แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่

รหัสโครงการ 58-03824 รหัสสัญญา 58-00-1895 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

มีชุดความรุู้เกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติในอดีตของชุมชน

เอกสารชุดความรู้การจัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่

จัดทำระบบข้อมูลหมู่บ้านด้วยGPS

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

เกิดแผนที่ชุมชนด้วยระบบ GPS

โปรแกรมแผนที่ชุมชนบ้านปลายทับใหม่

นำไปจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนจัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่

3. กระบวนการใหม่

ชุมชนมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน

ภาพถ่าย รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

ต่อยอดให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในด้านอื่นๆต่อไป

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านด้วยระบบGPS

โปรแกรมข้อมูลGPS หมู่บ้าน

นำไปใช้สำหรับจัดกลุ่มและกำหนดบ้านตามเป้าหมาย ด้านอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และอื่นๆ

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

-

-

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

 

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

-

-

-

2. การบริโภค

-

-

-

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ภาพกิจกรรม

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีแนวทางในการจัดการปัญหาภัยพิบัติ ลดความเครียดต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติในหมู่บ้าน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมในหมู่บ้าน

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ชุมชนมีการจัดการตนเองในด้านการจัดการภัยพิบัติชุมชน

รายชื่อผู้เข้่าร่วมกิจกรรม

สามารถดำเนินงานในกิจกรรมอื่นๆในหมู่บ้านต่อไป

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนในชุมชน เพื่อป้องกันภัยพิบัติในหมู่บ้าน

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเยาวชน และคนในครอบครัวร่วมกับชุมชน เกิดการทำงานร่วมก้นในกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวและหมู่บ้าน

ภาพกิจกรรม

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

-

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีการกำหนดแนวทางการจัดการภัยพิบัติชุมชน และเกิดสวัสดิการจัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่

เอกสาร รายงาน

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีสวัสดิการกองทุนจัดการภัยพิบัติหมู่บ้าน

เอกสาร รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการกองทุน

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

ระเบียบกองทุนสวัสดิการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่

เอกสาร

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

มีการกำหนดข้อบัญญัติในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติหมู่บ้านของอบต.ปลายทับใหม่

ระเบียบข้อบัญญัติ อบต.ปลายทับใหม่

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการศึกษาดูงานระหว่างเครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชนบ้านกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนได้เรียนรู้การจัดการภัยพิบัติโดยวิทยากรผู้มีประสพการณ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ภาพถ่าย

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการศึกษาหาข้อมูลจากผู้สูงอายุและผู้รู้ข้อมูลชุมชนในอดีตในการจัดการภัยพิบัติ

เอกสารรายงาน

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ

รายงานหน้าเวป

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีเวทีการพูดคุยในชุมชนเพื่อหาแนวทางการจัดการภัยพิบัติ

รายงานกิจกรรม

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการติดต่อประสานงานกับพี่เลี้ยงโครงการเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการและการจัดการปัญหาอย่างมีเหตุผล

รายงานกิจกรรม

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชุมชนมีความรู้สึกภูมิใจในกิจกรรมที่ดำเนินงาน มีการเตรียมการเปิดโครงการที่มีผู้ร่วมกิจกรรมทัั้งภายในและภายนอกพื้นที่

ภาพถ่าย/รายงาน/รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

คณะทำงานมีการประชุมติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง มาพบกับพี่เลี้ยงโครงการตามนัดหมาย

รายงานกิจกรรม

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

มีแนวคิดการต่อยอดการประหยัดพลังงานโดยการใช้โซล่าเซลล์แทนไฟฟ้าในชุมชน

รายงานกิจกรรม

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีการสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติและมีการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาตลอดจนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการภัยพิบัติชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย

รายงาน

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มีการจัดเวทีค้นหาข้อมูลโดยให้ผู้สูงอายุและผู้มีความรู้ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่มาร่วมให้แนวคิดและความรู้ในเชิงวิชาการในการจัดการภัยพิบัติชุมชน

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

6. อื่นๆ

-

 

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • มีคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติโครงการ รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
 • มีฐานข้อมูลGIS ของหมู่บ้านปลายทับใหม่
 • มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ มีทั้งศูนย์เฝ้าระวัง อาสาสมัครทีผ่านการฝึกอบรม มีวิทยุสื่อสารสำหรับการรายงานผล มีสถานที่หลบภัย มีภาคีร่วม
 • มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยพิบัติจำนวน 1 ชุด โดยมีนายเสริม เขียวเข็ม เป็นประธาน
 • มีศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ มีศูนย์วิทยุเพืีอประสานงานหรือขอความช่วยเหลือ
 • มีเส้นทางหนีภัยพิบัติตามแผนที่หมู่บ้านได้กำหนดร่วมกัน มีสถานที่หลบภัยพิบัติ ศาลาประชุมหมู่บ้าน
 • มีการดำเนินงานโดยสภาผู้นำชุมชนบ้านปลายทับใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผลการจัดกิจกรรมในการจัดการภัยพิบัติ เกิดผลครอบคลุมทั้ง 3 ระยะคือ ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ เป็นการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในหมู่บ้าน ใช้เป็นแนวป้องกันลมที่จะพัดเข้าสู่บ้านเรือนระยะขณะเกิดภัยพิบัติ มีการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนด้วยระบบ GIS เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในหมู่บ้านและนำมาวางแผนเส้นทางการอพยพประชาชนไปในที่ปลอดภัยตลอดจน มีการซ้อมการช่วยเหลือขณะเกิดภัยพิบัติและการเคลื่อนย้ายที่ต้องมีภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและสุดท้ายคือการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ เนื่องจากการจะได้รับค่าตอบแทนช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ แต่ที่ผานมาพบว่าทางผู้ประสพภัยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากช่องทางดังกล่าว ชุมชนจึงมีมติในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของชาวบ้านในชุมนที่ได้รับความเสียหาย ผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้คนในชุมชนเกิดความมั่นใจในระบบการจัดการภัยพิบัติที่ทางชุมชนได้ร่วมกันดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3