แผนภาพเชิงระบบของโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

โครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญเป็นมติของสมาชิกในชุมชนและสภาผู้นำชุมชน โดยเลือกปัญหาขยะในชุมชน และปัญหาเด็กติดเกมส์ ติดโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ มาเชื่อมโยงกันเพื่อแก้ปัญหาในโครงการนี้

เนื่องจากบ้านหัวหิน เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือแพขนานยนต์ เป็นเส้นทางหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะลันตา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีสำคัญของจังหวัดกระบี่ ทำให้มีจำนวนผู้มาใช้บริการ ได้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องเดินทางไปเกาะลันตา มาขึ้นแพขนานยนต์ที่ท่าเรือนี้เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยประมาณ วันละมากกว่า2,000 คน และจะมีมากขึ้นในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันยาวหรือในฤดูท่องเที่ยวทางทะเล ทำให้เกิดการรอลงแพนานยนต์ บางครั้งอาจรอถึง 4 ชั่วโมง อันเป็นที่มาของการเกิดขยะทั้งจากนักท่องเที่ยวที่จอดรถรอแพขนานยนต์ทำให้เกิดขยะจากการกินของแล้วทิ้งขยะบริเวณสองข้างทางโดยเฉลี่ยวันละ700กก.ต่อวัน และจากชาวบ้านที่ขายของให้กับนักท่องเที่ยวทั้งขยะสดและขยะแห้งเช่นเปลือกหอยสดถุงพลาสติกกล่องกระดาษ ขวดนำ้โดยเฉลี่ยวันละ300กก.ต่อวันก่อให้เกิดการขยะล้นถัง นอกจากนี้ยังมีขยะจากครัวเรือนที่มาจากการจับจ่ายใช้สอยของในตลาด เช่นถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติกกล่องโฟมและขยะจากธรรมชาติเช่นเศษใบไม้กิ่งไม้ เป็นต้นโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน/สปดาห์ประมาณ30กก.จำนวนขยะครัวเรือนทั้งชุมชนโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ7ตัน ในการกำจัดขยะจะมีรถมาเก็บขนขยะโดยทาง อบต.เกาะกลางดำเนินการแต่การเก็บขนขยะทำได้ล่าช้า เนื่องจากมีรถบรรทุกขยะเป็นรถกะบะเพียง 1คัน เก็บขนได้เพียงสิบวันต่อครั้งโดยเฉลี่ยขยะมุลฝอยทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนประมาณ 14ตัน ต่อสัปดาห์ทำให้มีขยะหลงเหลือในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้ทัศนียภาพชุมชนไม่น่ามองมีความสกปรก มีกลิ่น และมีแมลงวัน อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอหิวาต์ท้องร่วงและไข้เลือดออกกระทบต่อสุขภาพและการท่องเที่ยวตามมา

นอกจากนี้ยังกระทบถึงภาพลักษณ์การเป็นเมืองสวยนำ้ใส ท่าสวย ตามนโยบายของผู้ว่าจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวระดับประเทศอีกด้วย ดังนี้ชุมชนจึงเลือกที่จะบูรณาการการจัดการขยะโดยนำเด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยง ในชุมชนที่มีเวลาว่างมากเสาร์ - อาทิตย์ที่ใช้เวลาไปเล่นเกมส์เล่นอินเตอร์เน็ตใช้เวลาว่างไม่มีประโยชน์ มาร่วมดำเนินการเป็น แกนนำน้อย ในชุมชนบ้านหัวหิน เพื่อเป็นการจัดหาพื้นที่สร้างสรรค์และการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดและชุมชนคนในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ในการร่วมค้นหาข้อมูล แล้วนำมาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินการร่วมกัน จึงต้องทำโครงการนี้เพื่อขยายความคิดของเด็กเยาวชนผู้ปกครองและนักท่องเที่ยวให้มีทักษะในการบริหารจัดการชีวิตที่ดีขึ้น สามารถร่วมกันกับคนในชุมชนในการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและทำให้เกิดความคิดแก้ปัญหาทั้งระบบในการรักษาบ้านเมืองให้สะอาดและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานในการถือหลักศรัธาตามหลักศาสนาสิ่งสกปรกคือนายิสสิ่งต้องทำให้สะอาด

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
คน :

-คนต้องการความสะดวกสบาย ของกลุ่มแม่บ้านที่ไปจ่ายตลาดและใส่ของในถุงพลาสติกแล้วชอบทิ้งทั่วบริเวณ -แม่ค้าที่ขายของไม่มีการจัดการขยะที่เหลือจากการขายของนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวที่ทิ้งขยะเช่น ขวดนำ้พลาสติก เศษถุงใส่อาหาร โดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่ถูกที่และไม่มีถังรองรับใส่ขยะ -คนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าขยะไม่มีผลกระทบและโทษใดๆต่อชุมชน ยังยึดถือพฤติกรรมแบบเดิมๆทิ้งที่ไหนก็ได้ เผาก็ได้ความเชื่อเดิมๆ
-คนในชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน ทั้งนี้มีปัจจัยเอื้อในด้านการมีความศรัทธาคนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม และมีการทำกิจกรรมศาสนาร่วมกันทุกวันในการน้อมนำหลักศาสนาอิสลามที่สอนให้รักความสอาดมาใช้ในการดำเนินดำเนินชีวิตประจำวัน

สภาพแวดล้อม :
 • ชุมชนไม่มีกฏ ระเบียบ กติกา ในการจัดการขยะในชุมชน
  ทั้งนี้มีปัจจัยเอื้อด้านการนับถือศาสนาอิสลามที่เป็นหลักยึดในคำสอนของศาสนาให้รักษ์ความสะอาด อีกทั้งนโยบายจังหวัดกระบี่ที่นโยบาย "เมืองสวยนำ้ใสท่าสะอาด"
กลไก :
 • ขาดระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี -ขาดมาตรการจัดการขยะที่เอื้อให้ขยะมากขึ้นทุกวัน -ขาดการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ภาครัฐและธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชนในการบริหารจัดการเรื่องขยะ -ขาดการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้นักท่องเที่ยวทราบและให้ความร่วมมือเรื่องการไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล

จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

 1. มีการประชุมประจำทุก 1 เดือน
 2. การประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆตามข้อเสนอสภาชุมชน
 4. มีมาตรการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 1.มีข้อมูลขยะในชุมชน1 ชุด 2.มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในการเก็บข้อมูลขยะ 100% 3.มีคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลจำนวน 1ชุด
  4.มีแผนการดำเนินงานขยะจากฐานข้อมูล1ชุด 1.มีการปฏิบัตการด้านการจัดการขยะตามแผนงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ครัวเรือนมีความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 3.มีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนและร้านค้าในชุมชน เพิ่มขั้นร้อยละ 80 4.มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะ
  5.เกิดธนาคารขยะ จำนวน 1 แห่ง 6.มาตราการทางสังคม จำนวน 1 เรื่อง 7.มีป้ายประชาสัมพันธ์และประกาศมาตรการจัดการขยะติดตั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 7จุด
  8.เกิดมัสยิดปลอดบุหรี่ จำนวน 1แห่ง
 5. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 6. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 7. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 8. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการสำคัญ

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน

 1. พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ 1.มีคณะทำงานจัดทำโครงการบ้านหัวหิน จัดประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่และวางแผนตลอดจนติดตามการทำงานทุก2เดือน 2.มีการจัดเวทีเปิดตัวโครงการชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ 3.มีการจัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานย่อยในการจัดเก็บข้อมูล แบ่งบทบาทและหน้าที่และวางแผนดำเนินการ -จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับขยะในชุมชนโดยเยาวชนดังนี้ -1.จัดประชุมสภาชุมชนเพื่อชี้แจงในการดำเนินงานข้อมูลขยะในชุมชนบ้านหัวหินเก็บ -2.เยาวชนดำเนินการเก็บข้อมูลขยะในชุมชน -3.จัดประชุมร่วมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล -4.จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงาน 4.ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและเยาวชนในการร่วมกันจัดการขยะในชุมชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ สร้างวิทยากรชุมชนด้านขยะ เก็บข้อมูลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 2ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการเพิ่มมูลค่าจากขยะ

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม

-มีการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านหัวหิน -มีการประกวดร้านค้าตัวอย่าง -มีการจัดประกวดโซนสะอาดบ้านน่ามอง

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

-มีการกำหนดมาตรการ การจัดการขยะในชุมชน -จัดประชุมประชาคมจัดทำมาตรการการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

คน

พื้นที่ดำเนินงานโครงการเป็นชุมชนมุสลิมซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม 98 %ของหมู่บ้านมีกรรมการบริหารชุมชนหลายด้าน เช่น
1.คณะกรรมการมัสยิดบ้านหัวหินมี15ท่าน มีนายร่อหมาด ธรรมจิตต์ เป็นอีหม่าม ได้มีช่องทางการพูดคุยชี้แจงโครงการในเวลาเย็นหลังเลิกละหมาดที่มัสยิดด้วยกันเพื่อแจ้งให้คนในชุมชนทราบ 2.คณะกรรมการการศึกษาภาคฟัรดูอีน มีหน้าที่กำกับ ดูแล เรื่องการเรียนอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน มีคณะกรรมการ11ท่านมีนายพิชิต สูน่าหู เป็นประธานกรรมการ 3. โรงเรียนดารุสซุนนะฮ์สังกัดหน่วยสอบ 47อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีคณะกรรมการ11ท่าน มีนายสกลขจัดภัยเป็นประธานกรรมการ
4.กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านหัวหิน มีคณะกรรมการ 9 คน มีนายสุชาติธรรมจิตต์เป็นประธานกรรมการ
5.คณะกรรมการ อสม. 25ท่านมีนายก้าเหรี้ยทิมทองเป็นประธานกรรมการ
6.กองทุนเพื่อการศึกษามีคณะกรรมการ 7 ท่าน มีนางสาว นัฐรินี รักษากิจเป็นประธานกรรมการ

กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย

1.คณะกรรมการมัสยิดบ้านหัวหิน15ท่าน ให้คำคิดเห็นในการจัดทำโครงการ 2.คณะกรรมการทางการศึกษาภาษาภาคฟัรดูอีน 11ท่าน เป็นคณะดูแลการศึกษาศาสนาของเยาวชนในชุมชน 3.คณะกรรมการโรงเรียนดารุสซุนนะห์ 11ท่าน
4.คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 9ท่าน
5.คณะกรรมการ อสม.25ท่าน
6.คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา7ท่าน
7.กลุ่มแม่บ้าน (จักรสาน)5ท่าน
8.กลุ่มเลี้ยงสัตว์ วัวแพะไก่พื้นบ้าน
9.กลุ่มอาชีพทำสวน ปาล์มน้ำมันและยางพารา 10.รพ.สต.เกาะกลาง สนับสนุนด้านวิชาการและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่มาจากขยะ 11.อบต.เกาะกลาง สนับสนุนทรัพยากร คนของ และงบประมาณ

วัฒนธรรม

ชาวบ้านยึดมั่นในหลักศาสนา วิถีชีวิตอยู่กันแบบ พี่ ๆ น้อง ๆ ใครเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือกัน เกื้อกูลแบบเครือญาติ มีการประกอบศาสนกิจรวมกันเป็นกลุ่มทุกวันศุกร์ หรือทุกค่ำคืนในมัดราซ๊ะ ทำให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นกัน ทั้งรับรู้ข่าวสารจากภายนอก และสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ต่อชุมชน ข่าวสาร สำหรับด้านประเพณี มีกิจกรรมและวันสำคัญทางศาสนา ดังนี้ - เมาลิดดินนบี เป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ศาสดาแห่งมนุษยชาติ ผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลาม จะมีการรำลึกถึงคุณงามความดี หรือประวัติของท่านในอดีตกาล ในบรรยากาศแห่งความรัก และระลึกถึงท่านอย่างแท้จริง รูปแบบของกิจกรรมมีหลายอย่าง - วันตรุษอิดิลฟิตรี หรือที่นิยมเรียกว่า “วันรายาออกบวช” เพราะหลังจากที่มุสลิมได้ถือศีลอดมาตลอด ในเดือนรอมฎอน ก็จะถึงวันออกบวช ตอนเช้าจะมีการละหมาดร่วมกัน ทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด สวยงาม และมีการจ่าย“ซากาตฟิตเราะฮ์” - วันตรุษอิดิลอัฎฮา หรือวันรายาฮัจยี เนื่องจากมุสลิมทั่วโลกเริ่มประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอารเบีย จะมีการทำกุรบาน หรือเชือดสัตว์เป็นอาหารแก่เพื่อนบ้านและคนยากจน เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ - การถือศีลอด เป็นหลักปฏิบัติที่มุสลิมจำเป็นต้องถือศีลอด ในเดือนรอมฎอนตลอดระยะเวลา 1 เดือน มุสลิมที่มีอายุเข้าเกณฑ์ศาสนบัญญัติ จะต้องงด การกิน การดื่ม การร่วมประเวณี ตลอดจนทุกอย่างที่เป็นสิ่งต้องห้าม ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนกระทั้งตกดิน ทุกคนต้องสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีเกียรติยิ่งของศาสนาอิสลาม - การละหมาด เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ ซึ่งเป็นที่ศรัทธา ของชาวมุสลิม ทุกคน ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ การแต่งกายต้องสะอาด เรียบร้อย มีความสำรวม พระองค์กำหนดเวลาละหมาดไว้วันละ 5 เวลา - การทำฮัจย์ อัลเลาะห์ทรงบังคับ ให้มุสลิมที่มีความสามารถ ด้านกำลังกาย และกำลังทรัพย์ ต้องไปทำฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย ซึ่งมีขึ้นปีละครั้ง ชาวมุสลิมทั่วโลกจะเดินทาง มารวมกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นใครมีฐานะทางสังคมอย่างไร ต้องมาอยู่ที่เดียวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทุกคนมีฐานะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์อย่างเท่าเทียมกัน - การเข้าสุนัต เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวมุสลิม ถือกันว่ามุสลิม ที่แท้จริงควรเข้าสุนัต ถ้าไม่ทำถือว่า เป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์ ไม่บริสุทธิ์ การเข้าสุนัต คือ การขลิบ หนังหุ้มอวัยวะเพศของผู้ชายออก เพื่อให้สะดวกในการรักษาความสะอาด - การแต่งกายแบบมุสลิม เป็นข้อบังคับของศาสนาอิสลามตามบทบัญญัติ มุสลิมผู้ศรัทธา จะต้องปกปิดที่พึงสงวน โดยกำหนดให้ผู้ชายปกปิดระหว่างสะดือกับหัวเข่า และผู้หญิงต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้นใบหน้า และฝ่ามือ - การทำบุญกุโบร์ เป็นการทำบุญเพื่อขอดุอาให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการทำนูรี(อาราวะฮ.)เป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้พระผู้เป็นเจ้า ทรงตอบแทนผลบุญให้แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และให้ลูกหลานได้ ใคร่ครวญถึงความตาย ที่ใกล้เข้ามา

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน

จากการประกอบอาชีพการทำเกษตรทำนาข้าว และข้าวไร่ ชาวบ้านมีแนวคิดใหม่กระบวนการและกลไกสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชุมชน การแปลรูปข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ส่วนการทำเกษตร เช่น การเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัว เพื่อขายและเพิ่มรายได้ จากมูลสัตว์ นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้ปลอดภัยจากสารเคมีโดยใช้น้ำหมักในการย่อยสลายเพื่อนำไปใส่แปลงผัก และพืชการเกษตร ลดต้นทุนในครัวเรือนทั้งได้ปฏิบัติความรู้สู่ชุมชน เพื่อใช้ในการศึกษาและศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

งบประมาณ

199200.00

บาท
บุคลากร
 1. นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม
 2. นาย สุชาติ ธรรมจิตต์
 3. น.ส นัฐรินี รักษากิจ
 4. นาย วิชัย หมาดเส็ม
 5. นาย ร่อหมาด ธรรมจิตต์
 6. นาย สกุล ขจัดภัย


  แกนนำในชุมขน

 7. นายย่าม่าแอ ละงู ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาผู้นำชุมชนบ้านหัวหิน เป็นผู้ผสานงานระหว่างกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มแม่บ้านเพื่ออำนวยในความสะดวกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและช่วยงานประชาสัมพันธ์โครงการ

 8. นายสุวิทย์ หมาดเส็ม ตำแหน่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ( ผู้รับผิดชอบโครงการ ) ผู้ประสานงานกลุ่มองค์กร ตัวแทนชุมชนในพื้นที่บ้านหัวหิน
 9. น.ส. นัฐรินี รักษากิจ ตำแหน่งสภาชุมชนและประธานกลุ่มกองทุนปุ๋ย มีหน้าที่ ประสานงานสมาชิกกองทุนปุ๋ยเพื่อช่วยทำงานโครงการลดขยะในชุมชน
 10. นายสมนึก ต่อติด ตำแหน่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางบ้านหัวหิน มีหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางเพื่อเก็บข้อมูลปัญหาขยะบ้านหัวหิน
 11. นายบ่าวเฉม ซื่อตรง ตำแหน่งสภาชุมชนและประธานกลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการละเล่น เช่น รองแง็ง และลิเกฮูลูซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนได้ทุกรุ่น และเป็นปราญช์ชาวบ้านมีความรู้ในการนำขยะมาใช้ในรูปแบบอื่น6. นายก้าเหรี้ยทิมทอง ตำแหน่งสภาชุมชนและตำแหน่งประธาน อสม.บ้านหัวหินเป็นผู้ประสานงานสมาชิก อสม. บ้านหัวหินและประสานงาน รพ.สต. ตำบลเกาะกลาง มีประสบการณ์นำอาสาสมัครเก็บขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
 12. นาง ผ่องศรี หมาดส็ม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์กรและประธานกลุ่มจักสานเตยปาหนัน ผู้ประสานงานกลุ่มแม่บ้านในการทำอาหาร 8.นายร่อหมาดธรรมจิตต์ ตำแหน่งสภาชุมชนและตำแหน่งอีหม่ามมัสยิดบ้านหัวหินฝ่ายวิชาการทางศาสนาพร้อมเป็นวิทยากรอบรมในมัสยิดในการลดขยะในชุมชน 9.นายสุรเชษฐ์ธรรมจิตต์ประธานสภาเยาวชนเข้ามาช่วยงานหนุนเสริมและประสานงานเด็กและเยาวชนเข้ามาช่วยกันทำงานลดขยะในชุมชน 10.ด.ญ. อัสมาสุขวิทย์รองประธานสภาเยาวชนช่วยงานหนุนเสริมและประสานงานเด็กเยาชนผู้หญิงเก็บข้อมูลทำบัญชีขยะ
ทรัพยากรอื่น

ศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชน

1.ชาวบ้านในชุมชนบ้านหัวหินมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับเรื่องราวของศาสนาเป็นหลัก ชุมชนบ้านหัวหินนับถือศาสนาอิสลาม98 %ของหมู่บ้าน จุดเด่นของชุมชน คือ ความสามัคคี เพราะชาวบ้านมีเวลาพบกันในเวลาเข้าร่วมกันละหมาดที่มัสยิดทุกวัน วันละ5ครั้ง และทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จะเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้าน ซึ่งทุกคนก่อนจะเข้าร่วมละหมาด จะมีแกนนำกลุ่มต่างๆ นำข่าวสารมาเล่าสู่กันฟัง หรือนัดหมาย ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ร่วมกัน และทุกคนจะได้รับการฟังบรรยายธรรมจากผู้นำศาสนา เพื่อเตือนสติให้ทุกคนทำความดี และคอยตักเตือนซึ่งกันและกัน ในการรวมตัวกันของชาวบ้านแต่ละสัปดาห์ สามารถนำมาประยุคใช้ในการดำเนินโครงการได้ทุกมิติ สามารถระดมความคิดเห็นได้ทุกด้าน ในการพัฒนาชุมชน มีศูนย์อบรมจริยธรรมประจำหมู่บ้าน 2.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทุกวันอาทิตย์สำหรับสตรีกลุ่มแม่บ้านและทุกวันพฤหัสบดีสำหรับผู้ชาย 3. หอกระจายข่าวในมัสยิด เพื่อการประชาสัมพันธ็ข้อูลข่าวสารในชุมชน 4. มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้ด้านจิตใจ และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น เรียนรู้ทำไม้กวาดก้านมะพร้าว จักสานหมอนเตยปาหนัน และไม้กวาดดอกอ้อ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันสามารถฝึกหัดทำเพื่อทำไปใช้ในครัวเรือน

การทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.ชุมชนมุสลิมบ้านหัวหิน มีการพบปะพูดคุยทุกวันหลังเลิกละหมาดช่วงเย็นที่มัสยิด เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์และจัดประชุมขอความคิดเห็นจากเสียงส่วนมากของชุมชนของเรื่องนั้นเพื่อแก้ปัญหา หรือทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นทางการ หรือเป็นเรื่องที่ขอมติ และความคิดเห็นซึ่งจำเป็นอยู่บนพื้นฐานของศาสนาเป็นหลัก 2.มีสภากาแฟ ที่มีการพบปะกัน 3 รอบของแต่ละวัน เป็นแหล่งศูนย์รวมการพูดคุยข้อมูลข่าวสาร หลายๆด้านประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องมุสลิมได้รับทราบ 3.มีร้านค้าชุมชนแม่ค้าแผงลอยจะมีข่าวสารข้อมูลจากกลุ่มแม่บ้านพูดคุยปากต่อปากเรื่องราวต่างๆมีการประชาสัมพันธ์กันทุกวัน

เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

มีกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อระดมเงินเป็นแหล่งทุน ในการส่งเสริมอาชีพ และออมไว้ใช้เวลาจำเป็น เกิด-แก่เจ็บ-ตายกองทุนก็มีสวัสดิการให้ เพื่อบรรเทาภาระในการใช้เงินของครอบครัว ช่วยให้คนในชุมชนมีนิสัยการออมและการจัดการกองทุนในหมู่บ้าน สามารถนำมาร่วมพัฒนาชุมชนได้ 2.มีกองทุนหมู่บ้าน 3.มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.มีกองทุนปุ๋ย 5.กองทุนสุขภาพตำบล 6.กลุ่มจักสาน 7.กลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้าน 8.กองทุนช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต

ขั้นตอนทำงาน

 1. 1จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือน
 2. 2.ประชุมประชาคมและชี้แจงปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน
 3. 3.จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน
 4. 4.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2วัน
 5. 5.จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
 6. 6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
 7. 7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
 8. 8.จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน
 9. 9.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า
 10. 10.จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
 11. 11.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน-จัดกิจกรรมB ig cleaning มัสยิดทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาด
 12. 12.กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean
 13. 13.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือนต้นแบบ และโซนสะอาดบ้านน่ามอง
 14. 14.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน
 15. 15.จัดกิจกรรมประกาศผลการการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โซนบ้านน่ามอง บ้านหัวหิน
 16. 16.ประชุมผู้ประกอบการ/แม่ค้าแผงลอย/ร้าค้าชุมชนและบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวหิน
 17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
 18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ผลผลิต

 1. มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน
 2. ครัวเรือนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง
 3. 1.มีสภาผู้นำชุมชนสภาชุมชนที่เข้มแข็งและเด็กเยาวชน จำนวน 1ชุด
  2.มีแบบสำรวจการจัดเก็บข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 1ชุด
 4. -เยาวชนมีความรู้ในการสำรวจข้อมูลขยะในชุมชน -มีข้อมูลจากการสำรวจ-มีข้อมูลการสรุปที่สมบูรณ์จำนวน 1ชุด
 5. มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 1ชุด
 6. มีแผนงานการดำเนินการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวหิน
 7. มีรายงานสรุปผลจากการศึกษาดูงานจำนวน 1ชุด
 8. มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า70ครัวเรือน
 9. เกิดมาตราการการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวหิน
 10. สมาชิกกองทุนธนาคารขยะชุมชนเกิดขึ้นในชุมชนร้อยละ80%ของกลุ่มเป้าหมาย
 11. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมาย
 12. มีทีมเยาวชนคณะทีมงานภาคีเครือข่ายร่วมเก็บขยะมากขึ้น ได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทั้งสภาชุมชน/เด็กเยาวชน/ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชน/ประชาชน
 13. 1.มีู้เกณฑ์และกติกาคะแนนประกวดครัวเรือนและจำนวน 1ชุด
 14. มีโซนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโซนบ้านสะอาดหน้าบ้านน่ามองมากกว่า70%ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย
 15. มีผู้เข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 30 หลังคาเรือน
 16. 1.มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า70% กลุ่มเป้าหมาย 2.มีป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน

ผลลัพท์

 1. มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน
 2. ครัวเรือนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง
 3. 1.มีสภาผู้นำชุมชนสภาชุมชนที่เข้มแข็งและเด็กเยาวชน จำนวน 1ชุด
  2.มีแบบสำรวจการจัดเก็บข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 1ชุด
 4. -เยาวชนมีความรู้ในการสำรวจข้อมูลขยะในชุมชน -มีข้อมูลจากการสำรวจ-มีข้อมูลการสรุปที่สมบูรณ์จำนวน 1ชุด
 5. มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 1ชุด
 6. มีแผนงานการดำเนินการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวหิน
 7. มีรายงานสรุปผลจากการศึกษาดูงานจำนวน 1ชุด
 8. มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า70ครัวเรือน
 9. เกิดมาตราการการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวหิน
 10. สมาชิกกองทุนธนาคารขยะชุมชนเกิดขึ้นในชุมชนร้อยละ80%ของกลุ่มเป้าหมาย
 11. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมาย
 12. มีทีมเยาวชนคณะทีมงานภาคีเครือข่ายร่วมเก็บขยะมากขึ้น ได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทั้งสภาชุมชน/เด็กเยาวชน/ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชน/ประชาชน
 13. 1.มีู้เกณฑ์และกติกาคะแนนประกวดครัวเรือนและจำนวน 1ชุด
 14. มีโซนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโซนบ้านสะอาดหน้าบ้านน่ามองมากกว่า70%ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย
 15. มีผู้เข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 30 หลังคาเรือน
 16. 1.มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า70% กลุ่มเป้าหมาย 2.มีป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน

ผลกระทบ

การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน

 • คนในชุมชน มีความรู้ในการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ทำแผนกำารจัดการขยะ
 • คนในชุมชนมองเห็นคุณค่าของขยะที่ทำให้เพิ่มรายได้
 • บริษัททัวร์และรถนำเที่ยวให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในการไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ -ชุมชนบ้านหัวหิน มีการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี
 • มีร้านค้าเป็นต้นแบบ เพราะร้านค้าเป็นสถานที่กระจายขยะให้กับนักท่องเที่ยวในการดำเนินการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว
 • มีโซนครัวเรือนต้นแบบในการปฏิบัติ เพื่อลดการใช้ขยะ และมีการสร้างแรงจูงใจ ให้กับครัวเรือนที่มีการจัดการขยะถูกวิธี
  -มีการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อเป็นชุมชนจัดการขยะต้นแบบและคนในชุมชนมีรายได้ เกิดการช่วยเหลือ เกื้อกูล การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่

-เกิดกองทุนขยะในชุมชนบ้านหัวหิน - เกิดธนาคารขยะ บ้านหัวหิน

การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

มีเครือข่ายการรับซื้อขยะในชุมชน มีแกนนำเยาวชนคนรักษ์หัวหิน มีมาตรการชุมชนในการจัดการขยะ - คนในชุมชนใช้ถุงผ้าหรือภาชนะอื่นๆ แทนถุงพลาสติก - มีการคัดแยกขยะโดยการใช้ถุงกระสอบเหลือใช้ในชุมชน - มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดการขยะที่ถูกต้องในชุมชน - มีเครือข่ายครัวเรือนคัดแยกขยะ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน - มีเครือข่ายแหล่งรับซื้อขยะรีไซเคิลและของเก่า - มีการจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและชุมชน - มีการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

ใช้กระบวนการสภาผู้นำ/สภาชุมชน/คณะกรรมหมู่บ้านมีการประชุมหมู่บ้านสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและกำหนดให้มีวาระการติดตามประเมินผลโครงการการทำแผนชุมชนเป็นต้น พร้อมทั้งจัดทีมเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ว่าแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรมเป็นไปตามแผนหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรและต้องปรับปรุงการดำเนินงานอะไรคณะทำงานจะมีการประชุมติดตามประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการ กำลังดำเนินโครงการและสิ้นสุดโครงการสรุปผลการจัดทำโครงการ

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน

ใช้กระบวนการสภาผู้นำ/สภาชุมชน/คณะกรรมหมู่บ้านมีการประชุมหมู่บ้านสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและกำหนดให้มีวาระการติดตามประเมินผลโครงการการทำแผนชุมชนเป็นต้น พร้อมทั้งจัดทีมเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ว่าแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรมเป็นไปตามแผนหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรและต้องปรับปรุงการดำเนินงานอะไรคณะทำงานจะมีการประชุมติดตามประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการ กำลังดำเนินโครงการและสิ้นสุดโครงการสรุปผลการจัดทำโครงการ