แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่

รหัสโครงการ 58-04005 รหัสสัญญา 58-00-1907 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ฐานการเรียนรุ้การผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชน

ศูนย์เรียนรู้อาหารปลอดบ้านห้วยไม้ไผ่

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

ครัวเรือนเป้นแบบอย่างในการผลิตอาาหรที่ปลอดภัย

ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 10 ครัวเรือน

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ครัวเรือนลดใช้สารเคมีในการเกษตร

ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 10 หลัง

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

ข้อตกลงร่วมกันว่า จะมีการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมรายได้ให้ครัวเรือน

รายงานกิจกรรม

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์

1.เกิดกลไกคณะทำงานโครงการมีรูปแบบเป็นสภาผู้นำชุมชนที่มีกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านเข้ามาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนงานและบริหารจัดการชุมชนได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ด้วยศักยภาพของทีมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเชิงกระบวน มีความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการได้ทันและครบทุกกิจกรรม ด้วยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นสามารถสร้างครัวเรือนต้นแบบได้ตามตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้ได้

2.เกิดพื้นที่เรียนรู้ระบบผลิตอาหารปลอดภัยในสวนยาง(พืชร่วมยาง) เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิต อาหารให้คนในชุมชนได้ อีกทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้ระบบผลิตอาหารปลอดภัยครบวงจรในชุมชนจำนวน 1 แหล่ง มีวิทยากรที่ให้ความรู้กับคนที่สนใจได้เป็นแหล่งศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในเรื่องของการจัดการการเงินมีคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน รับรู้ร่วมกัน โปร่งใส สามารถบริหารโครงการได้ตามที่วางไว้

3.ชุมชนมีครัวเรือนต้นแบบการผลิตอาหารปลอดภัยครบตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 81 ครัวเรือน มีครัวเรือนปลูกผักร่วมยางที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้จำนวน 2 แปลง มีศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยจำนวน 1 แห่งซึ่งจะมีธนาคารพันธุ์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรอาหารที่พร้อมสำหรับการบริการสมาชิกและสามารถรองรับการศึกษาเรียนรู้จากชุมชนภายนอกได้

4.เกิดครัวเรือนตันแบบการผลิตอาหารปลอดภัย จำนวน 10 ครัวเรือน ต่ามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • บ้านคงทนแข็งแรงอาศัยอยู่ได้เกิน๑๐ปี
 • มีการจัดระเบียบบริเวณรอบบ้านและภายในบ้านรวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ภายในครัวเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ปราศจากลูกน้ำ
 • คนในครัวเรือนปลอดอบายมุข
 • มีการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต - มีการปลูกผักกินเองเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน
 • มีการปลูกสมุนไพรที่จำเป็นไว้ใช้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด - มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่กินเอง
 • ครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน
 • มีการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย - ครอบครัวมีการออมและไม่เป็นหนี้นอกระบบ

5.มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะมีการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมรายได้ให้ครัวเรือน โดยเน้นการผลิตอาหารกินเองและหากมีเหลือก็ให้จัดจำหน่าย โดยจัดให้มีการนำผลผลิตมารวมกันจำหน่ายที่หอประชุมหมู่บ้านในทุกวันที่ 9 ของเดือน และจะมีตัวแทนสมาชิกสภาผู้นำชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านการตลาดให้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านอื่นๆที่สนใจให้มารับซื้อผลผลิตในพื้นทีต่อไปด้วย

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3