เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์

รหัสโครงการ 58-03833 รหัสสัญญา 58-00-1893 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

มีการประชุมสภาผู้นำ จำนวน 6 คน ประกอบด้วยบุคคลากรกลุ่มต่างๆในชุมชน มีการประชุม 4 ครั้ง

ภาพถ่าย รายงานประชุม

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

มีกลุ่มผู้สูงอายุร่วมออกกำลังกายโนราบิคส์

ภาพถ่าย

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมสันทนาการในชุมชนโดยการรำโนราบิคส์และการแสดงลิเกป่า

ภาพถ่าย

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและผุ้สูงอายุได้ทำกิจกรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน

ภาพถ่าย

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีการทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ และการนัดหมายประชุมทำกิจกรรมในชุมชน

รายงานประชุม ภาพถ่าย

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชิญวิทยากรภายนอกเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมศิลปพื้นบ้านแก่เยาวชน

ภาพถ่าย

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

รายงานผลการประเมิน ภาพถ่าย

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการเชิญผู้อาวุโสและครูโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ จัดอบรมการเล่นดนตรีไทยแก่เยาวชน

ภาพถ่าย

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยได้รับเป็นพื้นที่ในการจัดทำสารคดีโดยสื่อสร้างสุขซินโดรม

วิดิโอ ภาพถ่าย

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชุมชนมีความภาคภูมิใจ ในการได้ถ่ายทอดศิลปโนราห์บิคและลิเกป่า ตลอดจนคณะดนตรีนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ที่ได้รับการถ่ายทำ สารคดีสื่อสุขซินโดรม

วิดิโอ ภาพถ่าย

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลผลิต

 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนบ้านควนเกาะจันทร์ จำนวน 23 คน มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 10 ของเดือน เพื่อขับเคลื่อนแผนกิจกรรมในโครงการ
 2. เกิดกลุ่มนักเรียนดนตรีไทยในโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ จำนวน 40 คน
 3. มีทำเนียบศิลปินในหมู่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ เกิดกลุ่มผู้สูงอายุลิเกป่า 12 คน และกลุ่มพรานบิค 30 คน
 4. มีป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ในหมู่บ้าน จำนวน 1 ป้าย

ผลลัพธ์

 1. มีชุดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้าน ได้ข้อมูลชุมชนเรื่องการทำข้าวไร่ ชุดความรู้วิถีวัฒนธรรม การรำมโนราห์ การละเล่นหนังตะลุง และข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ หมอพื้นบ้าน และ ครูโนราห์
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3