รหัสโครงการ 58-03824
สัญญาเลขที่ 58-00-1895
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่

2. ชุมชน ม.5 บ้านปลายทับใหม่ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190

3. รหัสโครงการ 58-03824 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1895

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมสภาผู้นำทุกเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่1

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีแผนการดำเนินงาน และประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องทุก 2เดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมได้นำเอาปัญหาการเกิดภัยพิบัติของชุมชนมาเข้าในที่ประชุมว่าที่ผ่านมาเกิดภัยพิบัติอะไรบ้างและมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร วางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านเราพึงตนเองได้เมื่อเกิดภัยพิบัติก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ และวางแผนการเปิดตัวโครงการรู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 1 ที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนทุกปัญหาสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพูดคุยสรุปหาข้อตกลงร่วมกัน ให้เป็นไปตามกติกาหมู่บ้านที่ได้กำหนดไว้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงการทำโครงการและสรุปถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนที่ผ่านมา
 • photo
 • photo
 • photo

 

23 23
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีแผนการดำเนินงาน และประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องทุก 2เดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือกันเรื่อง การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่จะทำกันในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 โดยเริ่มจากจุดไหนก่อนและรวมกลุ่มของเยาวชนที่จะเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้อีกเรื่องคือการศึกษาดูงานจัดการภัยพิบัติ ณ ตำบลกรุงชิง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เพื่อดูการทำงานของการจัดการภัยพิบัติของตำบลกรุงชิงว่าเราสามารถนำแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติและเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เกิดประโยคชน์มากที่สุดกับโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 2 วางแผนทำกิจกรรมสำรวจข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้เข้าร่วมประชุม 23 คน
 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 3. สรุปการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • photo
 • photo
 • photo

 

23 23
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 3

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีแผนการดำเนินงาน และประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องทุก 2เดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าทดแทน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้และให้คลายความเครียดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นให้ได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชน มีการรับรู้ปัญหาของหมู่บ้านร่วมกัน ช่วยกันวิเคราะห์หาทางออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มอบหมายภาระงานให้ผู้นำแต่ละฝ่ายดำเนินการ และนำมาเสนอกันใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 • รวมกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อเอาปัญหาของชุมชนและปัญหาในการทำงานมาปรึกษาหาแนวทางแก้ไข มีการรับรู้ปัญหาของหมู่บ้านร่วมกัน ช่วยกันวิเคราะห์หาทางออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มอบหมายภาระงานให้ผู้นำแต่ละฝ่ายดำเนินการ และนำมาเสนอกันใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
 • photo
 • photo

 

23 22
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่4

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีแผนการดำเนินงาน และประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องทุก 2เดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการประชุมสภาในครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือกันในเรื่องของการรับกับภัยพิบัติในช่วงของหน้าแล้งเพราะจะขาดน้ำกินน้ำใช้ ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาคือให้ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันประหยัดน้ำใช้เฉพาะที่จำเป็นและจะเปิดน้ำให้ใช้เป็นเวลาตามแต่ละสายของหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชน นำปัญหาของชุมชนมาพูดคุยร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รวมกลุ่มผู้นำได้นำเอาปัญหาของชุมชนมาบอกกล่าวและเล่าเพื่อหาทางออกร่วมกัน
 • photo
 • photo

 

23 23
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมสภผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชน มีการนำเสนอปัญหาขอการดำเนินงานของกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีแผนการดำเนินงาน และประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องทุก 2เดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เนื่องจากทางทีวีความสุขซินโดรม จากสงขลา จะมาถ่ายทำสารคดี การดำเนินโครงการ รู้เร็ว รู้ไว การจัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อที่จะสอบถามความเป็นมาของการดำเนินโครงการว่าเป็นมาอย่างไรที่ทางชุมชนได้จัดทำโครงการ รู้เร็ว รู้ไว การจัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ขึ้นมามีจุดประสงค์อย่างไร ทำแล้วเราได้อะไรบ้าง จึงนำเสนอเรื่องการจัดการภัยพิบัติของหมู่บ้านเพื่อเสริมพลังการทำงานร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ที่ประชุมได้รับทราบจากพี่เลี้ยงว่า ทาง สสส.จะลงมาทำสื่อในโครงการ จึงวางแผนเรื่องที่จะนำเสนอร่วมกัน
 • photo
 • photo

 

23 23
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.6 ประชุมสภาเพื่อถอดบทเรียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีแผนการดำเนินงาน และประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องทุก 2เดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. จัดทำสื่อผลการดำเนินโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือ บทเรียนการจัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
 2. เกิดกำลังใจในการทำโครงการและมีข้อเสนอให้ทาง สสส.ลงเยี่ยมทำสื่อทุกพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการทำโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสื่อสุขซินโดรม
 2. ถ่ายทำเวทีการประชุมคณะทำงานโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
 3. ให้สัมภาษณ์ผลการดำเนินงาน
 4. พี่เลี้ยง นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช ให้สัมภาษณ์งานของโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
 5. ภาคี คณะทำงานโครงการบ้านควรเกาะจันทร์ ให้สัมภาษณ์ นายบุญสิงห์ แก้วสุข ให้สัมภาษณ์งานของโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 0

2. กิจกรรมประชาคมชุมชนในการวางแผนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านปลายทับใหม่ในการจัดการความเครียดจากภัยพิบัติ วิเคราะห์ปัญหา และหามาตรการร่วมกัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 กิจกรรมเปิดตัวโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านปลายทับใหม่ในการจัดการความเครียดจากภัยพิบัติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ได้กิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านปลายทับใหม่ในการจัดการความเครียดจากภัยพิบัติ โดยการสนับสนุน ของ สสส. และประชาสัมพันธ์การงานของ สสส. 2.ได้มาตรการในการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 3.ได้ออกแบบเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล
4.ได้คัดเลือกตัวแทนสำรวจข้อมูล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เกิดสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมขณะเกิดเหตุภัยพิบัติและหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ จำนวน 23 คน
 2. ได้แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการความเครียดที่เกิดจากภัยพิบัติ อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนตามที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ประสบภัยพิบัติจากพายุฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรงทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายทุกปีและภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีเกิดความเสียหายทั้งบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร อันเนื่องมากจากความแปรปรวนของอากาศ ภัยพิบัติไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดดังนั้นเราต้องมีการจัดการและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านปลายทับใหม่ในการจัดการความเครียดจากภัยพิบัติ
 2. ประชุมร่วม วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน
 3. ออกแบบเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล
 4. คัดเลือกตัวแทนสำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประธานกล่าวเปิดโครงการรู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานพี่เลี้ยง
 3. เเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สังเกตุการณ์ตำบลอื่นๆ
 4. เเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครื่อข่ายระดับตำบล
 5. รับประทานอาหารเที่ยง
 6. การให้ความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 14 กิจกรรมจากวิทยากร นายสุนีย์ ทองเกิด คณะทำงานกองทุนภัยพิบัติตำบลดินแดง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 120

3. ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดระบบเฝ้าระวังการสร้างเครือข่าย - ศึกษาขณะเกิดเหตุ การเข้าช่วยเหลือ การอพยบ - ศึกษาหลังเกิดเหตุ การขยายผล การฟื้นฟู
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แนวคิดจากการศึกษดูงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต.กรุงชิง มาปรับใช้กับหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการโครงการรู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ ได้รับการต้อนรับจากคณะเฝ้าระวังป้องกันภัยจัดการภัยพิบัติตำบลกรุงชิง โดยนายสุรชัย วรชาญชัย เหรัญญิกจากคณะเฝ้าระวังป้องกันภัยจัดการภัยพิบัติตำบลกรุงชิงและเป็นวิทยากรในการบรรยายขั้นตอนในการจัดการภัยพิบัติ ประสบการณ์ที่เคยประสบภัยพิบัติในตำบลกรุงชิง แนวทางการแก้ปํญหา เฝ้าระวังภัย ทางวิทยากรได้เล่าถึงประสบการการจัดการที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เล่าถึงการประสบความสำเร็จในการได้รับทุนจากรัฐบาล จำนวน 80,000,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตำบลกรุงชิง
 • และเปิดให้คณะกรรมการโครงการรู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ได้ซักถามเกี่ยวกับปัญหาการทำงานของคณะเฝ้าระวังป้องกันภัยจัดการภัยพิบัติตำบลกรุงชิงเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่บ้านปลายทับใหม่
 • และได้เดินทางลงไปดูพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติซึ่งเกิดจากน้ำป่าที่ไหลมาทำความเสียหายให้กับหมู่บ้านเป็นความรู้อีกอย่างนึงว่าเราต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมไว้ทุกเวลาเพราะไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนและเมื่อไร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต.กรุงชิง เพราะมีลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงกันประสบปัญหาภัยพิบัติคล้ายๆกัน และวิทยากร ผู้ใหญ่โกเมธ มีความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษาก่อนเกิดภัยพิบัติ การจัดระบบเฝ้าระวัง การสร้างเครือข่าย
 • ศึกษาขณะเกิดเหตุ การเข้าช่วยเหลือ การอพยบ -ศึกษาหลังเกิดเหตุ การขยายผล การฟื้นฟู
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. 08.00-09.30 น. เดินทางออกจากอำเภอลำทับ ไปยัง ต.กรุงชิง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
 2. 09.30 น. ถึงตำบลกรุงชิง
 3. 09.30-12.00 น.รับฟังการบรรยายจากวิทยากร เรื่องการจักการภัยพิบัติ
 4. 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
 5. 13.00-14.00 น. รับฟังบรรยายการจัดการที่ดิน
 6. 14.00-16.00 น. ลงพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติในตำบลกรุงชิง
 7. 16.00 น. เดินทางกลับอำเภอลำทับโดยสวัสดิภาพ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

21 21

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาจัดการภัยพิบัติและสำรวจข้อมูลในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาจัดการภัยพิบัติ

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการหาข้อมูลจากผู้สูงอายุในด้านภูมิปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คู่มือสำรวจข้อมูลชุมชน(สำรวจทุกครัวเรือน) 2.เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลหมู่บ้านโดยการใช้กลุ่มเยาวชนเป็นแกนหลักในการจัดเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ฝึกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจัดเก็บที่ตั้งชุมชน พิกัดของบ้านแต่ละหลัง พิกัดผู้พิการ สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน สถานที่ที่มีผู้ป่วย สตรีมีครรภ์ สามารถทำแผนที่ระบุบตำแหน่ง GPS ในกูเกิลเอิรธ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น
 • หมู่บ้านจัดการตนเองบ้านปลายทับใหม่มีความคาดหวัดในการดำเนินโครงการนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยในเรื่องที่หมู่บ้านมีความตระหนักมากที่สุดคือเรื่องภัยพิบัติมุ่งเน้นการเชื่อมกับกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน เช่น ดึงกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงติดยาเสพติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกลุ่มดังกล่าวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการช่วยเหลือบ้านเกิดของตน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง กลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา ประสบการณ์ จากการสังเกตต้นกำเนิดของภัยพิบัติแต่ละครั้ง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งสามวัย วัยเด็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ ให้ได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน
 • การพัฒนาระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตละทรัพย์สินของพี่น้องบ้านปลายทับใหม่อีกทั้งปัญหาภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ประสบภัยพิบัติจากพายุฝนตกหนัก ลมครรโชกแรงทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายทุกปีและภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีเกิดความเสียหายทั้งบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร อันเนื่องมากจากความแปรปรวนของอากาศ ภัยพิบัติไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อเราระบุตำแหน่ง GPS ในกูเกิลเอิรธ์ เราสามารถรับรู้ได้ว่าฝนจะตกในวันไหน น้ำจะไหลมาทางทิศใดและมีปริมาณเท่าไรทำให้เราสามารับรู้ถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถกำหนดได้ว่าเราควรย้ายผู้ประสบภัยพิบัติไปทางทิศใดหรือจะช่วยเหลือบุคลที่อยู่ในบริเวณไหนก่อนหรือหลัง ทำให้เรามีระบบแบบแผนในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมการสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านและจับ GPSด้านต่าง เช่น บ้านเสี่ยงภัยพิบัต
 • อบรมเยาวชนค้นหาข้อมูลจากผู้สูงอายุภูมิปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประธานโครงการเปิดกิจกรรม
 2. วิทยากรให้ชุมเล่าปัญหาของชุมชน
 3. ชมวีดีทัศน์เรื่องภัยพิบัติ
 4. วิทยากร ชื่อ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการที่อยู่ มอ. ปัตตานี นำเสนอความรู้การใช้เครื่อง GPS และกูเกิลเอิร์ธ
 5. ฝึกปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บที่ตั้งชุมชน พิกัดบ้านแต่ละหลัง พิกัดผู้พิการ สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน
 6. สรุปการฝึกปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูล
 7. ปิดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 42

5. สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำข้อมูลและจับ GPS สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีข้อมูลดิบGPSหมู่บ้านทุกครัวเรือนด้านต่าง ๆ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

3 จากการสำรวจข้อมูลหมู่บ้านได้พิกัดที่ตั้งของบ้านแต่ละหลัง สถานที่สำคัญ พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ปลอดภัยพิบัติเพื่อที่เราสามารถราบได้ว่าจุดไหนเป็นที่เสี่ยงภัยพิบัติที่สุดและจุดไหนเป็นที่ปลอดภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือที่ไหนก่อนเป็นอันดับแรกและเป็นกลุ่มบุคคลใดก่อหรือหลัง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สำรวจข้อมูลหมู่บ้านเพื่อจัดทำข้อมูลและจับ GPS สำรวจข้อมูลหมู่บ้านเพื่อจัดทำข้อมูลและจับ GPS ด้านต่างๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดทำแผนที่ทำมือเพื่อง่ายต่อการจับข้อมูล GPS และลงมือจับ GPS รายหลังเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและได้พิกัดที่ตั้งของบ้านแต่ละหลัง สถานที่สำคัญ พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ปลอดภัยพิบัติ
 • photo

 

20 20

6. ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

7. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อนำข้อมูลครัวเรือนที่จับ GPS คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel และใช้โปรแกรม Quantum Gis

ไม่มีกิจกรรม

8. จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติหมู่บ้านและซ้อมแผนอุบัติภัย 3วัน

ไม่มีกิจกรรม

9. จัดเวทีนำเสนอข้อมู]จากวิเคราะห์การสำรวจหมู่บ้าน ถอดบทเรียน คืนข้อมูลให้ชุมชนและจัดทำแผนชุมชนร่วมกันเรื่องภัยพิบัติ

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนในวันครอบครัว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 กิจกรรมปลูกป่าไม้ทดแทนวันครอบครัว

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้และให้คลายความเครียดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกปีชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่าทดแทนในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่าทดแทนในหมู่บ้านและสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้และให้คลายความเครียดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกปี
2.มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สร้างจิตสำนึกในการรักป่าไม้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ได้เห็นความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยลดความเครียดจากการเกิดภัยพิบัติ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนช่วยลดภาวะโลกร้อน ต้นไม้ที่ปลูกจะช่วยยึดหน้าดินกันดินสไลด์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนในวันครอบครัวและสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้และให้คลายความเครียดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกปีชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่าทดแทนในหมู่บ้านและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
 • 09.00 - 10.00 น. ปลูกป่าพร้อมกันบริเวณนพถิน
 • 10.00 - 12.00 น. ปลูกป่าจากสระนพถินมาถึงสี่แยกบ้านปลายทับใหม่
 • 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 - 16.00 น. ปลูกป่าตั้งแต่สี่แยกปลายทับใหม่ถึงสะพานเจ็ดสิบและถนน อบจ สายปลายทับใหม่ดินอุดม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 135

11. จัดตั้งที่ทำการศูนย์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยพิบัติจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน กำหนดผู้รับผิดชอบโซน

ไม่มีกิจกรรม

12. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้วิทยุสื่อสาร และชุดแม่ข่ายรับสัญญาณ

ไม่มีกิจกรรม

13. อบรมให้ความรู้การออมและจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ

ไม่มีกิจกรรม

14. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเครือข่าย

ไม่มีกิจกรรม

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจความถูกต้องเอกสารสัญญา

วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับ สจรส.และพี่เลี้ยง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยงแนะนำการส่งเอกสารสัญญาโครงการไปยัง สสส. ได้ร่วมกับพี่เลี้ยงวางแผนกำหนดวันเปิดโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจความถูกต้องเอกสารสัญญา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจความถูกต้องเอกสารสัญญา วางแผนงานการดำเนินงานโครงการ
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 ปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานได้รับข้อมูลการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชน่าอยู่ ต้องมีการเขียนผลรายงานกิจกรรม และมีเอกสารการเงินทุกครั้ง
 2. คณะทำงานได้การปักหมุดกิจกรรม และได้วางแผนปฏิทินโครงการในเว็บไซต์ได้เสร็จ
 3. คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เว็บไซต์ฅนใต้สร้างสุข
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
 2. ฟังการบรรยายเรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงิน และการฝึกปฎิบัติใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข
 3. ปักหมุดพื้นที่ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
 2. ฟังการบรรยายเรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงิน และการฝึกปฎิบัติใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข
 3. ปักหมุดพื้นที่ดำเนินกิจกรรม
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เว็ปฅนใต้สร้างสุข
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารและเตรียมกำหนดการในการดำเนินการกิจกรรมเปิดตัวโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้รับคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
 2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านทรายขาว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. นัดหมายพี่เลี้ยง
 2. พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการดำเนินการกิจกรรมเปิดตัวโครงการรู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
 3. ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดกำหนดการเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. พบพี่เลี้ยงที่ รพ.คองท่อม
 2. ตรวจสอบเอกสารเปิดตัวโครงกร
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.4 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน ครั้งที่4

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายโครงการพื้นที่บ้านขุนสมุทร จ.กระบี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้รับคำแนะนำการรายงานผ่านหน้าเวปฅนใต้สร้างสุข ต้องรายงานทุกครั้งหลังเสร็จกิจกรรม
 2. ได้รับคำแนะนำการจัดทำเอกสารทางการเงิน ให้เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รับคำแนะนำการรายงานผ่านหน้าเวปฅนใต้สร้างสุข
 2. รับคำแนะนำการจัดทำเอกสารทางการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเครือข่ายพื้นที่บ้านขุนสมุทร พบพี่เลี้ยงหารือ เรื่อง
 1. รับคำแนะนำการรายงานผ่านหน้าเวปฅนใต้สร้างสุข
 2. รับคำแนะนำการจัดทำเอกสารทางการเงิน
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.5 พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 3

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อขอคำเเนะนำการดำเนินโครงการ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายโครงการบ้านหนองจิก จ.กระบี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. พบพี่เลี้ยงเพื่อขอคำเเนะนำการดำเนินโครงการ
 2. ได้รับคำปรึกษาเป็นอย่างดีจากพี่เลี้ยง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.พบพี่เลี้ยงเพื่อขอคำเเนะนำการดำเนินโครงการ และร่วมเรียนรู้เวทีเปิดโครงการบ้านหนองจิก

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. พบพี่เลี้ยงเพื่อขอคำเเนะนำการดำเนินโครงการ
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.6 จัดอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้รับการอบรมการรายงานผลผ่านหน้าเวปฅนใต้สร้างสุข เทคนิคการใช้เวป
 2. ได้แลกเปลี่ยนการจ่ายภาษีสรรพากร สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 3. ได้รับการตรวจสอบเอกสารการเงิน จากเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. อบรมการรายงานผลผ่านหน้าเวปฅนใต้สร้างสุข
 2. แลกเปลี่ยนการจ่ายภาษีสรรพากร
 3. ตรวจสอบเอกสารการเงิน
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.7 ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการรายงานผลผ่านหน้าเว็ป

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการรายงานผลผ่านหน้าเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้ตรวจสอบเอกสารทางการเงินพร้อมกับพี่เลี้ยง และได้รับคำแนะนำให้จัดเอกสารเป็นชุดกิจกรรมเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ
 2. การรายงานผลผ่านหน้าเว็บไซต์ ต้องเพิ่มข้อมูลและทำให้เสร็จก่อนวันที่ 24 ก.พ.59 ที่ทาง สจรส.ม.อ.ลงมาตรวจสอบอีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
 2. ตรวจสอบการรายงานผลผ่านหน้าเว็บไซต์
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการอื่นๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
 2. ตรวจสอบการรายงานผลผ่านหน้าเว็ป
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการอื่นๆ
 • photo
 • photo

 

2 2

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากควันบุหรี สร้างจิตสำนึกในการ ลด ละ เลิก บุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ติดตั้งที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านเพื่อรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากควันบุหรี สร้างจิตสำนึกในการ ลด ละ เลิก บุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่จำนวน 1 ป้าย
 • photo

 

100 100

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 38 19                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 187,480.00 77,410.00                  
คุณภาพกิจกรรม 76 74                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ณัฐพงศ์ คงสุดรู้ บ้านปลายทับใหม่ ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย เสริม เขียวเข็ม ปลายทับใหม่ ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย คะนอง บัวนุช ปลายทับใหม่ ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
การจัดทำแผนทีทางดาวเทียม

มีแผนทีทางดาวเทียมโดยการจับ GPS เพื่อกำหนดพิกัดความต้องการ บ้านผู้พิการ บ้านผู้ป่วยเรื้อรัง บ้านผู้นำหมู่บ้าน สถานที่สำคัญในหมู่บ้าน

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 6 ( 6 มีนาคม 2559 )
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล ( 20 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 7 ( 6 เมษายน 2559 )
 4. นำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์การสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ถอดบดเรียน คืนข้อมูล และจัดทำแผนภัยพิบัติ ( 18 เมษายน 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 8 ( 6 พ.ค. 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 9 ( 6 มิถุนายน 2559 )
 7. ถอดบทเรียนการดำเนินงานงวดที่ 1 และชี้แจงการดำเนินงานงวดที่ 2 ( 22 มิถุนายน 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 10 ( 6 กรกฎาคม 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำบ้านปลายทับใหม่ ครั้งที่ 11 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 10. กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมเพื่อจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย เสริม เขียวเข็ม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......