รหัสโครงการ 58-03838
สัญญาเลขที่ 58-00-1891
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมจัดทำการรายงาน ปิดรายงาน งวดที่ 1
2) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส. ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2
3) จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่4
4) .จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
6) จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน
7) จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่5
8) จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
9) จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่6
10) 11.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน-จัดกิจกรรมB ig cleaning มัสยิดทุกวันอาทิตย์และประกาศมาตราการให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาด
11) กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 1
12) พบพี่เลี้ยงโครงการ
13) กิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานเก็บขยะ- Keep Huahin Clean ครั้งที่ 2
14) 13.ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประกวดครัวเรือนต้นแบบ และโซนสะอาดบ้านน่ามอง
15) 14.ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน 2วัน
16) จัดกิจกรรมประกาศผลการการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โซนบ้านน่ามอง บ้านหัวหิน
17) ประชุมผู้ประกอบการ/แม่ค้าแผงลอย/ร้าค้าชุมชนและบริษัททัวร์ ตลอดจนบริษัทแพขนานยนต์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวหิน
18) วันที่ 3-5 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
19) การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
20) พบพี่เลี้ยงโครงการ
21) ตรวจรายงานเพื่อปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 4,936.31 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 99,600.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 60.15 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -17,846.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 472.46 บาท
รวมรายรับ (1) = 104,596.46 บาท รวมรายจ่าย (2) = 121,970.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -17,373.54 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 17,373.54 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุวิทย์ หมาดเส็ม )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559