แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ

รหัสโครงการ 58-03913 รหัสสัญญา 58-00-2252 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

น้ำฝนและนำ้บ่อหรือน้ำคูเปรียบเทียบกันในการเพาะเห็ดพบว่าน้ำฝนเห็ดจะออกดอกสวยกว่าและไม่เป็นเชื้อรา ส่วนน้ำคูหรือน้ำบ่อก้อนเห็ดจะเป็นเชื้อรา

 • เว้ปไซต์คนใต้สร้างสุข
 • บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 -
 • ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ด

ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ด

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดกองทุนสวัสดิการเพาะเห็ดบ้านดอนจิก มีสมาชิกจำนวน 30 คน

 • บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
 • บันทึกรายงาน กิจกรรมภาพถ่าย

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

คนที่มาร่วมประชุมจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่คนที่ไม่เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมทั้งหมดของหมู่บ้าน ห้ามสูบบุหรี่ในห้องประชุม

 • บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
 • บันทึกรายงาน กิจกรรมภาพถ่าย

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

เมื่อได้ทำโครงการผู้ใหญ่บ้านเลิกสูบบุหรี่และเลิกเหล้า

นาย ปภังกรจงไกรจักร - บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

จะชักชวนลูกบ้านให้ลด ละ เลิก เหล้าและ บุหรี่

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

เกิดกลุ่มปลูกพริกขึ้นมา เป็นการรวมกลุ่มขึ้นมาใหม่ จากการต่างคนต่างปลูก 2 จากการทำบัญชีครัวเรือน จากคนทำไม่เป็น พัฒนาได้ทำเป็น 3 ทำให้เกิดการออมขึ็นในเด็ก

 • บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
 • บันทึกรายงาน กิจกรรมภาพถ่าย

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีพื้นที่ทางสังคมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในการรวมกลุ่มปลูกผักแปลงรวมและปลอดสารพิษ ผู้รับผิดชอบโครงการอนุญาติให้ใช้พื้นที่

 • บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

อนุญาติให้ใช้พื้นที่แต่ต้องรวมกลุ่มกันทำ

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

การออมในกลุ่มเด็กจากเด็กเมื่อก่อนไม่มีการออม ปัจจุบันมีการออมและมีเงินออมเป็นของตนเอง

 • บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีสภาผู้นำชุมชนขับเคลืาอนอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม

 • บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
 • การประชุมกรรมการ

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

เกิดการจัดการความรู้ในการเพาะเห็ดของชุมชนอื่น และของกลุ่มเดิม มาเรียนรู้และปรับวิธีการให้

 • บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
 • การบันทึกในการถอดบทเรียน

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) การดำเนินงานโครงการบ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ มีความคาดหวังต้องการครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ครัวเรือน แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1 ) กลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่กลุ่มเกษตรกร 40 ครัวเรือน และกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 20 ครัวเรือน2 ) กลุ่มเป้าหมายรองผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 30 ครัวเรือน เด็กวัยเรียน 10 คน มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 20 ครัวเรือน มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดและทำเป็นอาชีพมีรายได้จาการเพาะเห็ด จำนวน 10 ครัวเรือน ครัวเรือน 50% ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการออมและทำบํญชีครัวเรือนทำให้เกิดกองทุนสวัสดิการเพาะเห็ดบ้านดอนจิก มีสมาชิกจำนวน 30 คนมีการร่างระเบียบและมอบหมายงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนเเละมีสภาผู้นำที่ใช้กระบวนการประชุมรับฟังเสียงของทุกคน ผลพวงจาการดำเนินกิจกรรมเกิดเรื่องราวดีๆหลายอย่าง และค้นพบการจัดการใหม่โดยการนำน้ำฝนและนำ้บ่อหรือน้ำคูนำมาเปรียบเทียบกันในการเพาะเห็ดจาการทดลองทำพบว่าน้ำฝนเห็ดจะออกดอกสวยกว่าและไม่เป็นเชื้อราส่วนนำ้บ่อหรือน้ำคูก้อนเห็ดจะเป็นเชื้อราและพบว่าประเด็น การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่พบว่าเมื่อได้ทำโครงการผู้ใหญ่บ้านเลิกสูบบุหรี่และเลิกเหล้าซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและจะชักชวนลูกบ้าน ลด ละ เลิก บุหรี่และแฮลกอฮอล์และทุกคนร่วมลงแรงแปลงผักสาธิตจำนวน 1 แปลงและมีพื้นที่ทางสังคมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในการรวมกลุ่มปลูกผักแปลงรวมและปลอดสารพิษ ผู้รับผิดชอบโครงการอนุญาติให้ใช้พื้นที่ปลูกผักไดัหากใครสนใจให้ทำในนามของกลุ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการก่อให้เกิดรายได้ และมีผักไว้กินในชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งงานกันทำ แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ สิ่งหนึ่งที่พบคือทุกคนมีความสุข และความสามัคคีและมีความตั้งใจที่จะต่อยอดโครงการในปีที่2

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3