เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

รหัสโครงการ 58-03833
สัญญาเลขที่ 58-00-1893
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 2,455.62 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 97,010.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.64 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 99,466.26 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 99,466.26 บาท รวมรายจ่าย (2) = 0.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 99,466.26 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย บุญสิงห์ แก้วสุข )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย บุญสิงห์ แก้วสุข )
31 กรกฎาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางบุญมา แก้วทิพย์ )
31 กรกฎาคม 2559