินงานดังนี้

 • จัดกิจกรรมลดรายจ่ายจากวัสดุที่มีในชุมชนโดยการสาธิต ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนบ้านกลาง ม.4 จำนวน119 คน ได้เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพรตัวแทนครัวเรือนได้เรียนรู้สามารถนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จากการผลิตน้ำยาล้างจานเอง เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษมือไม่สัมผัสกับสารเคมีนำไปสู่การสุขภาพที่ดี และเป็นการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรที่มีในชุมชน

 • กิจกรรมจดทุกครั้งที่จ่าย โดยการจัดให้ความรู้ ความตระหนัก และให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี สอนสาธิตการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย โดยนายอิสเรศ สาริปา ประชาชนชาวบ้านกลางจำนวน 119ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมจดทุกครั้งที่จ่าย 1.ทำให้ทราบรายรับ รายจ่ายและหนี้ สี้นของครัวเรือน ทั้งรายรับจากการประกอบอาชีพ และรายรับอื่นๆ รายจ่ายเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพ
  2.ทำใหทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเทาใดในแตละวัน 3.นำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเงิน จดลำดับ ความสำคัญของรายจ่ายและวางแผนการใช้จ่าย ว่ารายจ่าย ใดมีความจำเปน รายจายใดไมมีความจำเปนสามารถตัดออกได

 • กิจกรรมครอบครัววันฮารีรายา นักเรียนศูนย์การศึกษาตาดีกา ผู้ปกครอง และทุกกลุ่มวัย ในชุมชนจำนวน 250 คน สร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างนักเรียนศูนย์การศึกษาตาดีกา ผู้ปกครอง และทุกกลุ่มวัย ในชุมชนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของชุมชน

 • กิจกรรมเชิดชูครอบครัวต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการเข้าร่วมโครงการร้อยดวงใจสู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทย ชุมชนบ้านกลาง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 119 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้ครอบครัวต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกำลังใจแบบอย่างให้กับผู้สนใจเรียนรู้ต่อไป

 • พ่อแม่ปลูกลูกรักษา เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีในผัก รณรงค์ให้ทุกครอบครัวมีแปลงผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 119 คน มีแปลงปลูกผักปลูกไว้ประจำบ้านต้นเอง ครอบครัวได้รับประทานผักปลอดสารพิษเป็นผลดีต่อสุขภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารในครัวเรือน สร้างความอบอุ่นในครอบครัวพ่อแม่ลูกช่วยกันดูแลปลูกผักครอบครัว เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ กินใจเมื่อได้รับประทานผักที่ปลูกเอง


  ผลการดำเนินวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีผลการดำเนินงานดังนี้

 • ให้ครัวเรือนมีการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว เหลือจากการรับประทานก็สามารถนำมาวางขายที่ร้านค้าผักปลอดสารพิษของชุมชน ตัวแทนครัวเรือนจำนวน 119 คน•เกิดครัวเรือนต้นแบบด้านต่างๆ ได้แก่ ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรผสมผสาน, ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือน, ครัวเรือนต้นแบบผักที่เหลือจากการกินนำมาขายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

 • มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรบ้านกลาง ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านกลาง จำนวน 119 คน
  ตัวแทนครัวเรือนได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้งและแบบน้ำ การผสมดินและการเพาะพันธ์ต้นกล้า การสาธิตวิธีเพาะถั่วงอกคอนโดปลอดสารพิษ แนะนำวิธีการทำเกษตรธรรมชาติแบบผสมผสาน แนะนำวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามธรรมชาติ แนะนำวิธีการเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบประหยัดต้นทุน แนะนำการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการทำนาข้าวและการใช้ประโยชน์จากตอซังข้างโดยไม่เผาทิ้ง เกิดศูนย์เรียนรู้แหล่งเพาะพันธ์ผัก เพาะพันธ์ปลาน้ำจืดสำหรับคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง


  ผลการดำเนินวัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าในการออม ได้จัดกิจกรรมอบรมการวางแผนชีวิต โดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนอนาคตชีวิต เพื่อพึ่งพาตนเองได้ 1.กิจกรรมอบรมการวางแผนชีวิต วางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2.กิจกรรมหยอดทุกครั้งเมื่อเงินเหลือ เพื่อให้ครัวเรือนรู้จักการออม โดยการทำกระปุกออมสินไม้ไผ่ หยอดอย่างน้อยวันละ 1 บาท และรณรงค์ให้มีการหยอดอย่างต่อเนื่อง
  3.ตัวแทนครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของชุมชน โดยการฝากหุ้นเดือนละ 100 บาท ทำให้คนในชุมชนรู้จักการวางแผนชีวิตเพื่อให้รายจ่ายเพียงพอกับรายได้/บัญชี

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3