แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่

รหัสโครงการ 58-03827 รหัสสัญญา 58-00-2075 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและความรู้ใหม่ๆ เช่น ระบบรายงานทางเว็ปไซด์

เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน(จุดอ่อนจุดแข็ง)การวางแผนร่วม การร่วมนำแผนไปปฎิบัติ การร่วมติดตามประเมินผล และการรับผิดชอบร่วม

แผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงาน

พัฒนาต่อยอดสู่ชุมชนธรรมาภิบาลหรือชุมชนคุณธรรม

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การทำงานเป็นทีม การทำงานภายใต้ข้อมูลทางวิชาการ

แผนชุมชน/แผนพัฒนาชุมชนหม่บ้าน

แผนพัฒนาตำบล

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

สภาผู้นำ เกิดจากการรวมกลุ่มของแกนนำชุมชนหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาชุมชน หากแต่จากความไม่คุ้นชิน หมู่บ้านยังคงใช้คณะกรรมการเป็นแกนหลักในการจัดการ สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่โครงการร่วมกันคิดร่วมกันจัดสนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กมีพื้นที่ในการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามศักยภาพ ส่วนกลุ่มจัดการน้ำ เป็นกลุ่มที่แกนนำชุมชนรวมตัวกันจัดการเรื่องน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชน มีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำของครัวเรือน ซึ่งสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดและนำมาประกาศใช้

รายชื่อสภาผู้นำ จำนวน 15 คน รายชื่อสภาเยาวชน จำนวนคน และรายชื่อคณะกรรมการจัดการน้ำ จำนวนคน ประกอบด้วย

สภาผู้นำที่มีศักยภาพมีสมาชิกสภาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและทุกกลุ่มในชุมชน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านด้านสุขภาพ ที่เกิดจากการรวมตัวจัดการด้านสุขภาพของกลุ่ม อสม. และแกนนำชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกด้านคุณภาพชีวิต

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชน

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาด รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่และดื่มสุรา มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ครอบครัวอบอุ่น

สมาชิกชุมชน

 

2. การบริโภค

สมาชิกมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษกินเอง แจกจ่ายเพื่อนบ้าน และเหลือจำหน่ายให้สมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มีจำนวน 11 ครัวเรือน ส่งผลให้สมาชิกชุมชนมีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

ภาพถ่าย/รายชื่อกลุ่มปลูกผักไว้บริโภค ประกอบด้วย
1.ครอบครัวคุณพรพนาเกิดสมบัติ เลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 062 081 4732
2.ครอบครัวคุณสมศักดิ์คำประสงค์เลขที่ 18/3 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 090 171 2351
3.ครอบครัวคุณขวัญหทัยเจริญราษฎร์ เลขที่ 17 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 087 391 1078
4.ครอบครัวคุณสมบัติพะวัตทะเลขที่ 6/5 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 087 881 9448 5.ครอบครัวพี่พุทธอินลอ เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ
6.ครอบครัวคุณจันทร์ดาแสงเพชร เลขที่ 27 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 082 277 5715
7.ครอบครัวคุณวรรณีแสงสวัสดิ์ 35 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ
8.ครอบครัวคุณทิพวรรณเมืองเบี้ย เลขที่ 64 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 089 235 4396
9.ครอบครัวคุณเพ็ญพรสังคพร เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 095 093 4663
10.ครอบครัวคุณรุ่งฤดีศรีสมยศ เลขที่ 11 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 097 306 3754
11.ครอบครัวคุณสายใจไชยยศเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 087 274 1829 12. ครอบครัวนายสมรเจริญราษฎร์เลขที่11หมู่ที่ 15ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะ
13. ครอบครัวนายสมศักดิ์คำประสงค์เลขที่18หมู่ที่ 15ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะ 14. ครอบครัวนายเฉลิมจันหนูเลขที่27หมู่ที่15ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะเบอร์โทร08 2274 7155

พัฒนาต่อยอดเป็นกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย

3. การออกกำลังกาย

มีสมาชิกบางส่วนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีสมาชิกที่มีการลด ละ และเลิกบุหรี่และเหล้าได้ จำนวน 10 คน ในจำนวนนี้

ภาพถ่าย/รายชื่อสมาชิกที่ ลด ละ และเลิกบุหรี่และเหล้าได้ จำนวน 10 คนได้แก่

1.นายวิทยาไชยยศเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 086 267 3597

2.นายประทีปดิษพิณรัมย์ เลขที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ เบอร์โทร 062 075 2497

3.นายประมวลแสงเพชร เลขที่27 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 082 277 5715

4.นายสมศักดิ์คำประสงค์ เลขที่ 18/3 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 090 181 2351

5.นายสุริยาสิงห์ไชย เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 087 268 7035

6.นายสุวินิจ แพศักดิ์ เลขที่ 37 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 099 809 5868

7.นายคำรณแสงศิริเลขที่ 1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 087 882 8523

8.นายสมรเจริญราษฎร์ เลขที่ 17 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 087 391 1078

9.นายสมพวษ์ สายมั่น เลขที่ 38 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 087 895 6941
10. นายเรวัตรทองเขียว เลขที่ 812 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 084 746 7615 11. นางสุภานัทธี เลขที่4หมู่ที่15ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะ

พัฒนาเป็นหมู่บ้านปลอดบุหรี่ปลอดเหล้า

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

สมาชิกชุมชนยังคงมีการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่บ้างบางส่วน เช่น มีภาวะเจ็บป่วยยังคงใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของตนเองและครอบครัว

สมาชิกชุมชน

พัฒนาเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านและพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของชุมชน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ผู้นำและแกนนำชุมชน มีการวางแผนการจัดการครอบครัว ชุมชน ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ

แผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ

สนับสนุนให้เกิดแผนพัฒนาจัดการด้านสุขภาวะ

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

สมาชิกชุมชนมีการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการนำขยะบางส่วนไปทำปุ๋ยชีวภาพ บางส่วนนำไปจำหน่าย และบางส่วนนำกลับมาประดิษฐเป็นของประดับบ้าน ส่วนขยะมีพิษใช้ฝังดิน ส่วนสภาพแวดล้อมอื่นๆ มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้านและจัดการให้หน้าบ้านน่ามอง

ภาพถ่าย/รายชื่อสมาชิกที่มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ได้แก่

1.นางกาญจนาสายมั่นเลขที่ 38 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 080 717 3082

2.นายบุญรอด อินทร์พิตร เลขที่ 6/6 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ

3.นายธานีใยบัว เลขที่ 58 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 081 087 0433

4.นางอรณีเศรษฐเสนา เลขที่ 66 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 061 069 0561

5.นางทิพวรรณเมืองเบี้ยเลขที่ 64 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 089 235 4396

6.นางวันเพ็ญครวนพัดเลขที่ 8/2 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 094 315 3870

7.นางสุชาดาภูมิดี เลขที่ 55 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 099 808 4186

8.นางพุทธอินลอ เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ

9.นางสาวรุ่งฤดีศรีสมยศเลขที่ 11 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 097 306 3754

10.นางจรรยาพรหมคณะเลขที่ 67 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 084 840 8892

11.นางสาวจารีย์ พรหมพัดเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ 061 430 6672

12.นางขวัญใจไชยยศเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะเบอร์โทร 087 274 1829

สนับสนุนหมู่บ้านปลอดขยะ

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

ชุมชนมีการจัดตั้งกติกาของชุมชน ในการปกป้อง ดูแลด้านความปลอดภัยของชุมชน เนื่องจากทั้งชุมชน มี อาสาสมัคร(อส.)เพียง หนึ่งคน ในการดูแลความสงบเรียบร้อยร่วมกับผู้ใหญ่และคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าคนในทำผิดจับแน่นอน แต่ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่ขับไล่ออกนอกพื้นที่

กติกาชุมชน อาทิ

 • ผู้ที่ลักทรัพย์สิน ของมีค่าของผู้อื่น ปรับ 3-5 เท่าของทรัพย์สินนั้น

 • ห้ามทะเลาะวิวาทภายในบริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน โดยผู้ก่อเหตุจะถูกปรับเงิน 3,000 บาท

 • ห้ามมิให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เที่ยวเตร่ภายในหมู่บ้านตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.

 • ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลและบังคับใช้ในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของหมู่บ้าน

สนับสนุนด้านครอบครัวอบอุ่น/จัดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ใช่ประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา ดนตรี ฯลฯ

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

มีการสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่ายเพิ่มรายได้ การรวมกลุ่มเพื่อการต่อรองราคาผลผลิตการเกษตร

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

มีปราชญ์ชาวบ้านในการนวดแผนไทย/จำนวน 2 คน

นายบุญรอดคุณทวี/นายเลื่อนชมเชย

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

สมาชิกมีการร่วมกันจัดทำกติกาชุมชน

กติกาชุมชน
1.ผู้ใดที่ค้าหรือมียาเสพติด หรือเล่นการพนัน ไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนทุกกองทุนของหมู่บ้าน

2.ผู้ที่ลักทรัพย์สิน ของมีค่าของผู้อื่น ปรับ 3-5 เท่าของทรัพย์สินนั้น

3.ห้ามผู้ใดตัดต้นไม้ต่างๆในหมู่บ้าน

4.ห้ามทะเลาะวิวาทภายในบริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน โดยผู้ก่อเหตุจะถูกปรับเงิน 3,000 บาท

5.สมาชิกครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านทุกเดือน

6.ห้ามมิให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เที่ยวเตร่ภายในหมู่บ้านตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.

7.ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลและบังคับใช้ในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของหมู่บ้าน

ธรรมนูญชุมชน

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชื่อมประสานการทำงานกับกลุ่มเครือข่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น/กลุ่มการจัดการลุ่มน้ำหลังสวน

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการประเมินสถานการณ์/วางแผนปฎิบัติการร่วมกันและร่วมกันติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการจัดการแหล่งน้ำในการจัดสรรปั่นส่วนโดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้ำ มีการจ่ายค่าน้ำให้ชุมชนเพื่อนำส่วนนี้ไปใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ

จากการเก็บค่าน้ำประปาคณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมในการนำรายได้ส่วนที่ได้นี้ไปช่วยเหลือสมาชิกที่ยากไร้และทุนการศึกษาสำหรับเด็กเด็กที่ยากจน และส่วนอื่นๆ ที่สมาชิกพิจารณาเห็นชอบ

สวัสดิการชุมชน

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ภาพถ่าย/สอบถามจากสมาชิกชุมชน

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

ได้มีแนวคิดอย่างมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพูดคุย ทบทวนแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ออกไปและปรับกิจกรรมที่สมาชิกและคณะกรรมการมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินการทดแทน

ภาพถ่าย/การประชุมสภาผู้นำและคณะกรรมการโครงการ

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ในการค้นหาปัญหา หาแนวทางในการแก้ไข และตัดสินใจและจัดทำแผนปฏิบัติการ

ข้อมูล/แผนชุมชน

แผนพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องและสอดรับกับทุกระดับ

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ผู้ใหญ่กุ้ง(คำรณ) มีความภาคภูมิใจมากที่โครงการนี้ทำให้สมาชิกมีความรักสามัคคีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม และมีความพึงพอใจที่ได้มาทำโครงการนี้ และอยากได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมอย่างนี้อีกต่อไป น้องฝน เป็นเลขาโครงการ มีความภาคภูมิที่คณะกรรมการได้เลือกเข้ามาทำหน้าที่โครงการนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำจริง ใช้ได้จริง ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จริง เช่น ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำยาล้างจาน ปลูกผักปลอดสารพิษ
น้องวิทยา(อบต.)มีความภาคภูมิใจในตนเองในเรื่องลด ละ อบายมุข ทำให้ครอบครัวและมีสุขภาพดีขึ้น มีเงินเพิ่มขึ้น ด้านสังคม คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ดูว่ามีสิ่งดีๆมาให้ ทำให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมกันมากขึ้น การพัฒนาสังคมชุมชนยังต้องการพี่เลี้ยงมาช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาในปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน

ภาพถ่าย/สมาชิกชุมชน

ส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนมีการพัฒนาให้เป็นวิถีชีวิตของชุมชนโดยที่กลุ่มผู้นำเป็นต้นแบบ

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

จัดแบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วนที่ไม่เบียดบังกัน และไม่เดือดร้อนทั้งงานส่วนตนและส่วนรวม

-

ส่งเสริมและฝึกการจัดทำแผนชีวิต

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

สมาชิกส่วนใหญ่มีการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง เป็นหนี้น้อยลง เก็บออมมากขึ้น

ภาพถ่าย/บุคคลในชุมชน อาทินางขวัญหทัยเจริญราษฏร์17 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ โทร.087 391 1078/นางกาญจนาสายมั่น บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ โทร.080717 3082 / นายบุญรอดอินทร์พัตรบ้านเลขที่ 6/6 หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ โทร.

ขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

สมาชิกชุมชนมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีการดูแลเอาใจใส่กัน

สมาชิก/ผู้นำชุมชน

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยใช้ข้อมูลและหลักวิชาการจากปราชญ์ชาวบ้านเป็นตัวประกอบ

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 1. มีสมาชิกสภามีการประชุมทุกเดือนรวม 12 ครั้ง แต่ละครั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมทุกคน รวม 26 คน ร้อยละ 100 ชุมชนมีการจัดตั้งสภาผู้นำที่มาจากหลากหลายกลุ่มวัย จำนวน 26 คน รวมทั้งมีการจัดตั้งสภาเยาวชน มีสมาชิก จำนวน 16 คน และในสมาชิกของสภาเยาวชนมีการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในสภาผู้นำ จำนวน 2 คน โดยที่สภาผู้นำจะมีการจัดประชุมทุกเดือนและมีการนำข้อมูลของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วมาทบทวนแก้ไข ส่งผลให้ชุมชนมีการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงจุด
 2. ครัวเรือนในชุมชนจำนวน 70 ครัวเรือน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายสามารถลดหนี้ได้ ด้วยการเพิ่มคุณภาพของพืชเกษตรด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ มีการใช้ปุ๋ยที่ทำกันเองจากขยะ ส่งผลให้ สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร รายได้ของชุมชนดีขึ้น
 3. เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ ชุมชนมีการเข้าร่วมประชุมกับ สสส.,สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงทุกครั้ง ชุมชนมีการจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ และป้ายชื่อโครงการ รวม 2 ป้ายติดตั้งในการจัดกิจกรรมทุกครั้งมีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม และโครงการมีการจัดทำรายงานส่งตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. เกิดสภาพแวดล้อมในชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ขึ้น ประชาชนบางส่วนมีการนำขยะมาจัดทำปุ๋ยใช้เองแต่บางส่วนยังคงซื้อปุ๋ยแต่ปรับเปลี่ยนจากการซื้อปุ๋ยเคมีมาเป็นซื้อปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ชุมชนมีการเพิ่มพื้นที่ป่า ด้วยการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย เป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ของป่าอีกทั้งบางคนมองว่าที่ช้างไม่ลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรเพราะเรามีป่าที่สมบูรณ์ช้างป่ามีอาหารจึงไม่ลงหาอาหารด้านล่าง ชุมชนมีการจัดทำกติกาชุมชน โดยห้ามตัดไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน หากมีความจำเป็นต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านและกรรมการก่อนทุกครั้ง ส่งผลให้ชุมชนมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 7ไร่ มีต้นไม้เพิ่มขึ้น 4,000 ต้น มีอาสาสมัครจัดการพื้นที่ป่าและน้ำของชุมชน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3