แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง

รหัสโครงการ 58-03976 รหัสสัญญา 58-00-2241 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

ทำปุ๋ยชีวภาพ ใช้วัสดุในท้องถิ่นขั้นตอนการทำผสมปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วใส่กระสอบ ไม่ต้องกลับกองปุ๋ยหมัก ลดเวลา และลดพื้นที่ทำให้จัดเก็บสะดวก

ครัวเรือนของสมาชิก รายงาน

ปรับปรุงสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพให้มีคุณภาพสูงขึ้น และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

กระบวนการตรวจเลือดเฝ้าระวังสารเคมี เจาะเลือด วิเคราะห์ใช้ข้อมูลทำให้คนเกิดความตื่นตัว ชวนคิดปรับเปลี่ยนการกินภาคีร่วมแลกเปลี่ยน

รายงาน

กระบวนการติดตามตรวจสารเคมีในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการตื่่นตระหนัก

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

-

-

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

กลุ่มถั่วลิสงรวบรวมผลผลิต และเก็บพันธุ์ และส่งตลาด

ชุมชนบ้านเกาะเหรียง

พัฒนาเรื่องการแปรรูป และการจัดการตลาดที่เป็นธรรมและยั่งยืน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชหลากหลายชนิดมังคุดอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพสูงมีแปลงเรียนรู้ 3 แปลง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะเหรียง

พัฒนาแปลงเรียนรู้เพิ่มขึ้น

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

คนปรับเปลี่ยนปลูกและกินอาหารปลอดภัยควบคุมน้ำตาลลดหวานมันเค็ม ของคน 3 วัย

ชุมชนบ้านเกาะเหรียง

รณรงค์และมีการเฝ้าระวัง เช่นตรวจสารเคมีปนเปื้อนในเลือดอย่างต่อเนื่องและตรวจเบาหวานวัดความดัน และจัดแลกเปลี่ยนวิเคราะห์

2. การบริโภค

มีการปรับเปลี่ยนมาบริโภคอาหารปลอดภัย

ชุมชนเกาะเหรียง

ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับตำบล

3. การออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย กิจกรรมร่วมกันในการเดิน ปั่นจักรยาน

ชุมชนบ้านเกาะเหรียง

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

รณรงค์ลดเหล้าบุหรี่ และมีเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่

ที่ประชุมหมู่บ้านเกาะเหรียง ภาพกิจกรรม รายงานโครงการ

รณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีความรู้เรื่องการกินอาหารเป็นยา การปลูกไม่ใช้สารเคมี ผลผลิตอินทรีย์

ชุมชนบ้านเกาะเหรียง รายงานและภาพกิจกรรม

ส่งเสริมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ความรู้สมุนไพร กินอาหารเป็นยาดูแลสุขภาพ

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการทำเกษตร และปลูกผักทำปุ๋ยหมักใช้เองในชุมชน

รายงานกิจรรมและภาพ

ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

ความรักความสามัคคี ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมคิด เปิดใจ ในเวที/ประชุม มีการเชื่อมโยงคนสามวัย ชุมชนน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น

ชุมชนบ้านเกาะเหรียง รายงานโครงการ

กลไกการทำงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงศูนย์พัฒนาครอบครัว

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

กลุ่มปลูกถั่วกลุ่มไม้ผลอินทรีย์ร่วมจำหน่ายผลผลิตรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก

ชุมชนบ้านเกาะเหรียงรายงานโครงการ

พัฒนาปลูกพืชหลากหลายชนิดและมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า
สร้างตลาดที่เป็นธรรม

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีระเบียบข้อตกลงของกลุ่ม ปรับเปลี่ยนปลูกผักกินเองทำเกษตรอินทรีย์

รายงานโครงการ ชุมชนบ้านเกาะเหรียง

พัฒนาและยกระดับชุมชนและตำบล

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มาตรการช่วยกระตุ้น กลุ่มไม้ผลช่วยกันดูแลให้คนปรับทำอินทรีย์รักและผูกพันธุ์

รายงานโครงการ ชุมชนบ้านเกาะเหรียง

มีการใช้มาตรการอย่างต่อเนื่อง

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เครือข่ายระดับตำบลเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่าย อสม. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพทำเกษตรอินทรีย์ดูแลสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดรายจ่าย สร้างรายได้ชุมชน

ชุมชนบ้านเกาะเหรียง

เชื่อมโยงเครือข่าย

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

วงคุยคณะทำงาน ร่วมกันประเมินปัญหาของกลุ่ม หมู่บ้าน วางแผนปฏิบัติการการรับมือภัยแล้ง เกษตรอินทรีย์รับมือกับอากาศเปลี่ยน

รายงานโครงการฯ

กลไกและร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิด ร่วมรับชอบ ประเมินการทำงาน

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีวิทยากรชุมชนให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ มีการใช้วัตถุดิบในชุมชน เช่น ขี้วัว ใบเทียม ทำสารไล่แมลง

รายงานโครงการฯ รายงานการประชุมหมู่บ้าน

มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้วัตถุดินในชุมชน กองเมล็ดพันธุ์

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนของกลุ่ม คณะกรรมการ และสภาผู้นำอย่างต่อเนื่อง

รายงานโครงการฯ

ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ปัญหา ปฏิบัติการร่วมกัน

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

แลกเปลี่ยนความรู้ ลงมือทำ เช่น น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปลูกผัก เก็บเมล็ดพันธุ์

รายงานโครงการฯ

จัดกระบวนการเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้มาทำใช้ในชุมชน

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

จัดทำข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ตัดสินใจร่วมกันและจัดทำแผนปฏิบัติการปรับเปลี่ยนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลูกผักอินทรีย์กินเองร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันทำในการดำเนินการโครงการ

รายงานโครงการ

พัฒนาทักษะการทำงานจากการปฏิบัติ และทบทวนบริหารจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วม

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ภูมิใจสิ่งที่ได้ทำเอามากินเองใช้เอง คนในชุมชนตื่นตัวปรับทำอินทรีย์ สุขกาย สบายใจ

รายงานโครงการฯ

ส่งเสริมให้มีการขยายแนวคิดและทำอย่างต่อเนื่อง

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

-

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

อยู่อย่างพอเพียงประหยัด ใช้สิ่งจำเป็นออม

รายงานโครงการฯ

ขยายสมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้น

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

ช่วยดูแล ช่วยเหลือกันของคน 3 วัย แบ่งปัน กันกินกันใช้ พืชผักที่ปลูก

รายงานโครงการฯ

ส่งเสริมให้คนในอยู่ชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอบอุ่น

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ร่วมกันช่วยคิด ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา วางแผน ขับเคลื่อนงาน

รายงานโครงการฯ

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 • ขับเคลือนร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านเกาะเหรียงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้กลไกคณะทำงานและสภาหมู่บ้าน แกนหลักในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการและดำเนินงาน มีการประชุมประจำทุกเดือน มีคณะกรรมการเข้าร่วมร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ งานสภาชุมชนเป็นงานใหม่ของชุมชนทำให้ระว่างดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรคความเข้าใจไม่ตรงกันของคณะทำงาน ได้มีการทำไปกระบวนการทำความเข้าใจ และร่วมคิด ร่วมกำหนดแนวทาง ติดการการทำงาน สามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามที่ได้กำหนด แม้มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน
 • กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้และการจัดทำข้อมูล ทำให้เกิดคณะทำงาน และมีเยาวชนจำนวน 10 คนเข้ามาช่วยเป็นทีมเก็บได้เรียนรู้สถานการณ์ชุมชนและทำให้เกิดความผูกพันธ์ในครอบครัว ชุมชนระหว่างคน 3 วัย เป็นการเริ่มต้นที่ดี เด็กมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนช่วยชุมชนการนำข้อมูลวิเคราะห์ทำให้คนตื่นและตระหนักและรู้จักตัวเองรายรับและรายจ่าย และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเคมีที่กระทบกับสุขภาพ แนวทางในการปรับเปลี่ยนบริโภคและทำเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุน และมีสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี มีครัวเรือนปรับเปลี่ยน ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือนจำนวน 80 ครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์ ผลไม้อินทรีย์ และมีการร่วมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ขึ้นในชุมชน มีรวบรวมผลิตการจำหน่ายและมีแนวทางในการพัฒนแปรรูปผลผลิตสร้างคุณค่าและมูลค่าความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชน มีกองทุนเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในชุมชนรวบรวมเก็บพันธุ์กรรมพื้นบ้าน เพิ่มความหลากหลาย
 • มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มีความหลากหลาย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ฯลฯ
 • เกิดความรัก ความผูกพันฟื้นวิถีการแบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ สสส. สจรส.มอ.
 • มีภาคีความร่วมมือในการหนุนเสริมขบวนการทำงานและร่วมขับเคลื่อนเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษารพ.สต.โหล๊ะหนุนการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังสารเคมี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตสู่อาหารปลอดภัย มีส่วนของ สวพ. 8 และเจ้าหน้าที่เกษตร หนุนเสริมการทำเกษตรอินทรีย์รับมือกับภัยแล้ง อากาศเปลี่ยนแปลงและพร้อมรวมขับเคลือนงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3