รหัสโครงการ 58-03824
สัญญาเลขที่ 58-00-1895

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
รหัสโครงการ 58-03824 สัญญาเลขที่ 58-00-1895

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 187,480.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 74,990.00 บาท
งวดที่ 2 = 93,740.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 168,730.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 41.90 บาท
งวดที่ 2 = 46.10 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 88.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 182,077.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -12,759.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 9,660.00 9,660.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่2
3. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่4
5. ประชุมสภผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่5
6. ประชุมสภาเพื่อถอดบทเรียน
7. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 6
8. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 7
9. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 8
10. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 9
11. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 10
12. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 11
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชาคมชุมชนในการวางแผนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านปลายทับใหม่ในการจัดการความเครียดจากภัยพิบัติ วิเคราะห์ปัญหา และหามาตรการร่วมกัน 21,750.00 21,750.00
1. กิจกรรมเปิดตัวโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช 9,020.00 9,020.00
1. ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาจัดการภัยพิบัติและสำรวจข้อมูลในหมู่บ้าน 8,800.00 8,800.00
1. อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาจัดการภัยพิบัติ
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน 8,940.00 8,940.00
1. สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล 7,120.00 7,120.00
1. ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเพื่อนำข้อมูลครัวเรือนที่จับ GPS คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel และใช้โปรแกรม Quantum Gis 5,340.00 5,340.00
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อนำข้อมูลครัวเรือนที่จับ GPS คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel และใช้โปรแกรม Quantum Gis
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติหมู่บ้านและซ้อมแผนอุบัติภัย 3วัน 30,500.00 29,400.00
1. อบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติหมู่บ้านและซักซ้อมแผนอุบัติภัย
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีนำเสนอข้อมู]จากวิเคราะห์การสำรวจหมู่บ้าน ถอดบทเรียน คืนข้อมูลให้ชุมชนและจัดทำแผนชุมชนร่วมกันเรื่องภัยพิบัติ 9,500.00 8,400.00
1. นำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์การสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ถอดบดเรียน คืนข้อมูล และจัดทำแผนภัยพิบัติ
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนในวันครอบครัว 17,750.00 17,750.00
1. กิจกรรมปลูกป่าไม้ทดแทนวันครอบครัว
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งที่ทำการศูนย์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยพิบัติจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน กำหนดผู้รับผิดชอบโซน 11,800.00 11,800.00
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยพิบัติในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้วิทยุสื่อสาร และชุดแม่ข่ายรับสัญญาณ 10,300.00 10,200.00
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซื้อวิทยุสื่อสาร
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้การออมและจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ 16,000.00 14,000.00
1. กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมเพื่อจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเครือข่าย 8,000.00 7,000.00
1. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนสรุปการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,897.00
1. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจความถูกต้องเอกสารสัญญา
2. ปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
3. พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 2
4. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน ครั้งที่4
5. พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 3
6. จัดอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
7. ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการรายงานผลผ่านหน้าเว็ป
8. ถอดบทเรียนการดำเนินงานงวดที่ 1 และชี้แจงการดำเนินงานงวดที่ 2
9. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน ครั้งที่2
10. งานสร้างสุขภาคใต้
11. พบพี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบเอกสารการเงิน
12. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

187,480.00 182,077.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย เสริม เขียวเข็ม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559