เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

รหัสโครงการ 58-03833
สัญญาเลขที่ 58-00-1893
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

2. ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

3. รหัสโครงการ 58-03833 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1893

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตั้งสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำชุมชน
2.มีแผนการดำเนินงานโครงการ 1 ฉบับ 3.มีรายงานการประชุม อย่างน้อย 7 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) นายจักรณรงค์ ปลอดฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำเข้มแข็งบ้านควนเกาะจันทร์ สภาผู้นำ กอ-จัน น่าอยู่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑ คน ได้เสนอชื่อเพื่อจัดตั้งและที่ประชุมลงมติ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำ กอ-จัน น่าอยู่ จำนวน ๑๗ คน ดังนี้

๑. นายอ้วม ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา

๒. นายสมยศ ถิ่นปกาสัย ประธาน อสม. รองประธานสภา

๓. นายจักรณรงค์ ปลอดฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายทะเบียน

๔. นายธงชัย ดวงทอง ผรส. ปฏิคม

๕. นางตะวันรัตน์ ศรีงาม ประธานสตรีหมู่บ้าน ปฏิคม

๖. นายปิ่น ศรีทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์

๗. นายชาญชัย แก้วโลก อสม. อาคารสถานที่

๘. นางบุญมา แก้วทิพย์ อสม. เหรัญญิก

๙. นางสาวรัตนาภรณ์ ปานมาตร เยาวชน เทคโนโลยี

๑๐. นางพรทิพย์ บุญช่วย ครู กรรมการ

๑๑. นางลัดดา แก้วโลก อสม. กรรมการ

๑๒. นางสาวเพื่อนฤดี บุญเรือง อสม. กรรมการ

๑๓. นางจันทิมา แก้วโลก อสม. กรรมการ

๑๔. นายดนุสรณ์ ทิพย์สุราษฎร์ เยาวชน กรรมการ

๑๕. นางสาวจิราภรณ์ ปลอดฤทธิ์ เยาวชน กรรมการ

๑๖. นางสาวปัญจาพาน์ นบนอบ เยาวชน กรรมการ

๑๗. นายบุญสิงห์ แก้วสุข อสม. เลขานุการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

๑. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒. ชี้แจงรายละเอียดโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ

๓. เสนอจัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำเข้มแข็งบ้านควนเกาะจันทร์ (สภาผู้นำ กอ-จัน น่าอยู่)

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำ กอ-จัน น่าอยู่

๕. นัดแนะพิธีเปิดตัวโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

21 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำชุมชน
2.มีแผนการดำเนินงานโครงการ 1 ฉบับ 3.มีรายงานการประชุม อย่างน้อย 7 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมมีการปรึกษาหารือกันเรื่อง การสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน โดยเริ่มจากจุดไหนก่อนและรวมกลุ่มของเยาวชนที่จะเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิต ปราชญ์ชาวบ้าน ปูชนียบุคคล เพื่อรวบรวมเป็นชุดความรู้ในต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมติดตามการทำโครงการที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑ คน ประชุมเรื่อง

 1. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่าย และเอกสารการเงินต่อสภาผู้นำกอ-จัน น่าอยู่
 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 3. สรุปการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • photo
 • photo
 • photo

 

21 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำชุมชน
2.มีแผนการดำเนินงานโครงการ 1 ฉบับ 3.มีรายงานการประชุม อย่างน้อย 7 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำประชุมติดตามผลการดำเนินประจำเดือน และให้สัมภาษณ์ทีมสื่อ จาก สสส. เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ สาเหตุที่จัดทำโครงการ เรื่องราวสิ่งดีๆ ที่มีในหมู่บ้าน พร้อมทั้งลงถ่ายทำสถานที่ โดยตอนเช้าลงตลาดนัดชุมชนคนพอเพียงบ้านควนเกาะจันทร์ถ่ายทำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และชมการแสดงลิเกป่าคณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์ โดยอาจารย์ตรึก ปลอดฤทธิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติสาขา ศิลปการแสดงลิเกป่า และการนำเสนอนวัตกรรมชุมชน พรานบิค โดยการนำท่ารำของตัวละครพราน ของมโนห์รามาผสมผสานเป็นท่าออกกำลังกายให้ผู้สูงวัย และต่อด้วยการเล่นดนตรีไทยของกลุ่มเยาวชนบ้านควนเกาะจันทร์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมติดตามการทำงาน สรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมติดตามการทำงานประจำเดือน
 2. ทีมสื่อ สสส. ลงถ่ายทำสถานที่จริง
 3. นำเสนอ การแสดงลิเกป่า พรานบิค และดนตรีไทย
 4. สัมภาษณ์นายก อบต.โคกยาง การให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. สัมภาษณ์ ผอ.รร.บ้านควนเกาะจันทร์ การจัดตั้งวงดนตรีไทยเยาวชนบ้านควนเกาะจันทร์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

21 15

2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการในการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการในการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.กลุ่ม องค์กรเครือข่ายและประชาชนรับรู้ที่มาและกระบวนการดำเนินโครงการ สสส.6 รับทราบถึงแผนงาน กิจกรรม และร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.รายงานการประชุม 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ประกอบด้วยชาวบ้านในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายในชุมชนได้รับทราบโครงการ เข้าใจวัตถุประสงค์การทำโครงการ และกระบวนการกิจกรรม พร้อมกับได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาเด็กเยาวชนติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ทางคณะครู อบต.และสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบปัญหาและให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาเด็กติดยาเสพติดร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านควนเกาะจันทร์ในการจัดการปัญหาเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด เพื่อรับทราบแนวทางการสนับสนุนของ สสส.6 ซึ่งเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันนี้ (29 ต.ค. 58) เริ่มประชุมเวลา 08.00 - 16.0 น.นายนิโรจน์มุสิกธรรม พัฒนาการอำเภอเหนือคลอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ โดยมีวัฒนธรรมอำเภอเหนือคลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง พยาบาลวิชาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ ครู และประชาชนเข้าร่วมในประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการร่วมสร้างชมุชนให้น่าอยู่บ้านควนเกาะจันทร์ในการจัดการปัญหาเด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติดภายใต้โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 150

3. ประชุมจัดตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมจัดตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานย่อย 4 กลุ่ม 2.รายงานการประชุม 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีเยาวชนและคณะทำงานเข้าร่วมการอบรมและจัดเก็บข้อมูลจำนวน 40 คน
 2. คณะทำงานจัดเก็บข้อมูลอบรมรับฟังการจัดเก็บข้อมูล 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ประวัติหมู่บ้าน นายจักรณรงค์ ปลอดฤทธิ์ เป็นหัวหน้าชุด 2. ประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน นางสาวนารีรัตน์ แก้วโลก เป็นหัวหน้าชุด 3. ปราชญ์ชาวบ้าน ปูชนียบุคคล นายดนุสรณ์ ทิพย์สุราษฎร์ เป็นหัวหน้าชุด 4. ผังเครือญาติ นายบุญสิงห์ แก้วสุข เป็นหัวหน้าชุด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ค้นหาแกนนำ
 2. แต่งตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูล วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนจำนวน 4 ชุด คือ 2.1 ประวัติความเป็นมาชุมชน ประวัติปราชญ์ชาวบ้าน 2.2 วิถีชีวิตความเชื่อ 2.3ประเพณีวัฒนธรรม และ 2.4 ผังเครือญาติ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประธานโครงการเปิดกิจกรรม
 2. วิทยากรสอนเรื่องเครืองมือแบบสอบถามและให้ชุมชนเล่าปัญหาของชุมชน
 3. ชมวีดีทัศน์เรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมการเป็นอยู่ภาคใต้
 4. ฝึกปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูล ประวัติหมู่บ้าน ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน ประวัติปราชญ์ชาวบ้าน
 5. สรุปการฝึกปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูล
 • photo
 • photo

 

40 46

4. ประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1..เยาวชนมีความรู้วิธีและขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล 2.รายงานการประชุม 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมเยาวชนได้ข้อมูลการทำข้าวไร่ ซึ่งเป็นการทำนาที่ปลูกแซมในสวนยางและใช้น้ำน้อย เป็นอาชีพเดิมที่ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมของบ้านควนเกาะจันทร์ ทำให้ทีมเยาวชนคณะทำงานที่ลงเก็บข้อมูลมีความภูมิใจ ซึ่งในชุมชนยังมีการเก็บเกี่ยวโดยใช้แกะเก็บข้าว เห็นความร่วมมือของคนในชุมชนมาช่วยกันเก็บข้าวร่วมกัน
 • ทีมเก็บข้อมูลได้รับรู้ว่าในชุมชนมีการรำโนราห์ เห็นการละเล่นโนราห์ ทำใหหลายคนเกิดความสนใจ
 • นอกจากนี้ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้าน ที่ตั้งหมู่บ้าน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติปราชญ์ชาวบ้าน ปูชนียบุคคล สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น หมู่บ้านจัดการตนเองบ้านควนเกาะจันทร์ มีความคาดหวัดในการดำเนินโครงการนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยในเรื่องที่หมู่บ้านมีความตระหนักมากที่สุดคือเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่กำลังจะลดน้อยและจางหายไป มุ่งเน้นการเชื่อมกับกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน เช่นดึงกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงติดยาเสพติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกลุ่มดังกล่าวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้ความสามรถที่มีอยู่ในการช่วยเหลือบ้านเกิดของตน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง กลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา ประสบการณ์ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งสามวัย วัยเด็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ ให้ได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน ทำให้เรามีชุดความรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถให้เยาวชนและผู้สนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดอบรมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.ลงดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่
3.จัดเวทีพูดคุย/ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลระหว่างพี่เลี้ยงกลุ่มกับเยาวชน

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดอบรมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 2. ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูล ชุดประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน โดยมีนางสาวนารีรัตน์ แก้วโลก เป็นหัวหน้าชุด ดำเนินการเก็บข้อมูลการทำข้าวไร่ และการรำโนห์รา
 3. สรุปข้อมูลที่ได้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

5. ประชุมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีเอกสารชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน บ้านควนเกาะจันทร์ 1 ฉบับ 4 ชุด 2.รายงานการประชุม 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ร่วมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน โดยให้หัวหน้าชุดจัดเก็บข้อมูลนำเสนอผลการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และให้สภาผู้นำร่วมวิเคราะห์ และจัดเรียบเรียง โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ตามแบบลงสำรวจ หมวดที่ 1 ประวัติชุมชน ประกอบด้วยที่ตั้งหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมา สถานที่สำคัญในหมู่บ้าน 2. ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ประกอบด้วยข้อมูลการทำข้าวไร่ การรำโนราห์ และการละเล่นหนังตะลุง 3. ปราชญ์ชาวบ้าน ปูชนียบุคคล ประกอบด้วย หมอพื้นบ้าน ครูโนราห์ แกนนำชุมชน และ 4. ผังเครือญาติ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำชุมชนร่วมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนเพื่อเป็นการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชน จำนวน 4 ชุด
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประธานเปิดการประชุม
 2. หัวหน้าชุดสำรวจข้อมูลนำเสนอผลการลงจัดเก็บข้อมูล
 3. สภาผู้นำร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอของหัวหน้าชุด
 4. สภาผู้นำชุมชนร่วมจัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo

 

21 21

6. ถอดบทเรียนการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ถอดบทเรียนการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเวทีนำเสนอผลการถอดบทเรียนเยาวชนในการเรียนรู้ชุมชนบ้านควนเกาะจันทร์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มจัดเก็บข้อมูลนำเสนอผลการจัดเก็บและถอดบทเรียนการเรียนรู้ ทำให้ชาวบ้านมีความภูมิใจที่เยาวนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรม เมื่อทีมเยาวชนได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และเกิดความสบายใจว่าลูกหลานไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีถอดบทเรียนการเรียนรู้แก่เด็ก/เยาวชนในแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเวทีถอดบทเรียนการเรียนรู้แก่เด็ก/เยาวชนในแต่ละกุล่มนำเสนอผลการศึกษา โดยดำเนินการคัดลือกผู้ให้ข้อมูล ดำเนินการสัมภาษณ์และถ่ายทำสถานที่จริง
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

7. อบรมการเรียนรู้ศิลปพื้นบ้านแก่เยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

8. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

ไม่มีกิจกรรม

9. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

10. พิธีเปิดลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ประชุมตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยงโครงการ

วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 12:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาโครงการ และดำเนินการป้อนข้อมูลลงในเวบไซต์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ และได้จัดส่งเอกสารสัญญาโครงการให้ สสส.ดำเนินการโอนเงินงวดที่ 1
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
 2. ส่งสำเนาเอกสารสัญญาให้พี่เลี้ยง
 3. นัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการ
 2. ส่งสำเนาเอกสารสัญญาให้พี่เลี้ยง
 3. นัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๘

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดทำโครงการ ต้องมีการบันทึกรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรม หากไม่มีการบันทึกเกิน 2 เดือน จะกลายเป็นโครงการเสี่ยงและถูกปิดโครงการ ต้องทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง มีใบเสร็จที่ออกจากทางร้านและหากไม่มีใบเสร็จให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน และต้องมีหลักฐานประกอบทีถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 • ได้เครือข่ายที่ทำโครงการชุมชนน่าอยู่ในหลายจังหวัด ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการทำโครงการ และมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลการทำโครงการ ทำให้เกิดความสบายใจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการอบรมให้ความรู้ ดังนี้
 1. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
 2. การทำรายงานโครงการ และรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน)
 3. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้
 4. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้างสุข
 5. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ
 6. ผู้รับชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเวบไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ วันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการอบรมให้ความรู้ ดังนี้
 1. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
 2. การทำรายงานโครงการ และรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน)
 3. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้
 4. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้างสุข
 5. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ
 6. ผู้รับชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเวบไซต์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ครั้งที่1

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารรายงานการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำการเขียนใบสำคัญรับเงิน ซึ่งเขียนไม่ถูกต้อง และให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนในรายการค่าอาหารและค่าตอบแทนวิทยากร ทำให้เข้าใจการจัดทำหลักฐานการเงิน และสามารถนำไปใช้ได้ในกิจกรรมถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการเงิน ในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารกาเรงิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและจัดทำเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้รับการอบรมการรายงานผลผ่านหน้าเวปฅนใต้สร้างสุข เข้าใจการเขียนรายงานผลกิจกรรมต้องรายงานผลเชิงผลผลิตและผลลัพธ์
 2. ได้แลกเปลี่ยนการจ่ายภาษีสรรพากร สร้างความเข้าใจที่ตรงกันว่ารายการที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 1000 บาทขึ้นไปต้องหักภาษี 1 เปอร์เซ็นต์
 3. ได้รับการตรวจสอบเอกสารการเงิน จากเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.และได้รับคำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสารให้เป็นกิจกรรมเพื่อง่ายต่อการเรียกตรวจสอบ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยง อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน มีการให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานให้ถูกต้อง และการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้องตามหลัก โดยทีม สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน มีการให้วามรู้เรื่อง การรายงานผลกิจกรรมในเวบไซต์คนใต้สร้างสุข วิธีการเขียนเอกสารใบสำคัญรับเงิน แลกเปลี่ยนการจ่ายภาษีสรรพากร และทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบเอกสารการเงินพร้อมกับให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.5 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม 50% (จำนวน 4 โครงการจากโครงการทั้งหมด 8 โครงการ เนื่องจากมีภาระกิจติดประชุมและการทำงานประจำ )
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและรับทราบข้อบกพร่องในการเขียนรายงาน สามารถตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ตลอดจนจัดทำเอกสารรายงานการเงินให้ถูกต้องตามค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน ปิดรายงานงวด1
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน การเขียนรายงานและข้อบกพร่องของการเขียนรายงานที่ตรวจพบ
 2. ให้คำแนะนำการเขียนรายงานให้มีคุณภาพ
 3. ตรวจสอบรายงานการเงินและเอกสารหลักฐานการเงินโครงการ
 4. ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 5. รายงานข้อมูลการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ และตรวจเอกสารการเงิน จัดทำรายงาน ง.1 และ ส.1
 • photo
 • photo

 

2 2

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเด็กเยาวชนเสี่ยงต่อสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการสภาผู้นำ กอ-จัน น่าอยู่ ประกาศให้ศาลาอเนกประสงค์เป็นเขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดจ้างและติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 • photo

 

250 250

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 24 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 194,020.00 75,680.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 56                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ไม่มี

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมเยาวชนคนรักษ์ถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ ( 12 มีนาคม 2559 )
 2. อบรมการเรียนรู้ศิลปพื้นบ้านแก่เยาวชน ( 16 เมษายน 2559 - 22 เมษายน 2559 )
 3. ประชุมติดตามการทำงาน ครั้งที่ 3 ( 29 เมษายน 2559 )
 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ ( 2 มิถุนายน 2559 )
 5. พิธีเปิดลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ( 12 กรกฎาคม 2559 )
 6. ทำรายงานปิดโครงการ ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 7. ถ่ายภาพกิจกรรม ( 27 กรกฎาคม 2559 )
 8. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ( 28 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาย บุญสิงห์ แก้วสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......