รหัสโครงการ 58-03838
สัญญาเลขที่ 58-00-1891
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือนครั้งที่ 1
2) ตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการกับพี่เลี้ยง
3) ประชุมปฐมนิเทศ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้
4) พบพี่เลี้ยงรับฟังคำแนะนำการทำรายงานหน้าเว็ปและใบเสร็จรับเงิน
5) จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนเพื่อแบ่งบทบาทและหน้าที่แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ครั้งที่ 2
6) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
7) ประชุมพร้อมเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน
8) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงาน และเอกสารการเงิน ครั้งที่ 1
9) จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน
10) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
11) จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่3
12) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือนจำนวน 2 วัน
13) จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
14) 6.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนบ้านหัวหิน
15) เพื่อติดตามการทำรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 79,680.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 32.31 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,324.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 612.31 บาท
รวมรายรับ (1) = 80,212.31 บาท รวมรายจ่าย (2) = 75,276.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 4,936.31 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 99,600.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมจัดทำการรายงาน ปิดรายงาน งวดที่ 1 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส. ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2 (29 เมษายน 2559)
  3. จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4 (7 กรกฎาคม 2559)
  4. .จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า (17 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม )
24 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวนัฐรินี รักษากิจ )
24 กุมภาพันธ์ 2559