รหัสโครงการ 58-03824
สัญญาเลขที่ 58-00-1895
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 6
2) ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล
3) ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 7
4) นำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์การสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ถอดบดเรียน คืนข้อมูล และจัดทำแผนภัยพิบัติ
5) ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 8
6) ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 9
7) ถอดบทเรียนการดำเนินงานงวดที่ 1 และชี้แจงการดำเนินงานงวดที่ 2
8) ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 10
9) ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 11
10) กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมเพื่อจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
11) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยพิบัติในชุมชน
12) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน ครั้งที่2
13) ประชุมคณะทำงานเพื่อนำข้อมูลครัวเรือนที่จับ GPS คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel และใช้โปรแกรม Quantum Gis
14) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซื้อวิทยุสื่อสาร
15) อบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติหมู่บ้านและซักซ้อมแผนอุบัติภัย
16) ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนสรุปการดำเนินงาน
17) งานสร้างสุขภาคใต้
18) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
19) พบพี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบเอกสารการเงิน
20) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -1,878.10 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 93,740.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 46.10 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -13,077.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 318.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 91,908.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 104,667.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -12,759.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 12,759.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เสริม เขียวเข็ม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เสริม เขียวเข็ม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวรสสุคนธ์ บัวบรรจง )
15 ตุลาคม 2559