เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

รหัสโครงการ 58-03833
สัญญาเลขที่ 58-00-1893
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยงโครงการ
2) ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘
3) ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน
4) ประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการในการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
5) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
6) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ครั้งที่1
7) ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 1
8) ประชุมจัดตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
9) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารกาเรงิน
10) ประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
11) ประชุมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
12) ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 2
13) ถอดบทเรียนการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
14) ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 77,600.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 35.62 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,200.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 255.62 บาท
รวมรายรับ (1) = 78,135.62 บาท รวมรายจ่าย (2) = 75,680.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 2,455.62 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 97,010.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย บุญสิงห์ แก้วสุข )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ (12 มีนาคม 2559)
  2. อบรมการเรียนรู้ศิลปพื้นบ้านแก่เยาวชน (16 เมษายน 2559 - 22 เมษายน 2559)
  3. ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 3 (29 เมษายน 2559)
  4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ (2 มิถุนายน 2559)
  5. พิธีเปิดลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน (12 กรกฎาคม 2559)
  6. ทำรายงานปิดโครงการ (25 กรกฎาคม 2559)
  7. ถ่ายภาพกิจกรรม (27 กรกฎาคม 2559)
  8. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (28 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย บุญสิงห์ แก้วสุข )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวบุญมาแก้วทิพย์ )