เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

รหัสโครงการ 58-03833
สัญญาเลขที่ 58-00-1893

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์
รหัสโครงการ 58-03833 สัญญาเลขที่ 58-00-1893

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 194,020.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 77,600.00 บาท
งวดที่ 2 = 97,010.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 174,610.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 35.62 บาท
งวดที่ 2 = 0.64 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 36.26 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 75,680.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 99,466.26 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชน 10,000.00 8,200.00
1. ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน
2. ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 1
3. ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการในการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด 18,500.00 18,500.00
1. ประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการในการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน 6,000.00 6,000.00
1. ประชุมจัดตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18,800.00 18,800.00
1. ประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน 6,020.00 6,020.00
1. ประชุมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน 14,500.00 13,500.00
1. ถอดบทเรียนการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
กิจกรรมหลัก : อบรมการเรียนรู้ศิลปพื้นบ้านแก่เยาวชน 81,700.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ 6,600.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 3,400.00 0.00
กิจกรรมหลัก : พิธีเปิดลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 15,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 3,660.00
1. ประชุมตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยงโครงการ
2. ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘
3. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ครั้งที่1
4. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารกาเรงิน
5. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่1
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

194,020.00 75,680.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย บุญสิงห์ แก้วสุข )
วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2559