รหัสโครงการ 58-03824
สัญญาเลขที่ 58-00-1895
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจความถูกต้องเอกสารสัญญา
2) ปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
3) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่1
4) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5) กิจกรรมเปิดตัวโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
6) พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 2
7) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน ครั้งที่4
8) พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 3
9) อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาจัดการภัยพิบัติ
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่2
11) สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน
12) จัดอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
13) ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช
14) ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 3
15) กิจกรรมปลูกป่าไม้ทดแทนวันครอบครัว
16) ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่4
17) ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการรายงานผลผ่านหน้าเว็ป
18) ประชุมสภผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่5
19) ประชุมสภาเพื่อถอดบทเรียน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 74,990.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 41.90 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -2,410.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 531.90 บาท
รวมรายรับ (1) = 75,531.90 บาท รวมรายจ่าย (2) = 77,410.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -1,878.10 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 93,740.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เสริม เขียวเข็ม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 6 (6 มีนาคม 2559)
  2. ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล (20 มีนาคม 2559)
  3. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 7 (6 เมษายน 2559)
  4. นำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์การสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ถอดบดเรียน คืนข้อมูล และจัดทำแผนภัยพิบัติ (18 เมษายน 2559)
  5. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 8 (6 พ.ค. 2559)
  6. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 9 (6 มิถุนายน 2559)
  7. ถอดบทเรียนการดำเนินงานงวดที่ 1 และชี้แจงการดำเนินงานงวดที่ 2 (22 มิถุนายน 2559)
  8. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 10 (6 กรกฎาคม 2559)
  9. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 11 (6 สิงหาคม 2559)
  10. กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมเพื่อจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เสริม เขียวเข็ม )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( น.ส.รสสุคนธ์ บัวบรรจง )