แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย

รหัสโครงการ 58-03997 รหัสสัญญา 58-00-1981 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

เกิดการประชุมวาระหมู่บ้านผ่านทีมสภาผู้นำ

รายงานการประชุมสภาผุ้นำประจำเดือน

ควรมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการสร้างจิตสำนึกการลด ละ เลิกอบายมุข โดยแกนนำชุมชนในการประชุมทุกครั้ง

ป้ายรณรงค์ลดละเลิก อบายมุข

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

อนุรักษ์การท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตชุมชน

กิจกรรมในโครงการ

บูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อความต่อเนื่อง

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

สร้างพื้นที่สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความน่าอยู่ขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน เช่นการจัดการขยะในชุมชน

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการอนุรักษ์วิถีชุมชนท้องถิ่น เช่นอาชีพ ประมงพื้นบ้าน

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดการสร้างอาชีพ รายได้จากการเป็นไกด์ชุมชนและการจำหน่ายสินค้าแปรรูปในชุมชน

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

กติกาในการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่

ป้ายประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางการท่องเที่ยว

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีกติกาและะบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

ป้ายกติการชุมชนและบันทึกในเอกสาร

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานการทำงานร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายภาคีทั้งในและนอกชุมชน เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

สภาผู้นำมีการพูดคุย มีการประเมินผล วางแผนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล

เวทีประชุมสภาผู้นำ

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

ใช้วีถีการดำรงชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชนมอเกล็น สร้าง story ตำนานรักสะพานสารสิน

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

สภาผู้นำ มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน
 • สร้างสำนึกการรักพื้นที่ และความเป็นอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย
 • เรียนรู้การทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย
 • สร้างสำนึกการรักษ์สุขภาพ

แผ่นพับ , โปรชัวร์, ป้ายเส้นทางการท่องเที่ยว

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการทำแผนปฏิบัติการโปรแกรมการท่องเที่ยวและฐานกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

สามารถจัดการการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนโดยชุมชนเพื่อต่อสู้กับการท่องเที่ยวกระแสหลัก

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 1. เกิดศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ เมืองหน้าด่าน, ตำนานรักสารสิน, ถิ่นมอเกล็น, ดินแดนวัฒนธรรม มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามา เดือนละ 200 คน
 2. มีรายได้เพิ่มขึ้นมีครัวเรือนในชุมชนจำนวน 350 ครัวเรือน จากครัวทั้งหมดในชุมชน 984 ครัวเรือน โดยส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าแปรรูปในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน จากจำนวน 5,000 บาท เพิ่มเป็น 7,000 บาท
 3. เกิดทีมสภาผู้นำบ้านท่าฉัตรไชย มีสมาชิกจำนวน 27 คน ได้ประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามผลการทำโครงการ และพูดคุยหารือวาระของหมู่บ้าน
 4. เกิดแกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 คน ในประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุราจำนวน 2 คน การจัดการขยะ เสริมคุณค่าผู้สูงอายุ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 5. มีการจัดวางระบบการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย โดยแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามเส้นทางการท่องเที่ยว กลุ่มจำหน่ายสินค้าชุมชน กลุ่มไกด์ชุมชน กลุ่มเรือหางยาว กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. เกิดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน แหล่งใหม่ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเข้าไปใช้บริการมากยิ่งขึ้น จุดสนใจพิเศษ คือ การเป็น อเมซิง แหล่งถ่ายรูปกลางทะเลลึกใต้สะพานสารสิน ฐานเรียนรู้ ตำนานรักสารสิน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3